Công văn 2107/VKSTC-V8

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN
DÂN
TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2107/VKSTC-V8
V/v tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ
công tác, kiểm sát việc tạm giữ,
tạm giam thi hành án hình sự.
Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018
Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân n tối cao về việc sửa đổi, bổ
sung Hệ thống mẫu s nghiệp vụ kiểm sát, đáp ứng yêu cầu của các đạo luật về pháp mới
được ban hành cũng như Quy chế nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình
sự ban hành kèm theo quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng
VKSND tối cao
Sau khi nghiên cứu Dự thảo Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi
hành án hình sự do Văn phòng xây dựng, Vụ 8 thấy cần bổ sung một số loại sổ, đồng thời
cần tiếp tục lấy ý kiến của VKS các địa phương về số lượng sổ để phục vụ yêu cầu công tác
nghiệp vụ, tránh ban hành những loại s không cần thiết, nặng về thủ tục hành chính, sao
chép nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.
Đến nay VKSND tối cao (Vụ 8) tổng hợp 16 mẫu sổ (Dự thảo) kèm theo 16 nội dung cột,
mục (được đăng tải trên trang tin điện tử của VKSND tối cao).
Đẻ đảm bảo chất lượng Hệ thống sổ nghiệp vụ, VKSND tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí
Viện trưởng VKS các tỉnh, TP trực thuộc TW chỉ đạo phòng nghiệp vụ nghiên cứu, góp ý
kiến về số lượng mẫu sổ; nội dung các cột mục, nêu do số lượng mẫu sổ, nội dung các
cột, mục; nêu do thêm hoặc bớt sổ, do thay đổi cột, mục... gửi về VKSND tối cao
(Vụ 8) trước 14h ngày 31/5/2018 (Thứ Năm) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.
Trân trọng sự phối hợp chỉ đạo của đồng chí./.
(Công văn phúc đáp bản chính gửi bằng đường u điện gửi bản mềm theo địa chỉ mail:
trungthanhv4vkstc@gmail.com).
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Hữu Thể - PVT (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Văn phòng (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ 8.
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM
GIAM
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lương Minh Thống
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2107/VKSTC-V8 - Lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 28/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 2107/VKSTC-V8 về mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hiện nay, tổng cộng có 16 mẫu sổ (dự thảo). Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Công văn 2107/VKSTC-V8

Số hiệu 2107/VKSTC-V8
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Trách nhiệm hình sự, Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Lương Minh Thống
Ngày ban hành 28/05/2018
Ngày hiệu lực 28/05/2018
Đánh giá bài viết
1 59
Trách nhiệm hình sự Xem thêm