Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

1 30.220

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

VnDoc.com vừa cập nhật những biểu mẫu về Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai theo hướng dẫn của chi cục Thuế rất đầy đủ và chi tiết. công văn được các đơn vị doanh nghiệp lập ra để thông báo về việc hủy tờ khai thuế giá trị gia tăng do kê khai bị sai. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu số: 01/BKNT

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

Biểu mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế

Nội dung cơ bản của công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT:

CÔNG TY ...........
---------

Số : ......./.........

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

........,ngày.......tháng.....năm......

CÔNG VĂN
(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng....)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…....................

Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................

Trụ sở chính: ……………….......................................................................................................

Mã số thuế:................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:..................................................................................................

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty ............................... thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng .................... Vì vậy bằng công văn này, Công ty .......................................... kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ................................ đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu:...

Đại diện theo pháp luật

Mẫu công văn 2:

CÔNG TY......................

Số:......../2016

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày.........tháng.......năm 2016

CÔNG VĂN

(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng ......../2016)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ.................

Tên doanh nghiệp:.....................................................................................................................

Trụ sở chính:..............................................................................................................................

Mã số thuế:................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:...................................................................................................

Căn cứ Điều 15 thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày......tháng......năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghị định số 91/2014/N Đ-CP ngày...... tháng......năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

''''b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý."

Công ty.................thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ......./2016 vào ngày ......./......../2016. Vì vậy bằng công văn này, Công ty.................. kính mong Chi Cục Thuế hủy tờ khai thuế GTGT tháng ......../2016 đi để công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng kính báo!

                                

..............., ngày.......tháng.......năm 2016

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu:

Đại diện theo pháp luật

 Mẫu công văn số 3:

CÔNG TY ..............                  
—————–
Số: ...../2016/CV-......

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........................, ngày.........tháng......năm 2016

CÔNG VĂN

(V/v: Xin hủy tờ khai thuế GTGT)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ......................

Tên doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:........................................................................................................................

Mã số thuế:...........................................................................................................................

Giám Đốc:.............................................................................................................................

Theo điều 15 Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về thuế số 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: "Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý."

Công ty ..................... thành lập tháng .......... và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, nhưng do nhầm lẫn kế toán đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng ....../2016. Vì vậy, bằng công văn này, công ty ............... kính mong Chi cục thuế .......... hủy tờ khai thuế GTGT tháng ....../2016 đi để công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của văn bản nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:
– Như trên:                
– Lưu:
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc
Đánh giá bài viết
1 30.220
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm