Đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2

BQG
~
~~~
~
KY
THI TOT NGHI)::P TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020
Bai thi: KHOA HQC
XA
HQI
Mon thi thanh ph§n: LJCH
SU
Thai gian lam bai: 50 phut, kh6ng kd thai gian phat
a€
HQ,
t
S6
bao
Cau
1:
ki~n nao sau day c6 anh hucmg dSn qua trinh tim duong
cuu
nu6c
cua NguySn
T§.t
Thanh -
NguySn Ai Qu6c (1911-1920)?
A. Cach
m<,1.ng
thang
Muoi
Nga thanh cong.
B.
Chu nghia phat xit len
d.m
quySn a Due.
C. M~t tr~n Nhan dan len c~m quySn
(J
Phap. D. Tr~t
hai C\JC Ianta
dm;rc
xac l?p.
Cau
2: Qu6c gia nao sau day da
ma
d~u ki nguyen chinh phvc
vu
trv cua loai
ngum?
A. Lien Xo. B. Ph~n Lan. C. Ai C?p. D.
Ba
Lan.
Cau
3: Sau khi gianh
d(>c
l?p, qu6c gia nao sau day
thvc
hi~n chinh sach d6i
ngoc;i,i
hoa
binh, trung l~p
tich cµc?
A.MI.
B.
An
D(>
. C. Trung Qu6c.
D. Cuba.
Cau 4:
Tc;i,i
Nam
Phi, tru6c ap Ive
d§.u
tranh cua nguoi da mau, ban HiSn phap nam 1993 da chinh
thuc
x6a b6
A.
ch@
d9 phong
ki@n.
C. chu nghla phat xit.
B. ach th6ng tri cua
d@
qu6c MI.
D.
ch@
d(>
phan bi~t chung t9c.
Cau
5: Tir nam 1973
d@n
nam 1982, kinh
tS
MI c6 bi~u hi~n nao sau day?
A. Khung hoang, suy thoai. B. Phat tri~n nhanh ch6ng.
C. Phvc h6i
va
phat tri~n nhanh. D. Phat tri~n "th~n ki".
Cau
6:
Nam
1968, nSn kinh
t@
cua qu6c gia nao dung
thu
hai trong
th@
gioi
tu
ban?
A. Brunay. B. Indonexia. C. Nh?t Ban. D. Thai Lan.
Cau
7: Trong thoi gian a Lien Xo (1923-1924), NguySn Ai Qu6c da
A. tham
Dc;i,i
h(>i
lk
thu
V cua Qu6c
tS
C(>ng
san. B. thanh l?p nh6m
C(>ng
san doan.
C. thanh l?p
H(>i
Vi~t
Nam
Cach
mc;i,ng
Thanh nien. D. sang l?p
H(>i
Lien hi~p
thu(>c
dja.
Cau
8:
Ca quan ngon lu?n cua Dong
Duang
C(>ng
san dang (6-1929) la to bao
A. Chuong re.
B.
An Nam tre. C.
Nguoi
nha que.
D. BualiSm.
Cau
9: T6 chuc nao lanh
dc;i,o
CUQC khai nghla Yen Bai (2-1930)?
A. Tan Vi~t Cach
mc;i,ng
dang.
B. Vi~t
Nam
Qu6c dan dang.
C.
H(>i
Vi~t
Nam
Cach
mc;i,ng
Thanh nien. D. Vi~t
Nam
nghia doan.
Cau
10: Phong trao each
mc;i,ng
1930-1931 a Vi~t
Nam
bung n6 trong b6i canh
A. ChiSn tranh
th@
gi6i
thu
hai bung n6.
B. quan phi~t Nh?t xam luge Dong
Duang
.
C. phong trao each
mc;i,ng
thS
gi6i dang cao. D. M~t tr?n Nhan dan len
d.m
quySn a Phap.
Cau
11: Trong phong trao dan chu 1936-1939, Nhan dan Vi~t Nam thvc hi~n
m(>t
trong nhfrng nhi~m
V\l
trµc
ti@p,
tru6c mi\t la
d§.u
tranh ch6ng
A.
ch@
d(>
phan
d(>ng
thu(>c
dia.
B.
dS
qu6c
va
chS
d(>
phong kiSn.
C.
tu
san va dja chu. D.
d@
qu6c va
tu
san.
Cau
12: Thang 9-1940, quan
d(>i
nu6c nao vao xam luge Vi~t Nam?
A. Anh. B. Due. C. Nh?t.
D.
Ha
Lan.
Cau
13: Trong qua trinh chu~n bi cho Cach
mc;i,ng
thang Tam a Vi~t Nam,
d@n
nam 1942, khi\p cac chau
a Cao Bfulg dSu c6
A.
h(>i
D6ng minh.
B.
h(>i
Cuu
qu6c. C.
h(>i
Phan phong. D.
h(>i
Phan
dS.
Trang 1/4
Cau 14: Chinh phu
nu&c
Vi~t Nam Dan chu
C('mg
hoa
d~
ra bi~n phap
cip
thm nao
d~
giai quySt
n~n
d6i
sau ngay Cach
m~g
thang Tam nam 1945 thanh cong?
A. TiSn hanh cai each
ru('mg
dk
B.
D~y
m~nh tang gia san
xuk
C.
T6
chuc quyen g6p th6c
g~o.
D. V?n d9ng xay
dlJilg
"Quy d9c l?p".
Cau 15: Trong thai
ki
1945-1954, chiSn th~ng nao cua quan dan Vi~t Nam da lam pha san
kS
ho~ch Rave
cua thµc dan Phap?
A. Di~n Bien Phu nam 1954. B. Vi~t
B~c
thu - dong nam 1947.
C. Trung Lao nam 1953. D. Bien
gi&i
thu - dong nam 1950.
Cau
16:
D~
thµc hi~n
kS
ho~ch Nava,
tu
thu - dong nam 1953, thµc dan Phap t?p trung 44 ti~u doan quan
CO' d9ng tren dia ban nao?
A. D6ng b~ng
B~c
89
. B. D6ng b~ng song Cuu Long.
C. Tay Nguyen. D. Mi~n Dong Nam
89.
Cau 17: Theo Hi~p djnh Gianeva nam 1954
v~
Dong Duang, thµc dan Phap phai
A. rut quan tir Lao sang Vi~t Nam. B. thµc hi~n ngirng b~n a Vi~t Nam.
C. chuy~n quan ra phia
B~c
vI tuySn
17.
D. rut quan tir Campuchia sang Vi~t Nam.
Cau 18: ChiSn luqc "Vi~t Nam h6a chiSn tranh" (1969-1973) cua MI a mi~n Nam Vi~t Nam duqc tiSn
hanh b~ng lµc luqng chu
ySu
la
A. quan d9i Sai Gon. B. quan d9i
MI.
C. quan d6ng minh cua
MI.
D.
c6
vin
MI.
Cau 19:
T~i
ki h9p thu
nhit
(1976), Qu6c h9i kh6a VI cua
nu&c
Vi~t Nam th6ng
nhit
da quySt dinh
A. t6 chuc cu9c t6ng tuy~n
cutµ
do
trong ca
nu&c.
B. binh thuang h6a quan
h~
ngo~i giao
v&i
nu&c
MI.
C.
bi~n phap th6ng
nhit
dit
nu&c
v~
m?t lanh th6.
D. ten
nu&c
la C9ng hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam.
Cau 20: Trong duang
16i
d6i mm
dit
nu&c
(tir thang 12-1986),
v~
chinh tri, Dang C9ng san Vi~t Nam
chu truang
·~
-----
~
'
..,,J,
~
·,.t.,
-C
if..,.-,.,
A. duy tri ca
chS
quan
li
kinh
tS
bao
dp.
B. duy tri ca
chS
quan ly kinh
tS
t?p trung.
-t@~
1
C. xay
dlJilg
n~n
dan chu xa h9i chu nghia. D. chua
ma
r9ng quan
h~
kinh te doi ngo~i.
~
Cau 21: Theo quySt dinh cua H9i nghi Ianta (2-1945), nhilng
nu&c
nao sau day tra thanh nhilng
nu&
~
trung l?p?
A. Ao, Ph~n Lan. B. Due, Thµy
SI
. C. Anh, Phap. D. Ba Lan, Nam Tu.
Cau 22: Thµc hi~n "phuang an Maobattan" (1947),
An
D9
dm;rc
thµc dan Anh
A. trao quy~n ttj. B. cong nh?n quy~n dan t9c quySt.
C. trao tra d9c
l?P-
D. cong nh?n
toan
v~n
lanh th6.
Cau 23: Nam 1975, nhan dan Modambich va Anggola gianh th~ng lqi trong cu9c
diu
tranh ch6ng thµc dan
A. Phap. B. Anh. C. Ha Lan. D. B6 Dao Nha.
Cau 24: N9i dung nao sau day khong phai la nguyen nhan
d~n
dSn
phat tri~n cua kinh
tS
Nh?t Ban tu
nam 1952
d~n
nam 1973?
A. Tai nguyen khoang san phong phu.
C. Chi phi
d~u
tu
cho qu6c phong
thip
.
B. Vai tro quan
li
c6 hi~u qua cua nha
nu&c.
D.
Ap
dl,lilg
thanh tµu khoa
h9c
-
kI
thU?t
hi~n
d~i.
Cau 25: Cu6i nhilng nam 20 cua
th~
ki XX, Vi~t Nam Qu6c dan dang chu truang
A. ch6ng
d~
qu6c gianh d9c l?p dan t9c. B.
liy
cong nhan lam
lµc
luqng chu lµc .
C.
diu
tranh chinh tri hoa binh, hqp phap. D.
liy
nong dan lam
lµc
luqng chu lµc .
Cau 26: Phong trao dan chu 1936-1939 a Vi~t Nam bung
n6
trong di~u ki~n chu quan nao sau day?
A. Chi~n tranh
th~
gim thu hai bung
n6
va Ian r9ng.
B. Doi s6ng nhan dan lao d9ng kh6 khan,
cµc
kh6.
C. Phat xit Nh?t ti~n vao xam luqc ba
nu&c
Dong Duong.
D. M?t tr?n Vi~t Nam d9c l?p d6ng minh duqc thanh l?p.
Trang 2/4
Cau
27:
H(>i
nghi
l~n
thu
8 Ban Ch~p hanh Trung uong Dang
C(>ng
san Dong
Duong
(5-1941) xac dinh
A. chu~n bi
kh&i
nghia
vu
trang la nhi~m
V\l
trung tam.
B. ke thu chu ySu tru6c
mit
la
dS
qu6c va giai
dp
dia chu.
c.
phuong phap gianh chinh quySn la t6ng tiSn cong.
D. se thanh l?p chinh quySn nha nu6c cua cong nong binh.
Cau
28:
M(>t
trong nhfrng
n(>i
dung cua duong
16i
khang chiSn ch6ng thµc dan Phap do Dang
C(>ng
san
Dong
Duong
dS
ra
( 12-1946) la
A. khang chiSn toan dan. B.
kh&i
nghia toan dan.
C. cung co nen qu6c phong toan dan. D. xay dµng nSn an ninh nhan dan.
Cau
29: Phong trao "D6ng kh6i" 6 miSn
Nam
Vi~t
Nam
(1959-1960) n6
ra
trong b6i canh nao sau day?
A. Chinh phu each m?ng lam
thai
C(>ng
hoa miSn
Nam
Vi~t
Nam
ra dai.
B. Quan giai ph6ng miSn
Nam
ra
dai
va d~y m?nh ho?t
d(>ng.
C. Phong trao chiSn tranh du kich di~n
ra
ph6 biSn tren toan miSn Nam.
D. MI
va
chinh quySn Sai Gon
su
d\mg b~o
h;rc
ch6ng l?i nhan dan.
Cau 30: ChiSn
thing
Duong
14-
Phu6c Long (cu6i nam
1974-
d~u nam 1975) cua quan dan Vi~t Nam da
A. chuySn each m?ng miSn
Nam
tu
thS
gifr gin lµc
lu911g
sang thS tiSn cong chiSn luqc.
B. chung to kha nang can thi~p
tr&
l?i
bing
quan cua MI vao miSn
Nam
r~t h?n
chS
.
C.
bu(>c
MI phai tuyen b6 "phi MI h6a" chiSn tranh xam luqc Vi~t Nam.
D.
ma
d~u cho CUQC t6ng tiSn cong
va
n6i d?y tren toan miSn Nam.
Cau 31: Sau khi
ki
Hi~p dinh Pari (nam 1973), chinh quySn Sai Gon
mo
nhfrng CUQC hanh quan "binh
dinh - l~n chiSm" vung giai ph6ng. Vi thS, quan dan Vi~t
Nam
phai
A. tiSp
t1,1c
con duong each m?ng
b?O
h;rc.
B. ngirng dam phan kSt hqp
vm
ngirng
bin.
C. chuySn sang thS gifr gin
h;rc
lu911g.
D. chuySn sang d~u tranh chinh tri hoa binh.
Cau
32:
H(>i
nghi
l~n
thu
24 Ban Ch~p hanh Trung
uong
Dang Lao
d(>ng
Vi~t Nam (9-1975)
dS
ra nhi~m
V\l
nao sau day cho each m?ng Vi~t Nam?
A. TiSn hanh each m?ng
xa
h(>i
chu nghia tren ca nu6c.
B. Hoan thanh th6ng nh~t d~t nu6c
vS
m?t nha nu6c.
~
C. B~u ra cac chuc
vu
lanh dao cao nh~t cua d~t nu6c.
D. Hoan thanh th6ng ·nh~t
d~~
nu6c
vS
m?t lanh th6.
~~
).
' , , , , ,
Ca?
33: Hi~p UO'C
v~
vi~c h?n che
h~
thong phong chong ten
lua
va
Hi~p dinh h?n che
vu
khi tien cong y
chien luqc duqc ki ket gifra Lien Xo va MI (1972) da
A. giam
bat
cu(>c
ch?Y
dua
vu
trang gifra hai nu6c.
B. lam hai t6 chuc quan
SlJ
d6i d~u a chau
Au
tan ra.
C. ch~m dut hoan toan tinh tr?ng d6i d~u Dong - Tay.
D. lam xu~t hi~n XU
thS
toan
du
h6a tren
thS
gi6i.
Cau
34:
N(>i
dung nao sau day khong phai la diSm chung cua tr?t
thS
gim hai ClJC Ianta
va
tr?t
thS
gim theo
h~
th6ng V ecxai - Oasinhton?
A. C6
SlJ
tham gia cua cac nu6c trong
h~
th6ng xa
h(>i
chu nghia.
B.
Duqc
quySt dinh
b&i
nhfrng
nu&c
thing
tr?n trong chiSn tranh.
C. Phan anh qua trinh thoa hi~p
va
d~u tranh gifra cac cuong qu6c.
D. Chung to quan
h~
qu6c
tS
luon bi chi ph6i b6i cac cuong qu6c.
Cau 35: phan h6a cua
H(>i
Vi~t Nam Cach m?ng Thanh nien thanh hai t6 chuc
c(>ng
san (1929) chung to
A.
tu
tuong
tu
san khong con anh
huong
dSn
phong trao yeu
nu&c
.
B.
SlJ
phat triSn cua phong trao yeu
nu&c
theo khuynh hu&ng
VO
san.
C. phong trao cong nhan da
bu&c
d~u chuySn
tu
phat sang
giac.
D. phong trao cong nhan hoan toan
tr&
thanh
m(>t
phong trao giac.
Trang 3/4

Đáp án đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Lịch sử

Đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mà Bộ đã công bố vào đầu tháng 4 vừa qua. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Gợi ý đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử

Đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2

Lưu ý: Đề trong file tải, kéo xuống cuối trang, kích chọn Tải về để download đề thi.

Đề thi thử THPT được tải nhiều nhất

  1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn
  3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh
  4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý
  5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
  6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh
  7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử
  8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa
  9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
104 65.108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm