Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1

1 155

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-----------------------------
Số: 4033/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu
cho đối tượng do BHXHTP Hà Nội
phát hành thẻ năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: - Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.


Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1 ngày 05/10/2012 về việc thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH thành phố Hà Nội phát hành thẻ năm 2013. Tuy nhiên sau khi có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1, BHXH TP Hà Nội nhận được các ý kiến phản ánh việc đăng ký KCB ban đầu gặp khó khăn cho đối tượng tham gia BHYT. Để giải quyết các vướng mắc, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn bổ sung như sau:

Trong khi chờ thống nhất với Sở Y tế xác định số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu có thể tiếp nhận tại từng cơ sở KCB BHYT, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến thành phố trở lên năm 2012 có ký hợp đồng KCB với BHXH TP Hà Nội (theo danh sách cơ sở KCB tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1), tiếp tục được đăng ký KCB ban đầu năm 2013 tại cơ sở KCB đó nếu có nguyện vọng. Trường hợp đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo quy định tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1.

Nhận được văn bản này, đề nghị các phòng Nghiệp vụ, BHXH quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH TP Hà Nội để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên; ỐC
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Web BHXH TP Hà Nội;
- Lưu: VT, NVGĐ1 (02 bản).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Nguyễn Đức Hoà

 

1 155
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 để xem.
Bảo hiểm Xem thêm