Đáp án đề minh họa 2020 môn Toán lần 2

KY
THI
TOT
NGHitP
TRUNG
HQC
PHO
THONG
NAM
2020
, o Bai thi:
TOAN
Thiri
gian
lam
bai
:
90
phut
,
kh6ng
ki
thiri
gian
phat
ai
.....................................................
..
..
.............
..
..
.
......
....
............
..
.....
..
....
...
..
.
..........
...
.
..
.
......
.
.........
.
..
Cau
1:
C6
bao
nhieu
each
chc;m
hai
h9c
sinh
tu
m(',t
nh6m
g6m
10
h9c
sinh?
A.
C~
0
B.
A~
0
-
C. 10
2
D. i
0
Cau 2:
Cho
cfrp
s6
c(',ng
(Un)
v&i
ul
= 3
va
u2
=
9.
Cong
sai
cua
c~p
s6
c(',ng
da
cho
bftng
A.
6.
B. 3. C. 12. D.
-6.
Cau 3:
Nghi~m
cua
phuong
trinh
3x
- l =
27
la
A.
x=4.
B.
x=3.
C.
x=2
.
D. X =
1.
Cau 4:
Th€
tich
cua
kh6i
l~p
phuong
c~nh 2 bi'tng
A.
6.
B.
8.
C. 4.
D.
2.
Cau 5:
T~p
xac
dinh
cua
ham
s6
y = log2 X la
A.
[O;
+oo
). B.
(--OJ;+oo
). C.
(O;+oo
). D. [2;+oo).
Cau 6:
Ham
s6
F (
X)
la m(',t
nguyen
ham
cua
ham
s6
f (
X)
tren
khoang
K n€u
A.
F'(x)=-f(x),VxEK.
B.
f'(x)=F(x),VxEK.
C.
F'(x)=f(x),VxEK.
D.
J'(x)=-F(x),VxEK.
Cau
7:
Cho
kh6i
ch6p
c6
di~n
tich
day
B = 3
va
chi€u
cao
h = 4.
Th€
tfch
cua
kh6i
ch6p
da
cho
bftng
A.
6.
B. 12. C. 36. D. 4.
Cau
8:
Cho
kh6i
n6n
c6
chi€u
cao
h = 3
va
ban
kfnh
day
r = 4.
Th€
tich
cua
kh6i
n6n
da
cho
bftng
A.
16Jr.
B.
481r.
C.
361r.
D.
41r
.
Cau
9:
Cho
m~t'du
c6
ban
kfnh R = 2. Di~n
tich
cua
m~t
du
da
cho
bi'tng
A.
32
;r.
B.
8JZ"
. C.
167Z'.
D.
47Z'.
3
Cau
10:
Cho
ham
s6
f (
x)
c6
bang
bi€n
thien
nhu
sau
:
X
-00
-1
0
1
+oo
J'(x)
+
0 0
+
0
/2--------------
-1
~2~
f(
x)
/
-------.._
~
"'-
-
oo
-00
Ham
s6
da
cho
nghich
bi€n
tren
khoang
nao
du&i
day
?
A. ( -oo;
-1).
B. (
O;
1). C. (
-1;
0). D.
(--OJ;O).
Cau 11: V
&i
a la
s6
thµc ducmg
tuy
y,
log
2
(
a
3
)
bftng
3 1
A. - log
2
a.
B. - log
2
a. C. 3 + log
2
a. D. 3
log
2
a.
2 3
Cau 12: Di~n
tich
xung
quanh
cua
hlnh
tn,1
c6
d9
dai
duong
sinh
l
va
ban
kfnh
day
r bftng
1
A.
41rrl
. B.
1rrl.
C.
-JZ"r!.
D.
2JZ"r!.
3
Cau 13:
Cho
ham
s6
f (
x)
c6
bang
bi€n
thien
nhu
sau
:
X
-OO
- 1 2 +oo
J'(x)
+ 0 0 +
1
+oo
J(x)
~~-~
-(Xj
-2
Ham
s6
da
cho
d~t
cµc
d~i t~i
A.
x=-2.
B.
x=2.
C. X =
1.
D.
X=-1.
Trang
1/5
Cau 14:
06
thi
cua
ham s6 nao du6i day c6 d~ng
nhu
ducrng cong
trong hinh ben
?
A.
y=x
3
-3x.
B.
y=-x
3
+3x.
4 2 2
C.y=x-x.
D.
y=-x
4
+2x
2
A
•A
A ,
~
,
~
x-2
,
Cau 15:
T1em
can ngang
cua
do
th1
ham so y =
--
la
. . .
x+l
A. y =
-2
.
B.
y =
1.
C. x =
-1.
Cau 16: T~p nghi?m
cua
b§.t
phuang
trinh
logx
:2::
I la
A. (I0;+oo ).
B.
(
0;+oo
). C.
[10;
+oo).
Cau
17: Cho ham s6 b~c h6n y = f (
x)
c6 d6 thi trong hinh hen.
S6 nghi?m cua
phuang
trinh f (
x)
=
-1
la
A. 3.
B.
2.
C.
1.
D. 4.
I I
Cau18:N~u
ff(x)dx=4
thi
J2J(x)dx
bling
0 0
A. 16.
B.
4.
C. 2.
Cau 19: S6 phuc lien
hqp
cua
s6 phuc z = 2 + i la
A.z=-2+i.
B.z=-2-i
.
C.z=2-i.
D.
x=2
.
D.
(-oo;l0).
y
D.
8.
D.
z=2+i.
Cau 20: Cho hai s6 ph(rc
Z1
= 2 + i
va
Z2
= 1 +
3i.
Phin
th\fC
cua
s6
phuc
Z1
+
Z2
hiing
A.
1.
B.
3.
C.
4.
D.
-2
.
Cau 21: Tren m?t
ph~g
t9a
d◊,
di€m hi€u di€n s6 phuc z =
-1
+
2i
la di€m nao du6i day ?
A. Q(1;2). B.
P(-1;2).
C.
N(l;-2).
D.
M(-l;-2).
X
X
Cau 22: Trong khong gian Oxyz, hinh chi~u vuong g6c
cua
di€m M (
2;
1;-1)
tren
m?t
phiing ( Ozx)
c6 t9a d9 la
A. (0;l;O).
B. (2;1;0). C. (0;1;-1).
D.
(2;0;-1).
Cau 23: Trong khong gian Oxyz, cho
m?t
du
(S):
(x-2)2
+(y
+4)2
+
(z-1)2
=
9.
Tam
cua
(S)
c6
t9a d9 la
A.
(-2;4;-1).
B.
(2;-4;1).
C. (2;4;1). D.
(-2;-4;-1)
.
Cau 24: Trong khong gian Oxyz, cho m?t phiing (
P):
2x
+ 3 y + z + 2 =
0.
Vecta
nao du6i day la m9t
vecta
phap tuy~n
cua
(
P)
?
A.
n
3
= (
2;
3;
2). B. n
1
= (
2;
3;
o).
c.
ii
2
= (
2;
3;
1).
n.
n
4
= (
2;
o;
3).
C
A
25
T kh" . 0 h d ' h' d
x-]
y-
2
z+l
o•
A ' d ,. d" h "
d?
au : rong
ong
gian xyz, c o
uang
t ang :
2
= -
3
-
=
~-
1em
nao
ua1
ay t u9c .
A.
P(1;2;-1).
B.
M(-1;-2;1).
C.
N(2;3;-l).
D.
Q(-2;-3;1).
Cau 26: Cho hinh chop
S.ABC
c6 SA vuong g6c v6i
m?t
phiing
(ABC),
8
SA=
2a,
tam giac
ABC
vuong can t~i B va
AC=
2a (minh h9a
nhu
hinh
hen). G6c giira ducrng thiing
SB
va
m?t
phiing (
ABC)
hling
A. 30°. B. 45°.
C. 60°.
D.
90°.
B
Trang 2/5
Cau
27:
Cho
ham s6 f (
X)
c6 bang
xet
dfru
cua
f'
(
X)
nhtr sau :
-2
()
2
+oc
0
0 +
0
+
S6 di€m
C\fC
tri
cua
ham
s6
da
cho
la
A. 3. B. 0. C. 2.
D.
1.
Cau 28:
Gia
tri nh6 nhfrt
cua
ham s6 f (
x)
= x
4
-1
0x
2
+ 2 tren do?n
[-1;
2]
b&ng
A. 2. B.
-23
. C.
-22
. D.
-7
.
Cau 29:
Xet
cac
s6
th1,rc
a
va
b thcia man log
3
(
3a
_9
6
)
= log
9
3.
M~nh
d~
nao du6'i
day
dung?
A.
a+
2b = 2. B. 4a + 2b =
1.
C. 4ab =
1.
D.
2a + 4b =
1.
Cau 30:
S6
giao di€m
cua
d6 thi
ham
s6 y = x
3
-3x
+ 1
va
tf\}c hoanh la
A. 3. B. 0. C.
2.
D.
1.
Cau 31: T~p nghi~m
cua
bfrt
phmmg
trinh
9x
+
2.3x
-3
> 0 la
A. [0;+oo). B. (0;+oo). C. (l;+oo).
D.
[1;
+oo).
Cau 32:
Trong
khong
gian,
cho
tam giac
ABC
vuong t?i A,
AB=
a
va
AC=
2a. Khi quay tam giac
ABC
xung
quanh C?nh g6c
vuong
AB thi dm:mg
gfrp
khuc ACB t?o
thanh
m(>t
hinh n6n. Di~n tich
xung
quanh
cua
hinh n6n d6
b&ng
A.
5tra
2
B.
51ra
2
C.
2
51ra
2
D. 101ra
2
2 2
Cau 33: Xet
xe
x
dx,
neu
d~t u = x thi
xe
x
dx
bang
f
2,
2 f 2 ,
0 0
4
B.
2f
e"du.
0
Cau 34: Di~n tich S
cua
hinh ph~ng gi6'i h?n bai cac
duong
y =
2x
2
,
y = -1, x = 0
va
x = l
duqc
tinh
bai cong
thuc
nao dtr6'i
day
?
I
A. S = tr
f(
2x
2
+
1)
dx.
0
I 2
C. S =
f(
2x
2
+
1)
dx.
0
I
B.
S =
f(
2x
2
-
1)
dx.
0
I
D. S =
f(
2x
2
+
1)
dx.
0
Cau 35:
Cho
hai s6 ph(rc
z,
= 3 - i
va
Z2 =
-1
+ i. Ph.ln ao
cua
s6
phuc
z,
Z2
b&ng
A.
4. B.
4i.
C.
-1.
D.
-i
.
Cau 36: G9i z
0
la nghi~m
phuc
c6 ph.ln ao am
cua
phuang
trinh z
2
-
2z
+ 5 = 0.
Modun
cua
s6
phuc
z
0
+i
b&ng
A. 2.
B.
2.
D. 10.
Cau37:Trongkhonggian
Oxyz,
chodi€m
M(2;1;0)
vaduongth~ng
~:x~
3
=y~l=z-~l·
M~t
ph~ng di qua
M
va
vuong
g6c
v6'i
~
c6
phmmg
trinh la
A. 3x+
y-z-7
= 0. B.
x+4y-2z+6
= 0.
C.
x+4y-2z-6=0.
D.
3x+y-z+7=0.
Cau 38:
Trong
khong
gian Oxyz, cho hai di€m
M(l;0
;
l)
va
N(3;2;-l).
Duong
th~ng
MN
c6
phuang
trinh
tham
s6 la
{
x=
1+2!
A. y = 2t
z=
l+t
{
x
=
l+t
B.
y=t
.
z
=I+t
{
X
=
}-!
C. y = t .
z = l
+t
{
X
= 1
+!
D.
y=
t
z
=I-t
Trang
3/5
-

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 2

Đáp án đề minh họa 2020 môn Toán lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề được biên soạn theo chương trình giảm tải xin gửi tới các bạn cùng tham khảo.

Đề thi minh họa môn Toán năm 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Gợi ý đáp án Đề minh họa 2020 môn Toán

Đáp án đề minh họa 2020 môn Toán lần 2

Lưu ý: Đề trong file tải, kéo xuống cuối trang, kích chọn Tải về để download đề thi.

Đề thi thử THPT được tải nhiều nhất

  1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn
  3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh
  4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý
  5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
  6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh
  7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử
  8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa
  9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi minh họa môn Toán năm 2020. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
137 116.598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm