Công văn 333/LĐTBXH-BHXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non

Công văn 333/LĐTBXH-BHXH - Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non

Bộ LĐ-TB&XH đã có Công văn 333/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. Việc tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg về việc bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo.

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND về chế độ với nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Công văn 404/LĐTBXH-BHXH điều chỉnh lương hưu với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 333/LĐTBXH-BHXH
V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều thư, đơn của người lao động cũng như văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc trong việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. Để có thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ một số nội dung như sau:

1. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TT-LB ngày 21/5/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo đó, đối với giáo viên mầm non dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội tính từ khi làm giáo viên mầm non. Trường hợp là giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức.

Đối với hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn, sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội kể từ khi làm giáo viên mầm non.

2. Khi xem xét, giải quyết tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, hồ sơ làm căn cứ xác định thời gian công tác được thực hiện theo quy định tại các văn bản trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995.

Trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Đối với trường hợp được tính bổ sung thời gian làm giáo viên, hiệu trưởng trường mầm non trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội thì mức hưởng mới được tính từ khi người lao động nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Việc hoàn trả phần chênh lệch hoặc tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • UBND tỉnh Thanh Hóa;
  • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Lưu: VT, BHXH (2).
Doãn Mậu Diệp
Đánh giá bài viết
1 304
Văn bản giáo dục Xem thêm