Công văn 5936/TCT-QLN về sử dụng hóa đơn lẻ

1 750

Công văn 5936/TCT-QLN - Sử dụng hóa đơn lẻ

Công văn 5936/TCT-QLN về sử dụng hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016. Theo đó, Công văn ban hành nhằm tiếp tục thực hiện cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5936/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn lẻ
 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/4/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1695/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ đối với trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Qua phản ánh của các Cục Thuế thì thực tế các Cục Thuế gặp một số vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn số 1695/TCT-QLN nêu trên.

Để phù hợp với thực tế; đồng thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Công văn này thay thế công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);
  • Vụ Pháp chế-TCT;
  • Lưu: VT, QLN (2b).
Phi Vân Tuấn
Đánh giá bài viết
1 750
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm