Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 2018

1 123
KT. BO TRUVNG
I TRUViNG
BO GIAO D1LJC VA DAO TAO LONG HOA XA HOI
CHU NGHiA VIVI' NAM
Doc lap - Ttr do - 14#nh phiic
se):54512
/BGDDT-QLCL
Ha NA ngdy
Mang 12 nam 2018
V/v to chirc 1(3, thi THPT qu6c gia
nam 2019
Kinh giri:
-
Cac sa giao due va dap tao;
-
Ctic Nha truong — Bo Quoc phong;
-
Cuc Dao tao — Bo Cong an;
-
Cac dai hoc, hoc vien, tnrong dai h9c;
-
Cac twang cao dung, trung cap nhom nganh dap tao giao vien.
Thuc hien
ST•
kien chi dao cita nit tuong Chinh phi r, tren co sa rift kinh nghiem to chirc
thi cac nam tru6c, nhat la nam 2018, BO Giao due va Dao tap (GDDT) tiep tuc to chirc KST thi
trung hoc pho thong (THPT) quoc gia nam 2019 theo huemg gift On dinh ve phucmg thin to
chirc nhu cac nam 2017, 2018 de khong anh hung den qua trinh day va hoc cila giao
h9c sinh; dong that thuc hien mot so dieu chinh k'S"T thuat trong quy trinh to chirc thi nham
khac phuc cac han che, bat cap de dam bao to chirc KST thi nghiem tuc, khach quan, an toan:
-
De thi barn sat chudn kin thirc, ky nang cua chtrong trinh cap THPT, chit yeu la
chucmg trinh lop 12; dam bao nguong co. ban de xet tot nghiep THPT va co d() phan h6a phit
hop de cac ca sa giao due dai hoc, giao due nghe nghiep lam co' sa cho tuyen sinh;
7
Tang cueing trach nhiem oh can b() cac dai h9c, h9c vien, truemg dai hoc, throng
cao clang (goi chung la truong DH, CD) trong to chirc thi va bao mat de thi, bai thi;
-
Bo GDDT truc tiep chi ciao to chirc chdm bai thi trdc nghiem, giao nhiem vu cho
cac truong DH chit tri; dong thai, tang cueing thanh tra, hem tra, giam sat oh BO GDDT
va cua cac twang DH, CD doi voi chum bai thi to luan;
-
Tang tST le ket qua thi trong xet cong
tot nghiep THPT va tang tinh to chit.
cita cac
.
ca giao due dai hoc, giao due nghe nghiep trong tuyen sinh DH, CD.
BO GDDT yeu cdu cac ser GDDT, Cuc
,
Nha truong (BO Qu6c phong) va Cgc Dao tao
(BO Cong an) thong bao cac not dung tren den cac co sa giao duc thuOc pham vi quan
1ST
de
to chirc day h9c, hang dan hoc sinh on tap va chudn bi thi dat ket qua tot; cac dai hoc, hoc
vien, truong dai hoc va cac tinting cao dung, trung cap nhom nganh dao tao giao vien can
,
cir cac not dung tren tham gia phoi hop to chile KST thi va chuan bi cac
kin can
thiet thuc hien tot cling tac tuyen sinh nam hoc 2019-2020.
Tran tong
/
t
No'i nhem:
- Nhtr tren;
- Ban Tuyen gido T15 (d6' b/c);
-
Uy ban VHGDTNTNND cita Qn6c hOi (de" b/c);
-
Ph6 Thu ttremg VII Dire Dam (de b/c);
-
Van phong Chinh phi (de b/c);
- Bo truang (de b/c);
-
UBNp cac tinh/thanh ph6 tnrc thuOc Tif (de p/h chi dao);
-
BO Tong tham mutt — BO Qu6c phong (de p/h chi dao);
-
BO °Ong an (a p/h phi dao);
-
Cac Thu tnrang (de p/h chi ciao);
-
Cac dan vi thuOc BO GDDT;
y
NguyZn Htru DO
- Website BO GDDT;
-
Luu: VT, Cnc QLCL.

Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL năm 2018

Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5480/BGDĐT-QLCL năm 2018 về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Nội dung Công văn 5480/BGDĐT 2018

Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước cụ thể như sau:

Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Lắp camera giám sát.

“Đánh phách” điện tử Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia.

Phối hợp với công an tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi.

Đánh giá bài viết
1 123
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm