Công văn 5593/TCT-KK về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT

1 375

Công văn 5593/TCT-KK - Thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Công văn 5593/TCT-KK thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT trả lời vướng mắc của một số cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT của Tổng cục thuế. Theo Công văn 5593/TCT-KK thì cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải gửi mẫu 06/GTGT sẽ được chấp nhận gửi mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

Thông tư 182/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi 2016

Hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT - Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5593 /TCT-KK
V/v thời hạn tiếp nhận mẫu
06/GTGT
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải gửi mẫu 06/GTGT, Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn có cơ sở kinh doanh chưa kịp gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương chấp nhận đối với các cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thực hiện nộp mẫu 06/GTGT theo đúng thời hạn.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện

Nơi nhận:
  • Như trến;
  • -Vụ CST, Vụ PC (BTC);
  • Vụ cs, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;
  • Lưu: VT, KK (3b)'.#'

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Đại Trí

Đánh giá bài viết
1 375
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm