Đáp án cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

11 63.791

Đáp án cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đáp án cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Bài viết nêu rõ những nội dung chính để trả lời cho 12 chủ đề của cuộc thi, có biểu điểm chấm từng nội dung. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Đề cương nội dung chính 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

TỈNH ỦY THÁI BÌNH

BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2017

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CUỘC THI
TÌM HIỂU “LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO, LÀO- VIỆT NAM”

I- CÁCH THỨC CHẤM

Người dự thi lựa chọn 1 trong 12 chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức Cuộc thi để làm bài. Bài dự thi được chấm theo thang điểm 10, cụ thể:

1- Nội dung (6,0 điểm)

Bài dự thi nêu đủ ý, có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề đã lựa chọn theo đề cương gợi ý trả lời.

2- Hình thức (2,5 điểm):

- Bài dự thi trình bày sạch, đẹp, khoa học (1,0 điểm)

- Có tư liệu, hình ảnh minh họa độc đáo, phong phú, sinh động. (1,5 điểm)

3- Điểm cộng (1,5 điểm)

- Bài dự thi có phương pháp thể hiện độc đáo, sáng tạo; nhìn nhận, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử sâu sắc; có liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị; có những kiến nghị, giải pháp có tính thuyết phục. (0,5 điểm)

- Bài dự thi viết tay (1,0 điểm)

II- NỘI DUNG

Chủ đề 1: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Mục đích: Làm rõ những nhân tố tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giaoViệt Nam-Lào, Lào-Việt Nam và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này.

Yêu cầu: Bài dự thi phải nêu được:

 

Gợi ý trả lời

Biểu điểm

Ghi chú

Nội dung

(6 điểm)

* Những cơ sở của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam

- Nêu được các yếu tố hình thành và phát triển dựa trên những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị và xã hội; truyền thống chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc và tinh thần tự nguyện phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đặt nền móng và được phát triển không ngừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ ở Đông Dương.

1,0

 

- Bối cảnh lịch sử và những đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung cần phải củng cố, phát triển quan hệ ngoại giao của hai nước nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào các nước Đông Dương. Từ đó, tiếp tục gắn kết hai dân tộc lại với nhau trên cùng một trận tuyến chống lại kẻ thù chung.

1,0

 

* Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước

   

- Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm vóc lịch sử to lớn trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam.

1,0

 

- Góp phần tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc anh em tiến lên một tầm cao mới. Nhờ đó, đã giải quyết được những khó khăn, thử thách mới với nhiều diễn biến phức tạp do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào các nước Đông Dương.

1,0

 

- Khẳng định đường lối nhất quán, đúng đắn trong mối quan hệ chiến lược của hai Đảng và nhân dân hai nước; đảm bảo sự thống nhất về đường lối chính trị, quân sự, để hai dân tộc tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra.

1,0

 

- Là cơ sở vững chắc để quân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau chiến đấu và giành nhiều thắng lợi mới trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giành độc lập tự do cho mỗi nước.

1,0

 

Hình thức

(2,5 điểm)

- Bài viết trình bày sạch, đẹp, khoa học, đảm bảo tiêu chí đề ra (tối đa 5.000 từ).

1,0

 

- Có tư liệu, hình ảnh minh họa phong phú, sinh động.

1,5

 

Điểm cộng

(1,5 điểm)

- Bài dự thi có phương pháp thể hiện độc đáo, sáng tạo; nhìn nhận, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử chính xác; nêu bật được cơ sở lý luận, thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc, có tính thuyết phục của việc thiết lập, xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

0,5

 

- Bài dự thi viết tay

1,0

 

Tổng điểm

 

10,0

 

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
11 63.791
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm