Công văn hướng dẫn tự đánh giá ngoài trường mầm non

1 177
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5942/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tự đánh giá đánh giá
ngoài trường mầm non
Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
Kính gửi: Các sở giáo dục đào tạo
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã ban hành
Thông số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (sau đây gọi tắt Thông số
19/2018/TT-BGDĐT). Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá đánh giá
ngoài trường mầm non, như sau:
Phần I
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
I. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
Quy trình tự đánh giá (TĐG) trường mầm non gồm 7 bước được quy định tại Điều 23,
Thông số 19/2018/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:
1. Thành lập hội đồng tự đánh giá
a) Hiệu trưởng trường mầm non ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. Số lượng thành
viên, thành phần tham gia Hội đồng TĐG theo quy định tại Điều 24 Thông tư số
19/2018/TT-BGDĐT.
b) Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng TĐG được quy định tại Điều 25 Thông số
19/2018/TT-BGDĐT.
2. Lập kế hoạch tự đánh giá
Kế hoạch TĐG do Hội đồng TĐG xây dựng các nội dung theo Phụ lục 1. Chủ tịch
Hội đồng phê duyệt kế hoạch TĐG.
Kế hoạch TĐG phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, cần xác định nhiệm vụ
cụ thể của các thành viên trong Hội đồng TĐG, nhóm thư ký, các nhóm công tác từng
nhân. Kế hoạch TĐG cần nêu nội dung từng hoạt động, thời gian thực hiện, thời
gian hoàn thành, tránh chung chung, hình thức.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch TĐG, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp thì
thể điều chỉnh bổ sung.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3. Thu thập, xử phân tích các minh chứng
a) Khái niệm minh chứng
Minh chứng được hiểu những văn bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩa nh, hiện vật đã
đang của nhà trường phù hợp với nội hàm của chỉ báo, tiêu chí. Minh chứng được sử
dụng để chứng minh cho các nhận định, kết luận trong mục tả hiện trạng” từng tiêu
chí của báo cáo TĐG.
Minh chứng được thu thập t hồ lưu trữ của nhà trường, các quan có liên quan; kết
quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em của trường mầm non. Minh chứng phải nguồn gốc ràng đảm bảo tính
chính xác.
Minh chứng thu được không chỉ sử dụng cho mục đích đánh giá các mức đạt của từng chỉ
báo, tiêu chí, còn nhằm tả hiện trạng các hoạt động của nhà trường để người đọc
hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của o cáo TĐG.
b) Xác định nội hàm, phân ch tiêu chí tìm minh chứng
Để xác định đúng, đủ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ báo, tiêu chí cần lưu ý: (1) Chỉ báo,
tiêu chí thường những từ, cụm từ quan trọng ý nghĩa như “từ khóa”; (2) Mỗi chỉ
báo, tiêu chí một hoặc nhiều nội hàm; (3) cần xác định nội hàm của từng chỉ báo, tiêu
chí theo các quy định nào của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn
công nhận đạt chuẩn quốc gia; (4) Đối chiếu Mục tiêu cụ thể” của nhà trường liên quan
nội m chỉ báo, tiêu chí.
Trên sở đã xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí, nhóm công tác hoặc nhân sẽ
phân tích tiêu chí để tìm những minh chứng cần thu thập, nơi thu thập ghi vào Phiếu
xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí (tham khảo Phụ lục 2 3).
Để đánh giá thực trạng từng nội hàm của chỉ o, tiêu chí, nhà trường thể tự đặt ra
trả lời (ứng với nội hàm) các câu hỏi như: Nhà trường có hay không lập kế hoạch thực
hiện yêu cầu? Nhà trường đã thực hiện, đã đạt được yêu cầu chưa? Yêu cầu đã đạt được
của nhà trường so với yêu cầu theo quy định chung như thế nào? So với các trường khác
cùng có điều kiện tương đồng (kinh tế - hội, văn hóa,...) như thế nào? Nhà trường đã
thực hiện “vượt trên” yêu cầu như thế nào? Nhà trường soát, kiểm tra việc thực hiện
yêu cầu như thế nào? Những bằng chứng để khẳng định nhà trường kế hoạch, thực
hiện yêu cầu, soát, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu,...
Trả lời những câu hỏi trên, nhà trường đã phân tích được tiêu chí, định hướng được việc
thu thập minh chứng chuẩn bị cho các bước tiếp theo của quy trình TĐG.
c) Thu thập minh chứng
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Căn c vào các Phiếu c định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí, nhóm
công tác hoặc nhân được phân công tiến hành thu thập minh chứng, sắp xếp minh
chứng theo thứ tự nội m chỉ báo, tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non.
Trong trường hợp không tìm được minh chứng cho chỉ báo, tiêu chí o đó (hỏa hoạn,
thiên tai hoặc những năm trước không lưu hồ sơ,...), Hội đồng TĐG nêu nguyên nhân
trong Phiếu đánh giá tiêu chí.
d) X phân tích các minh chứng
Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được của nhóm
công tác hoặc nhân. Khi các minh chứng được sử dụng, Hội đồng G lập Bảng danh
mục minh chứng (tham khảo Phụ lục 4).
Trong thực tế, những minh chứng thể được sử dụng ngay để làm minh chứng,
nhưng minh chứng phải qua xử lý, phân tích, tổng hợp mới thể sử dụng để làm
minh chứng cho các nhận định, kết luận trong mục “Mô tả hiện trạng”. dụ, hầu hết
minh chứng thu được sau các kết quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn quan sát các hoạt
động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của trường mầm non phải xử lý thành dạng
số liệu tổng hợp mới thể đưa vào m minh chứng trong mục “Mô tả hiện trạng”.
Các minh chứng phù hợp với nội hàm chỉ báo, tiêu chí sẽ được sử dụng trong mục tả
hiện trạng” của Phiếu đánh giá tiêu chí. Các minh chứng này, trước khi được sử dụng cần
thiết phải hóa với mục đích gọn, tiện tra cứu.
minh chứng thể được hiệu bằng chuỗi gồm 1 chữ cái (H), hai dấu gạch (-)
các chữ s được quy ước: [Hn-a.b-c]. Trong đó, H hộp (cặp) đựng minh chứng; n số
thứ tự của hộp (cặp) đựng minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (n thể 2 chữ số);
a.b hiệu của tiêu chí trong từng tiêu chuẩn (Ví dụ: Tiêu chí 1.1, Tiêu chí 1.2,...; Tiêu
chí 2.1, Tiêu chí 2.2,...); c số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (minh chứng thứ
nhất viết 01, thứ hai viết 02, thứ 15 viết 15). Ví dụ: [H1-1.1-01] được hiểu minh chứng
thứ nhất của tiêu chí 1.1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt hộp 1; [H3-2.1-03] được hiểu
minh chứng thứ ba của tiêu chí 2.1 thuộc tiêu chuẩn 2, được đặt hộp 3; [H9- 5.1-01]
được hiểu minh chứng thứ nhất của tiêu chí 5.1 thuộc tiêu chuẩn 5, được đặt hộp 9.
minh chứng dùng cho các tiêu chí Mức 4 nên hiệu như sau: [Hn-M4-a-b]. Trong
đó, H hộp (cặp) đựng minh chứng; n số thứ tự của hộp (cặp) đựng minh chứng được
đánh số t 1 đến hết (n thể 2 chữ số); M4 Mức 4; a số thứ tự của tiêu chí (Từ
tiêu chí 1 đến tiêu chí 6); b số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (minh chứng
thứ nhất viết 01, thứ hai viết 02, thứ 15 viết 15). dụ: [H6-M4-01-01] minh chứng
thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc Mức 4, được đặt hộp 6.
Đối với những minh chứng sử dụng Mức 4, đã được hóa sử dụng các tiêu chí
thuộc Mức 1, Mức 2 hoặc Mức 3 thì chỉ cần trích dẫn minh chứng (giữ nguyên cách
hóa minh chứng đã sử dụng).

Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018

Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Nội dung Công văn Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018

Mới đây, Bộ GDĐT đã có Công văn 5942/BGDĐT-QLCL gửi các cở sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Theo đó, để xác định đúng, đủ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ báo, tiêu chí cần lưu ý:

Chỉ báo, tiêu chí thường có những từ, cụm từ quan trọng có ý nghĩa như là “từ khóa”;

Mỗi chỉ báo, tiêu chí có một hặc nhiều nội hàm;
Cần xác định nội hàm của từng chỉ báo tiêu chí theo các quy định nào của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia;

Đối chiếu “Mục tiêu cụ thể” của nhà trường liên quan đến nội hàm chỉ báo, tiêu chí.

Trên cơ sở đã xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí, nhóm công tác hoặc cá nhân sẽ phân tích tiêu chí để tìm những minh chứng cần thu thập, nơi thu thập và ghi vào Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 5942/BGDĐT-QLCL
Nơi ban hành Bộ giáo dục đào tạo
Lĩnh vực  Giáo dục, đào tạo
Loại văn bản Công văn
Người ký Mai Văn Trinh
Ngày ký 28/12/2018

 

Đánh giá bài viết
1 177
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm