Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thí điểm hợp nhất

1 30

Ngày 27/11/2019 Bộ nội vụ đã ban hành danh sách thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Dưới đây là danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thí điểm hợp nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh sách này được đề cập cụ thể tại Công văn 5898/BNV-TCBC do Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/11/2019 với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Danh sách thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn

Cụ thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thí điểm hợp nhất trong thời gian tới như sau:

STT

Trước khi hợp nhất

Sau khi hợp nhất

A

Cấp tỉnh

1

Sở Tài chính

Sở Tài chính và Kế hoạch

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải và Xây dựng

4

Sở Xây dựng

5

Sở Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh

6

Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy

7

Thanh tra cấp tỉnh

Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh

8

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy

B

Cấp huyện

9

Phòng Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện

10

Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện

11

Thanh tra cấp huyện

Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện

12

Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện

13

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Văn phòng cấp huyện

14

Văn phòng cấp ủy cấp huyện

Tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
1 30
Hành chính Xem thêm