Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 2018

4 3.172
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5568/BGDĐT-
NGCBQLGD
V/v hướng dẫn thực hiện Thông số
25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018
ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng
sở giáo dục mầm non
Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018
Kính gửi: Các sở giáo dục đào tạo
Ngày 08 tháng 10 m 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông số
25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục mầm non (sau
đây gọi tắt Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT).
Để việc triển khai thực hiện Thông số 25/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả,
thiết thực, tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản sở giáo dục
mầm non, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện
Căn cứ Thông số 25/2018/TT-BGDĐT, sở giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch
triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng giáo
dục đào tạo, c sở giáo dục mầm non trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông,
phổ biến nội dung Thông để các đơn vị, nhân liên quan nắm vững thực hiện
đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, tổng hợp
kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục mầm non.
2. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục mầm non
2.1. Thực hiện chu kỳ đánh giá trong trường hợp đặc biệt, quan quản cấp trên trực
tiếp quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá thực hiện đánh giá hiệu trưởng mỗi năm một
lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định
chuẩn hiệu trưởng s giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông số 25/2018/TT-
BGDĐT (sau đây gọi tắt Quy định chuẩn hiệu trưởng).
2.2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hiệu trưởng cần chủ động tập hợp minh chứng
từ đầu năm học có thể tham khảo dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo công văn
này.
2.3. Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng, hiệu
trưởng thể tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn y.
3. Cán bộ quản sở giáo dục mầm non cốt cán
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.1. Theo yêu cầu của quan quản cấp trên về việc lựa chọn cán bộ quản cơ sở
giáo dục mầm non cốt cán gắn với hoạt động chuyên môn của ngành của địa phương,
giám đốc sở giáo dục đào tạo, trưởng phòng giáo dục đào tạo căn cứ tiêu chuẩn quy
định tại khoản 1 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non để lựa chọn
phê duyệt danh sách cán bộ quản sở giáo dục mầm non cốt cán.
3.2. Căn cứ vào nhiệm vụ của cán bộ quản sở giáo dục mầm non cốt n quy định
tại khoản 3 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng, sở giáo dục đào tạo hướng dẫn
phòng giáo dục đạo tạo các sở giáo dục mầm non trực thuộc vận dụng thực hiện
chế độ quy đổi những hoạt động của cán bộ quản sở giáo dục mầm non cốt n ra
tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại Thông số 48/2011/TT-BGDĐT ngày
25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về chế độ làm
việc đối với giáo viên mầm non (nếu có).
4. Báo cáo kết quả thực hiện
Các sở giáo dục đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng báo cáo B
Giáo dục Đào tạo trước 30 tháng 6 hằng năm theo quy định. Bảng tổng hợp kết quả
đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng theo Phụ lục III m theo công văn này.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về
Bộ Giáo dục Đào tạo theo địa chỉ: Cục Nhà giáo Cán bộ quản giáo dục, số 35
Đại Cồ Việt - Quận Hai Trưng - Nội, email: cucngs@moet.gov.vn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cac Vụ: TCCB, GDMN (để ph/h);
- Lưu VT, Cục NGCBQLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
PHỤ LỤC 01
DỤ MINH CHỨNG SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN HIỆU
TRƯỞNG SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Kèm theo Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ
Giáo dục Đào tạo)
Minh chứng dụ dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn sử dụng các minh
chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường địa phương
theo quy định tại Thông số 25/2018/TT-BGDĐT.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tiêu chí
Mức tiêu chí
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường,
phong cách làm việc khoa học; năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
Tiêu chí 1.
Đạo đức
nghề
nghiệp,
phong cách
làm việc
Thực hiện tốt quy định về đạo
đức nhà giáo, c phong,
phương pháp làm việc phù
hợp với công việc; ch đạo tổ
chức thực hiện nghiêm túc quy
định về đạo đức nhà giáo
trong nhà trường
Mức khá: Thường xuyên tự
rèn luyện đạo đức nghề
nghiệp, giữ gìn phẩm chất, uy
tín, danh dự nhà giáo; ý
thức rèn luyện tạo dựng phong
cách làm việc khoa học; phát
hiện, chấn chỉnh kịp thời các
biểu hiện vi phạm đạo đức của
giáo viên, nhân viên; chủ động
sáng tạo trong xây dựng c
nội quy, quy định trong nhà
trường
Mức tốt: tấm gương mẫu
mực trong nhà trường về đạo
đức nghề nghiệp; nh
hưởng tích cực hỗ trợ cán
bộ quản s giáo dục
mầm non về thực hiện các quy
định về đạo đức nhà giáo,
phong cách làm việc khoa học
trong nhà trường

Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

 Nội dung Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 2018

Theo đó, các biểu mẫu sử dụng trong đánh giá chuẩn hiệu trưởng mầm non bao gồm:

Biểu mẫu 01: Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá;

Biểu mẫu 02: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường;

Biểu mẫu 03: Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường;

Biểu mẫu 04: Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng;

Phụ lục III: Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được thực hiện mỗi năm một lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT.

Đánh giá bài viết
4 3.172
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm