Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III năm 2019

1 74
TONG LDLD VI~T NAM
BAN TUYEN GIAO
S<3:54lIBTG-TLD
V/vtham gia Cuoc thi
Sang kiin
Vi
cong il6ng ldn
thte 111
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQcl~p - T\I'do - H~nh phuc
Ha
N(>i,
ngay1i.
thdng 10 ndm 2019
. •. • 4'
giri: - Cac Lien doan Lao dQng tinh, thanh pho;
- Cac Cong doan nganh Trung irong,
Cong doan T6ng Cong
ty
tnrc thuoc TLD;
- Cac co quan bao chi Cong doan .
.,
..
'"
U'"H\').\NLA~~:HGT.g~
.1
,. , So: .,
.J43.~ .
[) E N
~.!~,~
d![l1.Ql/j.
Ngay 6-8-2019, Tap chi Cong san, BQ Khoa hQCva Cong nghe, T6ng Lien
doan Lao dong Viet Nam, Tap doan Dien luc Viet Nam d6ng chu tri phat dQng
CUQcthi "Sang kien Vi cong d6ng" lfinthir ba - nam 2019. flay la hoat dQng co ban
nam trong Chuang trinh Sang kien Vi cong d6ng diroc t6 chirc thtrong ky hai nam
mQt lfin (b~t d~u tir nam 2015) nham
410
ra co hQi d~ cac t6 chtrc, ca nhan dira ra
cac sang kiSn,
y
tUOng, dlJ an sang t~o he;
trg
cQng d6ng, xoa doi giam ngheo, phat
tri~n kinh tS - xii hQi, gop phfin xay dlJng dftt nuac giau m~nh, van minh, dAy
m~nh SlJnghi~p cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa.
Nh~m t~o suc
Ian
toa
Ian
trong can bQ, doan vien, cong nhan, vien chuc,
nguai lao dQng (CNVCLfl), Ban Tuyen giao T6ng Lien doan kinh d~ nghi cac
LDLD tinh, thanh ph<3,Cong doan nganh Trung uang, Cong doan T6ng Cong ty
trvc thuQc T6ng Lien doan, cac cO'quan bao chi Cong doan t6 chuc thong tin,
tuyen truy~n sau fQng b~g nhi~u hinh thuc phli hgp v~ m\lc dich,
y
nghia ctia
Chuang trinh, v~n dQng can bQ, doan vien, CNVCLfl tich ClJCtham gia CUQcthi
"Sang kiSn Vi cQng d6ng" theo Th~ I~ dinh kem, dinh ky bao cao kSt qua v~ T6ng
Lien doan cling vai bao cao cong tac Tuyen giao hang nam.
Tran Tr9ng~
Noinh~n:
- Nhu kinh
giri;
- LuuBTG.
TiNH
uv
TItA
VINH
BANTUYEN
(;140
86
1325..CV/BTQ1'U
Vlv eli nghJ In
"Sang ki&rt
ill
C{jn,g
:Kilihgt~'i: ,.
Gac\HlJ¥~n
U)\
1111
uy~
Thzmh fly
va
.£)3;118
uy
.trl,l'e
thu6e TiJJb
'Cty,
~.Cae 'sO',
ban,
nganh, dolm
Uri
linn,
..Lien hi~p
cac
H<}l
Khoa
hQC
va Ky
thu~t
tlnh,
~ .. II
~
Llt.._~
LAO&j'NG T.T~
'I'W
_'
A '
SO; ..
J.~.85 , ..
Inr v.. (
'.', ~'I,:,,1:ttQ.I~ ...
1'h\1"c
ni~n
Cong van
149Q..C\lJTCCS,
ngay
Q$/9t2019
cua T~p
chi
CQ.ng
" __ : _:, ',_ ',:, :_ . _ .'. __ _. __ ': ,:' _, : :, _ :_ :__. __ _'" :,,:":_ _ .: ._',',,'" : ",~, _ . __ : ?" , ":,' _ '_ ___ __ _,'
,,'i-
san
'Ie
vi~e
hU'crngrrng
CUQc
thi
"Siulg.kien.
Vi.Cqllg
dong"
l~n
thrr
III va
y
(den
chi
d,o
cua
ThU'bng
tt,te
1'11'111
uy,
Ban
Tuyen gla.o
Tinh
uy
{fa
nghi
linl1
d~o cac
co quan,
dO'll
vi, dja
phu:cmg
quan tam
trien
khat,
pIlat ctQ"ng
de
can
ho,
dang
vien
va cac
tAilS lap nhan dan
lien
e\fC tiham giaCuQcthi
"Sang
kiin vi
eQng dang"
l~n
tbu III
do
BQ
Bien
t~p
T~p,
chi
CQng.
san;
BQ
Knoa
nQc
vit.COI'lg
ng.b~,.
Lien
d0an La.0
u<}ng
Vj~t Nam, T~p
d.(>all
Di~n
l~rcVi~t Nam
.1'&81
bQP
t6
chue
(ldfKtl
theo
Th€
l~
CUffle
tAiva
m/L;1
,Thuyit
mJnh
.d~rILn
(i1~
Lin)
Sa17g
ki€.n
vi
.cpng c16ng).
Tho'i gian dang
kY
va gui d:g an
till-
ngay pilat
uQng
d~t1tkulng 312020 vS
aia
chi
Ban Tbtt
kj,.
T~p chi CQng
san,
5828
Tr~n
SInh
TrQng,
Hit NQi.
:E).iy
la·CuQc.thi
eo
y
ngbia, nb~mtJ.n1
ta.
cae
sang
ki~n,y
tUOng, Q\I
an
sang
t30;
gop
phin tbu.e
eliy
Va
phithuy
val
fro,
dong
gop
'cua
ngueti
dan~
d~e
bi~t
lil
tb~ h~
tre
va()
eae
ho~t
aQl1g
phat td~tl
cQJlg
dang, giai
quy6t
cac
vin.
oS
xa h9
1,
gop
phfux
vllo
8t)'
pba.t
triin
C)tte
hU'gl'~g,
uitouffe.
f)S
ngbi
cie
CO'
quan,
acm vi,
dja
phuO'ng.quan tim
ttiAn
khai,
phat
dQllg.
NO'inhan:
- NhU' kinh
giri.
~tanh
dlilO
Ban.
- Phong"fT-BC-VH-vl'J,
- Luu KOTH - B'POTU.
.'
T~pchi
~i"
ffi
~ 'i.
C9
n
gsan
~
EVN
BO BIENrAl' BO KHDA HOC
r~p DO~N DI~N lIIC
rONG LIEN DoAN
r~ CHi CONG SAN
vA"CliNG NIiH~
VI~rNAM
LAODONG vl~r NAM
~, A A
ljH~ ~~ TrM~_MJ
I!l~
~ij~~
1fH~
'!$AN~
KlCN
vi
e~N~
ii6N~~
~.N
lfM® Ul
THONG TIN CHUNG
Chuang trinh Sang kien vi cong dong la chuang trinh thuong
ky
hai nam mot Ian
voi muc tieu tim ra nhung sang kien,
y
tuong, nhung du an sang tao (sau day goi
chung la du an), nharn gop phan giai quyet cac van de cong dong, xa hoi, Chuang
trinh se gop phan thuc day va phat huy vai tro, dong gop cua can bo, cong nhan vien
chuc, nguoi lao dong, cac tang lop nhan dan d~c biet la the h~ tre tham gia cac hoat
dong phat trien cong dong, giai quyet cac van de xa hoi, xay dung net van hoa dep
cho moi cong dan Viet Nam co trach nhiem voi cac van de xa hoi, cling dong gop
van su phat trien ben vung chung cua dat nuoc.
Chuang trinh Sang kien vi cQngdong Ian thu III do BQBien t~p T~pchi CQngsan,
BQKhoa hQCva Cong ngh~, Tong Lien doan Lao ~Qng Vi~t Nam, T~p doan Di~n
lljc Vi~t Nam phoi hQ'pto chuc. MQt trong nhung nQi dung quan trQng nhat cua
Chuang trinh Sang kien vi cQng dong la "CuQc thi Sang kien vi cQng dong" voi the
l~tham gia Cl,lthe nhu sau:
THE Lt THAM GIA
I.
DOl Tu'(jNG THAM GIA
Tat ca cac ca nhan, to chuc, co'quan, doan the, til trung uo'ng den dia phuo'ng, cac
to chuc trong va ngoai nuoc sinh song, lam vi~c, hQc t~p t~i Vi~t Nam ho~c nuoc
ngoai; khong gioi h~n dQtuoi, quan tam t&icac ho~t dQng cQngdong va co
y
tUdng
sang t~o cho cac ho~t dQng mang l~i anh hUdng tich cljc toi cQngdong.
Moi ca nhan, dan vi co the gui mQt ho~c nhieu dlj an dlj thi.
II. QUY DJNH
VB
NOI DUNG
vA
HINH THUC THAM Dl}
1.
NQidung
*
Chu de bai dlj thi Sang kien vi cQng dong da d~ng va khong gioi h~n cac linh
vljc, bao gom: giao dl,lc,y te, suc khoe cQngdong, bao v~ moi trudng, giao thong -

Nội dung cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là "Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng". Dưới đây là các văn bản liên quan đến Cuộc thi sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ III. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

 

Đánh giá bài viết
1 74
Bài thu hoạch Xem thêm