Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Đề khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ lớp 11 có đáp án thành phố Hồ Chí Minh nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 11 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm 2 phần Listening (30 câu) và Reading (37 câu). Nội dung bài thi theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English.

Lưu ý: Phần đáp án tô đậm màu xanh là đáp án đúng.

Xem thêm: Đề khảo sát năng lực ngoại ngữ tiếng Anh lớp 9 tp. Hồ Chí Minh tại:

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 9 năm 2020

Phần I. Listening.

Part 1. ABC text

You will hear people talking in eight situations. For questions 1 - 8, choose the best answer A, B or C.

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Part 2. Writing word.

You will hear an interview with a man call Richard Porter who is a maker of musical instruments calls organs. For question 9 - 19, complete the sentence.

Musical Instrument Maker

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án:

9 - composer; 10 - concert halls/ concerts;

11 - 9500; 12 - contacts; 13 - mending; 14 - wood;

15 - school/ schoolroom; 16 - (small) museum;

17 - heating (bills; 18 - dry;

Part 3. Answer for each speakers.

You will hear five different cyclists taking about a long - distance race they took part in. For the question 19-23…

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án: 19 - C; 20 - E; 21 - A; 22 - F; 23 - D;

Part 4. ABC text.

You will hear an interview with a TV presenter, Tanya Edwards …

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Phần II. Reading

Part 1. ABCD group

You are going to read an extract from a novel. For questions 1 - 8 …

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Đáp án đề khảo sát tiếng Anh lớp 11 năm 2020

Part 2. Answer for each question

You are going to read an article written by someone who lives on a house a valley….

9 - H - It was the year when the storms ….

10 - F - It almost completely blocked our lane …..

11 - A - It was the river, the Ryburn……

12 - C - They twisted and turned, rising eastwards ….

13 - G - There in the heights it was like the Niagara Falls…

14 - D - it was far deeper than we’d ever seen it….

15 - E - We can thus enjoy, rather than fear, …

Part 3. ABCD each question

For question 16 - 27, read the text and decide …

16 - C- gather; 17 - B enjoy; 18 - C length; 19 - B once;

20 - C in charge of; 21 - B section; 22 - A though; 23 - B visited;

24 - A set; 25 - A become; 26 - D which; 27 - C admire;

Part 4. Writing word.

For the question 28 - 37, read the text …

28 - frequently; 29 - impressive; 30 - comfortable; 31 - flight;

32 - connections; 33 - increasingly; 34 - improvement(s);

35 - noisy; 36 - crowded; 37 - unfortunately;

Trên đây là Đề khảo sát năng lực ngoại ngữ lớp 11 kèm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 4.546
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 11 mới Xem thêm