Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”

1 95
TiNH
(Jy
TRA. VINH
BAN TUYEN GIAO
DANG CONG SAN VIET NAM
*
Tra Vinh, ngay 28 thang 8 ndm 2019
S6
116- KHIBTGTU
KEHO~CH
TB
clurc Cuoc thi tim hi~u Lich sir
lit.
eo.lN LAOti.;ttO T.
T~A~,....
"inh
Tra Vinh - 120 nam'xfiy
dung
vaphiit triJn (1900-2020)"
, U3~ ---------
,.' s(): ·· ·······•..···
f.)
f.
N
N~4
y:
~./j/.f.9. ...
(lMl..~.:
········'f'h):rc
hien KS hoach s6 114- KHlBTCL,
ngay
29 thang 7
nam
2019
cua
Ban
T6 chirc
cac
ngay IS 100tinh vS
"T6
chuc
kY
niem 120 ndm ngay thanh ldp tinh
Tra
Vinh, glin voi cac hoat dong xuc tien ddu
tu, thuong
mai du Itch va vdn dtmg quy
"An sinh xii hoi"
nam 2020, Ban Tuyen giao Tinh uy ban hanh KS hoach t6 clnrc
CUQcthi tim hiSu Lich sir "Tinh Tra Vinh - 120 nam xdy dung vaphat triin 1900 -
2020" voi nhirng nQi dung cu thS nhu sau:
1- Ml)C
ntcn
YEU
cAu
1- Nh~m tiSp tuc tuyen truyen giao due cho can bQ, dang vien, doan vien, hQi
vien cac doan thS, h9C sinh, sinh vien va cac t~ng lap nhan dan, nh~t la thS h~ tre
. tren dia b::mella tinh hiSu r5 hcm v~ Jich sir hinh thanh va phat triSn tinh Td Vinh.
Qua do, gop ph~n nang cao nh~n thu~ trong vi~c gifr gin va phat huy cac gia
tri
truySn th6ng lich sir va van hoa clla que huang, d~t nuac; nang cao han nfra long tlJ
hao vS truySn th6ng cach m<;lngclla que huang; c6 vu quySt tam chinh
tri
clla cac
tfrng lap nhan dan, cac dan tQc trong tinh, tinh th~n doan kSt, niSm tin van SlJHinh
d<;loCllaB~mg, trlJc tiSp la Bang bQ tinh Tra Vinh, trong cong cUQcxay dlJllg, phat
triSn va bao v~ que huang, d~tnuac trong thai
kY
maio
2- CUQcthi la dqt sinh hO<;ltchinh tri sau rQng, co tac d\lng giao d\lc chinh
tri
d6i vai toan thS can bQ, dang vien, doan vien, hQivien cac doan thS, h9C sinh, sinh
vien, quan va dan tren dia ban tinh, nghien cUu, hQc t~p n~m r5 lich sir hinh thanh
va phat triSn tinh Tra Vinh qua 120 nam - ch~ng duang d~u tranh ch6ng dS qu6c
xam lugc, giai phong dan tQc, thlJc hi~n duang 16id6i mai clla Bang xay dlJng Td
Vinh ngay cang phat triSn clla Bang bQva Nhan dan tinh Td Vinh; tiSp t\lCv~n d\lng
nhfing bai h9C kinh nghi~m clla lich sir, phat huy nhfrng thanh t\fUd<;ltdugc, truySn
th6ng doan kSt dan tQc trong SlJnghi~p cong nghi~p hoa, hi~n d<;lihoa va hQi nh~p
, ,
quoc teo
3- Cac c~p, cac nganh, cac doan thS, cac ca quan thong tin d<;lichung d~y m<;lnh
cong tac tuyen truySn, phat dQng cUQcthi sau rQng trong toan Bang, toan quan, toan
dan trong tinh dS dong dao c{mbQ,dang vien, doan vien, hQivien d.c doan thS va cac
t~ng lap nhan dan tich ClJCtham gia CUQcthi.
1
.
\
11-THE L:¢ CU<)C THI
1.
Dai nrong tham gia
La cac tap th~, ca nhan can bo, dang vien cong chirc, vien chirc, doan vien,
hQivien cac doan the, cong nhan, ngiroi lao dong, Iuc luong vii trang, hoc sinh, sinh
vien va cac tang lap nhan dan trong tinh (cac thanh vien trong Ban T6 chuc, Ban
Giam khao, T6 Thu
kY
khong duoc tham gia CU9Cthi). .., ,,',';'
i
OJ. ','
:,\>1,,:
~ .. " •• ,. ."' 4
2. Hinh tlurc thi : Thi viSt.
3. Yeu
cAu
v~ bai d\}'thi
," -" ... J
. ,'.. t"" :' ',} ~
r '
_Nguoi du thi tra loi d~y du 14 can hoi cua Ban T6 clurc cuoc thi va goi bai .~-
thi vS Ban T6 chirc cuoc thi dam bao dung thai gian thea quy dinh. Bai thi phai trinh
bay sach, dep, ro rang (danh may kh6 gi~y
A4
cO'
chir 14 hoac viet tay, khong gioi
'h~n s6 trang va hinh anh minh h9a).
- Bai dV,thi khong hgp If 1anhfrng b~i photocopy, sao chep gi6ng nhau ho~c
khong tra lai day du cac cau hoi cua Ban To chuc cUQcthi
_Nguai tham gia dVthi viSt ro h9 ten, tu6i, dan tQc, qu6c tich, gi6i tinh, nghS
nghi~p, dan vi h9Ct~p, cong tac, nai thuang tm, s6 di~n tho~i (nSu co).
4. Tho-i gian phat d{>ngva nh~n bai thi:
4.1 Thai gian phat a9ng cU9Cthi
- Tu ngay phM dQng dSn hSt 2511112019 (h~n cu6i).
4.2. Nai nh(ln bid thi
Ban Tuyen giao cac huy~n, thi, thanh uy, Ban Tuyen giao/Tuyen hu~n cac
Bang uy tn;rc thuQc Tinh uy.
*
Thai gian nh~n bai cua cac dia phuang, dan vi bit d~u tu ngay
15/1112019
4.3. Thai gian nh(ln bili
dl;f
thi v~ Ban Tuyen giao tinh
- Thai gian cu6i cting nh~ bai
thi
ngay
25/11/2019
(tinh thea d~uBUlldi~n).
- Thai h~n chot ngay
05/12/2019,
Ban Tuyen giao cac huy~n, thi, thanh uy,
Ban Tuyen giao/Tuyen hu~n cac Bang uy trvc thuQc Tinh uy t6ng hgp, tuy~n ch9n
m6i dan vi 50 bai cua dia phuang, dan vi minh ph\l trach co ch~t luqng t6t nh~t gai
vS Ban T6 chuc cUQcthi cua tinh (Ban Tuyen giao Tinh uy).
- Tu ngay
10112/2019
dSn ngay
25/12/2019,
Ban Giam khao c~p tinh se ch~m
va bao cao kSt qua cho Ban T6 chuc CUQCthi.
- Thai gian t6ng kSt trao giai : DV kiSn trong thang 0112020.
2
M9i th~c mac lien lac thea dia chi T6 thu
ky
CU9Cthi, s6 dien thoai:
0294.3853850 (Phong Ly luan chinh tri - Lich sir Dang)
5. CO'
C~ll
giai
thmrng,
g&m:
* Gidi tijp thl
- M9t giai nhat
=
12.000.000 d
- M9t giai nhi
- Hai giai ba, m6i giai
* Giai
ca
nhiin:
- M9t giai nh~t
- Hai giai nhi, m6i giai
- Ba giai ba, m6i giai
- 13 giai khuyen khich, m6i giai
=
9.000.000 d
= 4.000.000 d
=
7.000.000 d
=
5.000.000 d
= 4.000.000 d
=
2.000.000 d
- 02 giai gianh cho cac truong hop d~c biet, m6i giai = 1.000.000 d
* Giai tijp thi dUlfc tinh theo dun
vi :
Dang b9 huyen, thi, thanh pho, Dang b9
true thuoc Tinh uy co s6 bai
dir
thi nhiSu han va co nhieu bai dat giai.
111:-CAD HOI D\J THI :
Ca
II
1:
Anh (chi) hay cho biSt lich sir hinh thanh vung d~t va con nguoi Tra
Vinh
truce
nam 1900? Nghi dinh nao? Ban hanh khi nao vS viec l~p tinh Tra Vinh?
Nhfrng thay d6i vS dia giai h~mhchinh tu khi thanh l~p tinh cho dSn nay?
Call
2:
Trinh bay m9t s6 phong trao d~u tranh tieu biSu ch6ng th\Ic dan Phap
xam lugc cua Nhan dan Tra Vinh truac nam 1930 va nhfrng bai h9C kinh nghi~m
quy bau tu th\Ic ti~n d~u tranh cua cac phong trao nay.
Call 3: Hay cho biSt cac chi b9 Dang d~u tien
a
Tra Vinh dm;rcra doi trong
b6i canh nao?
Y
nghla lich sir?
Call 4: Hay trinh bay (diSn biSn, kSt qua, y nghla) cac phong trao d~u tranh
cua Nhan dan Tra Vinh giai do~n 1930 - 1945 (ch9n trinh bay 02 din 03phong trao).
Call 5: B~ng nhfrng hiSu biSt cua minh vS 9 nam khang chiSn ch6ng th\Ic dan
Phap (1945 - 1954), anh (chi) hay neu va lam r5 m9t vai diSn hinh chung minh suc
m~nh cua thS tr?n ChiSn tranh nhan dan t~i Tra Vinh.
Call
6:
B&ngnhfrng hiSu biSt cua minh vS Tra Vinh trong 21 nam ch6ng My
cuu nuac (1954 - 1975), anh (chi) hay chung minh dS kh~ng dinh Tra Vinh luon
xung dang vai danh hi~u ve yang "toan dan n6i d(jy, doan kit l(lp cong".
3

Ngày 28/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 116-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020)”. Dưới đây là nội dung chi tiết.

Cuộc thi tìm hiểu “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết lịch sử hình thành vùng đất và con người Trà Vinh trước năm 1900? Nghị định nào? Ban hành khi nào về việc lập tỉnh Trà Vinh? Những thay đổi về địa giới hành chính từ khi thành lập tỉnh cho đến nay?

Câu 2: Trình bày một số phong trào đấu tranh tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân Trà Vinh trước năm 1930 và những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đấu tranh của các phong trào này.

Câu 3: Hãy cho biết các chi bộ Đảng đầu tiên ở Trà Vinh được ra đời trong bối cảnh nào? Ý nghĩa lịch sử?

Câu 4: Hãy trình bày (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) các phong trào đấu tranh của Nhân dân Trà Vinh giai đoạn 1930 - 1945 (chọn trình bày 02 đến 03 phong trào).

Câu 5: Bằng những hiểu biết của mình về 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), anh (chị) hãy nêu và làm rõ một vài điển hình chứng minh sức mạnh của thế trận Chiến tranh nhân dân tại Trà Vinh.

Câu 6: Bằng những hiểu biết của mình về Trà Vinh trong 21 năm chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), anh (chị) hãy chứng minh để khẳng định Trà Vinh luôn xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”.

Câu 7: Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trà Vinh được phong tặng, truy tặng bao nhiêu tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và Mẹ Việt Nam anh hùng (tính đến cuối tháng 8/2019)?

Câu 8: Từ sau tái lập tỉnh (5/1992) đến nay, tăng trưởng GDP (nay là GRDP) của tỉnh từng giai đoạn (1992 - 1995; 1996 - 2000; 2001 - 2005; 2006 - 2010; 2011 - 2015), 3 năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là bao nhiêu? Anh (chị) ấn tượng nhất giai đoạn nào? Lý do?

Câu 9: Tính đến tháng 01/2019, trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích kiến trúc được xếp hạng (cấp tỉnh, cấp quốc gia); có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể được công nhận? Anh (chị) có cảm nhận thế nào về những di tích đó? Hãy viết về một di tích của tỉnh mà anh (chị) được nghe kể lại hoặc tâm đắc nhất?

Câu 10: Sau hơn 8 năm thực hiện phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả gì? Theo anh (chị) cần thực hiện những giải pháp nào để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Câu 11: Sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng lòng dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên quê hương Trà Vinh? Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử.

Câu 12: Thực hiện Kế hoạch số 48- KH/TU, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trà Vinh phấn đấu đến 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phân tích tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh?

Câu 13: Nêu và phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về những thay đổi kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh từ khi được tái lập đến nay? Anh (Chị) hãy đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”.

Câu 14: Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Anh (chị) hãy viết về tấm gương tập thể hoặc cá nhân mà anh (chị) tâm đắc nhất (có khả năng nhân rộng). Bài viết không quá 2 trang giấy A4.

Đánh giá bài viết
1 95
Bài thu hoạch Xem thêm