Công văn 1728/TCT-CS

1 86

Công văn 1728/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 1728/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12064/CT-KTr2 ngày 12/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Hapro”. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các từ ngữ được hiểu trong Luật.

Căn cứ Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Căn cứ Khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 12064/CT-KTr2 ngày 12/12/2012 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tân

Đánh giá bài viết
1 86
Sở hữu Trí tuệ Xem thêm