Đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý lần 2

Ao
KY THI TOT NGHI:tP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020
Bai thi:
KHOA
HQC
Tl/
NHIEN
Mon thi thanh
phin:
V
~
T
Li
~
Thai gian lam bai: 50 phut, khong
kd
thai gian
phat
iJJ
····························································
Can
1:
D~t
hi~u
di~n
th~
Uvao hai
dftu
mc)t
do~n
m~ch
di~n
thi cuong
de)
dong
di~n
khong
d6i
ch~y
qua
do~n
m~ch
la
J.
Cong
suftt
tieu
th\!
di~n
nang cua
do~n
m~ch
la
A.
'PJ>=U1
2
B.
'PJ>=UI.
C.
'PJ>
=U
2
1.
D.
'PJ>=U
2
1
2
Can
2:
Mc)t
m~ch
kin phing
co
di~n
tich S
d~t
trong
tir
tnrong
d€u.
Bi~t
vectCY
phap tuy€n
~
cua
m~t
phing
cht'ra
m~ch
hqp
vcri
vectCY
cam ung
tir
B
m<)t
goc
a.
Tu thong qua
di~n
tich S la
A.
<I>=
BS
cos
a. B.
<I>
= B sin a. C.
<I>=
S cos a. D.
<I>
=
BS
sin a.
Can 3:
M6i
lien M giua
tftn
s6
goc
m va
tftn
s6
f cua
mc)t
dao
dc)ng
di€u hoa la
/ 1
A.
m=-.
B. m=1Cj. C. m=21Cj.
D.
OJ=--.
21C
21Cf
Cau 4:
Mc)t
con
Hie
lo
XO dang
dao
dc)ng
di6u
boa.
CCY
nang cua con
Hie
la
A. t6ng
dc)ng
nang va
th€
nang cua
no.
B.
hi~u
dc)ng
nang va
th€
nang cua
no.
C. tich cua
dc)ng
nang va
th€
nang cua
no.
D.
thu<Yng
cua
d()ng
nang va
th€
nang cua
no.
Cau
5:
Bien
de)
cua
dao
dc)ng
CCY
tilt
dftn
A. khong
d6i
theo thai gian. B. tang
dftn
theo thai gian.
C. giam
dftn
theo thai gian. D.
bi~n
thien
di6u
hoa theo thai gian.
Cau
6:
Cong
thtrc
lien
h~
giua
bucrc
song
A,
t6c
de)
truy€n
song V va chu ki T cua
mc)t
song
CCY
hinh sin
la
V V
A. l = vT. B. A = - . C.
A=
vT
2
D. A = -
2
T T
Can 7: Trong
giao
thoa song
ca,
hai ngu6n k€t hqp
la
hai ngu6n dao
dc)ng
A.
cung bien
de)
nhung khac
tftn
s6
dao
dc)ng.
B.
cling
tftn
s6
nhung khac
phu<Yng
dao
dc)ng.
C. cung
phu<Yng,
cung bien
de)
nhung
co
hi~u
s6
pha thay
d6i
theo thai gian.
D. cung
phu<Yng,
cung
tftn
s6
va
co
hi~u
s6
pha khong d6i theo thai gian.
Can
8:
T6c
de)
truy€n
am
co
gia tri
16n
nhftt
trong
moi
tnrong nao sau day?
A. Nham. B. Khi oxi. C. Nuac
bi~n.
D. Khi hidro.
Cau
9:
Cuang
de)
dong
di~n
i =
4cos1201Ct
(A)
co
gia tri
C\fC
d~i
biog
A.
4
2
A. B. 2 A. C. 4 A.
D.
2
2
A.
Cau 10:
D~t
di~n
ap
xoay chi€u
co
tftn
s6
goc
m
vao
hai
dftu
cuc)n
cam
thuftn
co
de)
t\T
cam L. Cam khang
cua
cuc)n
cam la
L
OJ
C.
ZL
=-
D.
ZL
=-.
OJ
L
Cau 11:
Khi
ho~t
d<)ng,
may phat
di~n
xoay chi€u ba pha
t~o
ra ba
suftt
di~n
d<)ng
xoay chi6u hinh sin
cung
tftn
s6,
cung bien
de)
va
l~ch
pha nhau
21C
1(
A.-
.
B.-.
3 5
1(
C.
-.
2
D.
31C.
4
Cau 12:
M<)t
may tang
ap
li tuong
co
s6
vong day cua
cu<)n
SCY
cftp
va
cu<)n
th(r
cftp
1§.n
luqt la
NI
va
Nz,
K€t
lu~n
nao
sau day dung?
A. N
2
<N
1
B. N
2
>N
1
Trang
1/3
Cau 13:
Ml;lch
dao d(mg li tuang gbm t\l di~n c6 di~n dung C
va
cu()n cam thufrn
cod◊
cam L.
Trong
ml;lch
dang c6 dao d()ng di~n tir do v6i chu ki
T.
Gia tri cua T la
LC
1 1
A. 2,r
LC.
B.
2
tr
LC.
C. 21rLC. D.
2
1rLc
·
Cau 14: Trong chan khong, s6ng di~n tir c6 bu6c s6ng nao sau day la song nglin vo tuy€n?
A. 20000
m.
B. 6000
m.
C. 5000
m.
D. 60 m.
Cau 15:
Cfru
v6ng bay slic xuftt hi~n sau con mua duqc giai thich dµa vao hi~n tuqng
A. ph6ng
Xl;l
. B. quang di~n trong. C. quang di~n ngoai. D. tan
slic
anh sang.
Cau 16:
TiaXv6i
tia nao sau day c6 cung ban
chftt
la s6ng di~n tir?
A. Tia h6ng
ngol;li.
B. Tia
p+.
C. Tia
/T.
D. Tia anpha.
Cau 17: Theo thuy€t Iuqng
tu
anh sang, anh sang duqc
tl;lo
thanh boi cac
hl;lt
nao sau day?
A. Proton. B. Natron. C. Photon. D. Electron.
Cau 18: Xet nguyen
ru
hidro theo
miu
nguyen
ru
Bo. Bi€t
ro
la ban kinh Bo. Ban kinh quy
dl;lo
dung K
c6
gia tri la
A.
4ro.
B.
ro.
C.
9ro.
D.
16ro
.
Cau 19: S6 nuclon c6 trong
hl;lt
nhan
~~K
la
A. 40.
B.
19.
C. 59. D. 21.
Cau 20:
Tia/T
la dong cac
A. electron. B. proton. C. natron. D. pozitron.
Cau 21:
M()t
di~n tich di~m q =
5.
10
-
6
C duqc d~t
tl;li
di~m M trong di~n trucmg thi chju tac d\lng cua
h,rc
di~n c6 d9
16n
F = 4.10-
3
N.
Cuang d9 di~n trucmg
tl;li
M c6 d9 Ian la
A. 9000 V/m. B. 20000 V/m. C. 800 V/m. D. 1250 V/m.
Cau 22:
M()t
con
Ilic
don c6 chiSu dai 0,5 m dao
d()ng
di
Su
hoa
tl;li
nai
c6 g = 9, 8 m/s
2
Con
Ilic
dao
d<)ng
v6i
tin
s6 g6c la
A. 4,4 rad/s.
B. 28 rad/s. C. 0,7 rad/s. D. 9,8 rad/s.
Cau 23: Tren
m<)t
sqi day dan h6i c6 hai
dAu
c6 djnh dang c6 song dung v6i 3 b\mg song. Bi€t song truySn
tren day co bu6c song 60 cm. ChiSu dai cua sqi day la
A. 20 cm. B. 90 cm. C. 180 cm. D. 120 cm.
Cau 24: D~t di~n ap xoay chiSu co gia tri hi~u d\lng U vao hai
dAu
cu<)n
cam
thuAn
thi dong di~n
Chl;ly
trong
cu<)n
cam co cucmg
d<)
hi~u d\lng la 3 A. Bi€t cam khang cua
cu<)n
cam la
40
n.
Gia
tri
cua
Ubing
A.
60
2
V.
B. 120
V.
C. 60 V. D.
120
2
V.
Cau 25:
D~t
di~n ap xoay chiSu vao hai
dfru
di~n tro R thi dong di~n ch~y qua R co cucmg
d<)
hi~u d\lng
la 1 A. Bi€t cong suftt toa nhi~t tren
R la 40 W. Gia tri cua R la
A. 20
n.
B.
10
n.
C. 80
0.
D.
40
n.
Cau 26:
M<)t
song di~n tir co
tfin
s6 15.10
6
Hz
truySn trong
m<)t
moi trucmg v6i t6c
d<)
2,25.10
8
mis.
Trong moi trucmg do, song di~n
tir
nay co bu6c song la
A. 45
m.
B. 6,7 m. C. 7,5
m.
D.
15
m.
Cau
27: Trong thi nghi~m Y-ang
vS
giao thoa anh sang, khoang van tren man quan sat la 0,5
mm
. Tren
man, khoang each
tir
van sang b~c 4 d€n van trung tam
c6
gia tri la
A. 2 mm. B. 1
mm.
C.
1,5
mm. D. 2,5 mm.
Cau
28: Trong chan khong, buc
x~
c6 bu6c song nao sau day la buc
x~
thu<)c
miSn h6ng ngo~i?
A. 290
nm.
B. 600 nm. C. 950 nm. D. 550
nm.
Cau 29: Khi chi€u buc
Xl;l
don
slic
ma photon cua n6 co nang luqng s vao Si thi gay ra hi~n tuqng quang
di~n trong. Bi€t nang hrqng
cfin
thi€t
d~
giai ph6ng
m<)t
electron lien k€t thanh electron dan (nang luqng
kich
hol;lt)
cua Si la 1,12 eV. Nang luqng
sco
th~ nh~n gia tri nao sau day?
A. 1,23 eV. B. 0,70 eV. C. 0,23 eV. D. 0,34 eV.
Cau 30:
H~t
nhan ~He c6 d9 h\lt kh6i la Mz = 0,03038
u.
Lfty
I u = 931,5 MeV/c
2
Nang luqng lien k~t
cua
~He
la
A.86,6MeV.
B. 22,3 MeV.
C. 30,8 MeV. D. 28,3 MeV.
Trang
2/3
Cao
31:
Tac
d\mg
vao
h~
dao
d<)ng
m<)t
ngo~i l\fc
cuang
buc
tuftn
hoan
co
A
bien
d9
khong
d6i
nhung
tftn s6 f
thay
d6i
duqc.
(fog
v6i
m6i
gia
tri
cua
f
thi
h~
se dao
d<)ng
cuang
buc
v6i
bien
d<)
A.
Hinh
ben
Ia
d6
thi
bi8u
di~n
sv
phv
thu<)c
cua
A
vao
f
Chu
ki
dao
d<)ng
rieng
cua
M
gin
nhit
v6i
gia
tri
nao sau day?
. . '
···----1···---
+
··---+·····
...... ~
--
.
-·.
,).
..
..
--
.
-
------------r···r-
--
A. 0,15 s. B. 0,35
s.
C. 0,45
s.
D. 0,25
s.
0 4 8 f (Hz)
Cau 32:
M<)t
nguai
co
mit
khong bi t~t
va
co khoang
C\fC
c~n Ia 25 cm. D8
quan
sat
m<)t
v~t nho,
nguai
nay
SU
d\lllg
m<)t
kinh lup
co
d<)
tv
20 dp. S6
b<)i
giac
cua
kinh lup khi
nguai
nay
ngim
chimg
(J
VO
C\fC
la
A. 3. B. 4. C. 5.
D.
6.
Cau 33: Dao
d<)ng
cua
m<)t
v~t
Ia
t6ng
hqp
cua
hai dao
d<)ng
di€u
hoa
cung
phuong,
cung
chu
ki 0,2 s
vm
cac bien
d<)
la 3
cm
va
4 cm. Bi~t hai dao
d<)ng
thanh
ph
ft
n vuong
pha
nhau. Lfty
rc
2
= 10.
Gia
t6c
cua
v~t
co do
16n
CUC
dai Ia
A.
70
~s
2
·
B. 50 mfs
2
C.
10
mfs
2
D.
60 mfs
2
Cau 34:
M<)t
di8m M chuy8n
d<)ng
d€u tren
m<)t
duang
tron v6i t6c
d<)
10 emfs. G9i P la hinh chi~u
cua
M
Ien
m<)t
duang
kinh
cua
duang
tron quy d~o. T6c
d<)
trung binh cua P trong
m<)t
dao
d<)ng
toan phftn bfulg
A. 6,37 emfs. B. 5 emfs. C.
10
emfs.
D.
8,63 emfs.
Cau 35:
M<)t
sqi day
dan
h6i
ding
ngang v6i hai
dAu
c6 djnh. Song truy€n tren
day
co
t6c
d9
khong d6i
nhung
tAn
s6fthay
d6i duqc.
KhifnMn
gia tri 1760
Hz
thi tren
day
co song
dimg
v&i
4
bvng
song.
Gia
tri nho nhftt
cuafbing
bao nhieu d8 tren day v~n co song dimg?
A. 880 Hz. B. 400
Hz
. C. 440 Hz.
Cau 36:
Tr~:mg
iicr
!h\l'C
hanh
do
dQ
1\f
cam
cua
m<)t
CUQn
day,
h9c sinh mac noi tiep
cu<)n
day
do
v&i
m<)t
di~n
tra
thanh
m<)t
do~n m~ch. D~t di~n ap
xoay
chi€u co
tAn
s6 goc (J) thay d6i
duqc
vao hai dftu do~n m~ch r6i
do
t6ng
tra
z cua do~n m~ch. Hinh
ben
Ia
d6
thi bi8u di~n
S\f
phv
thUQC
cua
Z
2
theo (1)
2
DQ
t\l'
cam
cua cu(m
day
bing
A.
0,1
H. B. 0,01
H.
C. 0,2
H.
D. 0,04 H.
D.
800 Hz.
z2
(n
2)
' ' ' . ' ' ' .
---
--
,.
_
--
·-
~
-.
---
~--.
--
·.
---·
.,
____
--
·
---
.
.....
-·-
-~
·-·-
' ' ' . ' ' ' ' '
I I I : I . I ; I
::
·····!·····!·····
1
·····
1
··
.
···
1
····'···
:
·····r·····t
I ' I I >
' I I < I
I I I I > ,
H >
O>
O •
OO
O OO O
~
-.
•••
• • •
-:••
••
""
r
••
•OH
't'
••ONO
~ O
I I I >
I I I < '
' ' ' . '
I I I < I
300 600
Cau
37:
M<)t
con
Hie
Io XO
g6m
v~t nh6 kh6i luqng m
va
Io
XO nhy co
dQ
cung
40 Nim,
duqc
treo vao
m<)t
di8m c6 dinh. Gifr v~t a vi tri lo xo dan 1 0 cm r6i tha nhy, v~t dao
d<)ng
di€u
hoa
theo
phuong
thing
dung
.
Bi~t t6c
dQ
C\fC
d~i
cua
v~t
bing
70 emfs. Lfty g = 9,8 mfs
2
.
Gia tri
cua
m Ia
A. 408 g. B. 306 g. C. 102 g.
D.
204 g.
Cau 38: d m~t chftt long, t~i hai di8m
S1
va
S2
each
nhau
28
cm
co
hai
ngu6n
dao
d<)ng
ding
pha
theo
phuang
thing
dung
ph
.at
ra
hai song k~t hqp. G9i
Ll1
ya
~2
I~
hai
duang
thing
a m~t chftt long
cung
\
vuong goc
v&i
~o~n. thang
S1S
2
va
each nhau 9 cm.
~iet
so
diem
clJc
di;ii
giao
thoa
tren
L'.l1
va
L12
tuang r
~
ung
la 7 va 3.
So
diem
C\fC
di;ti
giao thoa tren
doi;in
thang S1S2
la
,\
~
A.19
.
B.7
.
C.9.
D.17
.
.!)~
Cao
39: D~t di~n ap u = 80 cos (wt+
rp)
(
(J)
khong d6i
va
: <
rp
< ; )
vao
hai
dAu
doi;in
mi;ich
mic
n6i
,(
~,
ti~p theo
thu
t\f: di~n
tra
R,
CUQn
cam
thuAn
L
va
tv
di~n
co
di~n dung C
thay
d6i
duqc
. Khi C = cl
thi
y
di~n ap gifra hai
dAu
tv
di~n Ia u
1
= 100 cos
wt
(V). Khi C = C
2
thi di~n ap
giua
hai dftu
do~
m~ch
chua
R
va
L
Ia
Uz = 100 cos (
OJt
+ ; ) (V). Gia trj cua
rp
gin
nhit
v&i
gia ttj nao sau day?
A.
1,3
rad. B. 1,4 rad. C. 1, 1 rad.
D.
0,9 rad.
Cau 40: Di~n nang
duqc
truy€n
tu
m<)t
nha
may
phat di~n ~6m 8
t?
may
d~IJ
nai
tieu
thv
bftng,duang
day
tai ,di~n
m<)t
pha. Coi di~n ap hi~u dvng a nha
may
khon~ doi, M so
cong
suat
cua
mi;ich
di~n ban~
1,
cong
suat phat di~n
cua
cac to
may
khi
hoi;it
d<)ng
Ia
khong doi
va
nhu
nhau.
Khi
hoi;it
d<)ng
v&i
ca
8 to
may
thi
hi~u su~t truy€n tai la
89%. Khi
hoi;it
d<)ng
v6i
7 t6
may
thi hi~u su~t truy€n tai
la
A. 90,4%. B. 77,9%. C.
88
,7%.
D.
88,9%.
----HET-------
Trang
3/3

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Vật lý

Đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải đã nêu ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Gợi ý đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý

Đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý lần 2

Lưu ý: Đề trong file tải, kéo xuống cuối trang, kích chọn Tải về để download đề thi.

Đề thi thử THPT được tải nhiều nhất

  1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn
  3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh
  4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý
  5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
  6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh
  7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử
  8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa
  9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề minh họa 2020 môn Vật lý lần 2. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
31 58.691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm