Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

1 934

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại là mẫu được thương nhân, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Sở Công thương để xin được đăng ký thực hiện khuyến mại. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin của thương nhân, doanh nghiệp, thông tin về chương trình, sản phẩm khuyến mại... Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Nội dung của mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại: …………………..Fax:…………………….. Email: ...................................

Mã số thuế: ..............................…....................................................................................

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: .............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ....................................................................................

2. Thời gian khuyến mại: ................................................................................................

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ..........................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ..............................................................................

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: .....................................................................

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ...................................................................................

6. Hình thức khuyến mại: ................................................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):..................

8. Tổng giá trị giải thưởng: ……………………………………………………………

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại

Đánh giá bài viết
1 934
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm