Công văn 196/TANDTC-PC

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 196/TANDTC-PC
V/v áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321
điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS.
Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018
Kính gửi:
- Các Tòa án nhân dân Tòa án quân sự các cấp;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân n tối cao.
Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được ý kiến phản ánh của một số Tòa
án về vướng mắc trong việc áp dụng tình tiết định khung tăng nặng Sử dụng mạng
internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội quy định tại
điểm c khoản 2 Điều 321 điểm c khoản 2 Điều 322 của
Bộ luật Hình s
. Đ bảo
đảm áp dụng thống nhất pháp luật việc áp dụng tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao
ý kiến như sau:
“Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện t để phạm
tội quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình
sự được hiểu việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông các
phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như hình thành nên các chiếu bạc online
hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ
chức đánh bạc, bạc).
Việc người phạm tội sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông các
phương tiện điện tử khác như phương tiện để liên lạc với nhau (ví dụ: nhắn tin qua điện
thoại, qua email, zalo, viber.... để ghi số đề, tô, độ đua ngựa...) không hình thành
nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến thì không thuộc trường hợp
“Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông các phương tiện điện tử để
phạm tội quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật
Hình sự.
Trên đây ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để các tòa án nghiên cứu, bảo đảm áp
dụng pháp luật thống nhất trong xét xử./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC&QLKH.
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ
Thuộc tính văn bản: Công văn 196/TANDTC-PC
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực, ngành
Nơi ban hành
Người
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat

Công văn 196/TANDTC-PC - Hướng dẫn xác định hành vi đánh bạc qua mạng internet

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 196/TANDTC-PC về việc áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trong Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc của BLHS 2015. Công văn 196/TANDTC-PC được ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/9/2018.

Đánh giá bài viết
1 180
Trách nhiệm hình sự Xem thêm