Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

Giới thiệu

Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh là mẫu công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới sở thông tin và truyền thông thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh để xin về việc chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sang một địa điểm mới. Mẫu công văn được nêu rõ thông tin của cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm cũ và địa điểm mới chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của Công ty

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

Nội dung cơ bản của mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh như sau:

CÔNG TY ……..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------- 

Số: ......./CV-...........
Về việc thay đổi địa điểm hoạt động

..................., ngày....tháng.....năm.......

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

- Căn cứ biên bản họp của Ban lãnh đạo Công ty ngày.... tháng ......năm 20......;

- Căn cứ vào quyết định của Ban Giám đốc Công ty ngày .... tháng ..... năm 20.......;

- Căn cứ tình hình thực tế công ty.

Công ty chúng tôi xin được thông báo với Quý Sở nội dung sau:

Được sự cấp phép của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội Công ty .......................................... chúng tôi đã thay đổi địa chỉ hoạt động của trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ cũ: …………................................................………………………………..

- Địa chỉ mới: …………..................................................…………………………….

Điện thoại: ...................................... Fax: .........................................................

Vậy xin thông báo tới Quý Sở được biết để thuận tiện cho quá trình giao dịch và hợp tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự