Công văn 80/TCT-KTNB năm 2017 về tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế

1 225

Công văn 80/TCT-KTNB - Tăng cường chấn chỉnh công tác bán,
cấp hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế

Ngày 9/1/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 80/TCT-KTNB yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. Theo đó, thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 80/TCT-KTNB
V/v tăng cường chấn chỉnh công tác bán,
cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - Đ/c Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;

- Đ/c Chi cục trưởng Chi cục Thuế (huyện, quận, tp, thị xã).

Công tác bán, cấp hóa đơn lẻ thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ, cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác bán, cấp hóa đơn lẻ ở một số Chi cục Thuế địa phương đã xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế tại Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 07 tháng 11 năm 2016, các Đ/c Cục trưởng Cục Thuế đã chỉ đạo các Đ/c Chi cục trưởng Chi cục Thuế tổ chức nhận dạng các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có rủi ro cao để tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm (nếu có).

Nhằm tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Đ/c Cục trưởng Cục Thuế và Đ/c Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện ngay các giải pháp sau:

1. Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các giải pháp về nhận dạng, rà soát, kiểm tra các hộ, cá nhân, tổ chức có rủi ro cao về bán, cấp hóa đơn lẻ (tại công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 07/11/2016 của Tổng cục Thuế) để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng hóa mua vào, bán ra gây thất thu NSNN. Đồng thời, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế.

2. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác cấp bán hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế sau đây:

2.1. Các Chi cục Thuế tổ chức tập huấn, quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, và quy trình quản lý ấn chỉ, quy trình kiểm tra hóa đơn của Tổng cục Thuế.

2.2. Tổ chức lại việc bán, cấp hóa đơn lẻ theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn và các bước quy định tại Quy trình quản lý ấn chỉ để đảm bảo việc giám sát chặt chẽ lẫn nhau giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện. Không để tình trạng 01 công chức thực hiện toàn bộ quá trình, cấp bán lẻ hóa đơn, trường hợp do thiếu người thì đề nghị tăng số lượng công chức cho bộ phận bán, cấp hóa đơn để đảm bảo tính khách quan và giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Cụ thể:

  • Đối với các Chi cục Thuế thực hiện bán, cấp tập trung tại Chi cục thì phải thực hiện đúng quy định tại quy trình Quản lý ấn chỉ số 747/QĐ-TCT, phải phân ra các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, bộ phận ấn chỉ và các bộ phận phải thực hiện đúng trình tự các bước quy định tại quy trình Quản lý ấn chỉ. Khi thực hiện phải có tờ trình Lãnh đạo Chi cục phụ trách ký và phải có chữ ký của từng bộ phận tham gia vào việc bán, cấp hóa đơn lẻ (mẫu tờ trình kèm theo).
  • Đối với các Chi cục Thuế có địa bàn rộng, đi lại khó khăn, xa điểm thu của Kho bạc hoặc Ngân hàng do kho bạc ủy nhiệm thu, nếu thực hiện việc giao bán hóa đơn lẻ cho các đội thuế liên xã, phường, thị trấn thì phải đảm bảo tối thiểu 03 công chức thực hiện việc bán để đảm bảo tính khánh quan và giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện tránh nảy sinh rủi ro. Quá trình thực hiện giữa các bước đều phải có phải có tờ trình và chữ ký từng bộ phận thực hiện và lãnh đạo đội ký duyệt trực tiếp vào mới thực hiện giao cho người đề nghị bán.

2.3. Thực hiện việc bán, cấp hóa đơn lẻ theo đúng quy định của quy trình Quản lý ấn chỉ số 747/QĐ-TCT theo nguyên tắc công chức thực hiện hướng dẫn tổ chức, hộ, cá nhân đề nghị bán, cấp hóa đơn lẻ viết đầy đủ chỉ tiêu vào hóa đơn trước khi giao cho người đề nghị cấp, mua hóa đơn. Giao liên 01, 02 cho tổ chức, hộ, cá nhân đề nghị bán, cấp, liên 03 lưu tại quyển của cơ quan thuế; Thực hiện đối chiếu chữ ký và kiểm tra chứng minh nhân dân, thẻ căn cước để đảm bảo người đề nghị có mặt tại cơ quan thuế và ký vào hóa đơn tránh trường hợp ký thay hoặc người khác lấy hộ hóa đơn.

2.4. Đối với công tác bán hóa đơn lẻ cho các hộ, cá nhân kinh doanh tại quy trình chưa quy định mẫu văn bản đề nghị mua hóa đơn lẻ, tuy vậy cần hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh có văn bản đề nghị mua hóa đơn lẻ phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số thuế, lý do đề nghị mua và yêu cầu người mua cam kết như sau: "Tôi xin cam kết: Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai. Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn; Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".

2.5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bán, cấp hóa đơn lẻ trong các trường hợp sau đây:

  • Kiểm tra, rà soát kỹ đối tượng đề nghị cấp hóa đơn lẻ (là các hộ, cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh) và đối tượng đề nghị bán hóa đơn lẻ (là hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển) để hướng dẫn đối tượng thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định. Cần tránh việc nhầm lẫn đối tượng đề nghị cấp và đối tượng đề nghị bán hóa đơn lẻ dẫn đến việc sai sót về trình tự thủ tục trong thời gian qua.
  • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với việc bán, cấp hóa đơn lẻ cho loại hình kinh doanh có điều kiện, có rủi ro cao như: dịch vụ quảng cáo, dịch vụ vận tải, khai thác khoáng sản, nhân công xây dựng, các công trình dự án có vốn nhà nước.
  • Đối với các tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hóa đơn lẻ sau khi rà soát nhận thấy có rủi ro cao theo tiêu chí nhận dạng tại Công văn 5156/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế, các Chi cục Thuế chỉ đạo các đội thuế liên xã phường xác minh đối với trường hợp bên mua và bên bán hàng hóa dịch vụ là hộ hoặc cá nhân, chỉ đạo các đội kiểm tra kiểm tra, xác minh đối với các hóa đơn mà bên mua hàng hóa dịch vụ là các doanh nghiệp, tổ chức để xử lý theo quy định nếu có sai phạm. Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc địa bàn quản lý thuế thì báo cáo lên Cục Thuế để Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp, tổ chức thực hiện việc kiểm tra xác minh và xử lý theo quy định nếu có sai phạm.
  • Đối với hộ, cá nhân kinh doanh thường xuyên mua hóa đơn lẻ trong tháng từ 05 số trở lên thì vận động hộ, cá nhân đó chuyển sang hình thức mua hóa đơn quyển để tránh phiền hà về thủ tục và tốn kém thời gian đi lại của người nộp thuế.
  • Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế thì cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, kiểm tra để đảm bảo các đơn vị này không còn hoạt động, đã thực hiện thủ tục giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế và đóng mã số thuế, việc mua hóa đơn lẻ của đơn vị chỉ để thanh lý tài sản theo quy định.

2.6. Thường xuyên cảnh báo rủi ro về công tác bán, cấp hóa đơn lẻ.

  • Dữ liệu về bán, cấp hóa đơn lẻ phải được cập nhật vào ứng dụng (sổ ST13) hàng ngày để phục vụ cho việc khai thác, rà soát, cảnh báo thường xuyên.
  • Hàng tháng (vào ngày 25) bộ phận Ấn chỉ của Chi cục Thuế căn cứ vào các tiêu chí nhận dạng rủi ro về bán, cấp hóa đơn lẻ để thực hiện cảnh báo đến các đội thuế có đối tượng sử dụng hóa đơn có rủi ro cao và yêu cầu kiểm tra, rà soát kịp thời để phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có).
  • Hàng tháng (vào ngày 30) các Chi cục Thuế tổng hợp và báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát phát hiện các vi phạm về bán, cấp hóa đơn lẻ về Cục Thuế. Theo đó, Cục Thuế tổng hợp cảnh báo tình hình về rủi ro và vi phạm trong công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đến các Chi cục Thuế; đồng thời báo cáo về Tổng cục Thuế (qua Vụ KTNB) để có cảnh báo toàn ngành thuế.

2.7. Thời gian phải thực hiện xong việc rà soát:

Kết thúc Quý I năm 2017, Các Cục Thuế, Chi cục Thuế địa phương phải thực hiện xong việc rà soát các hồ sơ rủi ro theo tiêu chí tại Công văn số 5156/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế và báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Thuế.

3. Các Cục Thuế và Vụ KTNB rà soát đưa thêm nội dung kiểm tra công tác bán, cấp hóa đơn lẻ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2017 tại các Chi cục Thuế.

Việc triển khai thực hiện các nội dung tại công văn này là tiêu chí đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại đơn vị đối với công tác bán, cấp hóa đơn lẻ.

Tổng cục thông báo đến các đồng chí Cục trưởng, đồng chí Chi cục trưởng biết và thực hiện./.

Đánh giá bài viết
1 225
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm