Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

15 55.918
Trang 1/5 - Mã đề thi 101
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Mã đề thi 101
Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm học sinh ?
34
. A
2

.
. B
𝐴

.
. C
34
.
. D

.
Câu 2: Trong không gian mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là
𝑂
𝑥
𝑦
𝑧
,
(
𝑃
)
:
𝑥
+
2
𝑦
+
3
𝑧
5
=
0
. A
𝑛
=
(
3
;
2
;
1
)
.
. B
𝑛
=
(
1
;
2
;
3
)
.
. C
𝑛
=
(
1
;
2
;
3
)
.
. D
𝑛
=
(
1
;
2
;
3
)
.
Câu 3: Cho hàm số đồ thị như hình vẽ
𝑦
=
𝑎
𝑥
+
𝑏
𝑥
+
𝑐
𝑥
+
𝑑
(
𝑎
,
𝑏
,
𝑐
,
𝑑
)
bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
. 2.A
. 0.B
. 3.C
. 1.D
Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
𝑦
=
𝑓
(
𝑥
)
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
. A (
0
;
1
)
.
. B ( −
;
0
)
.
. C
(
1
;
+
)
.
. D
(
1
;
0
)
.
Câu 5: Gọi là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường Mệnh đề
𝑆
𝑦
=
𝑒
,
𝑦
=
0
,
𝑥
=
0
,
𝑥
=
2.
nào dưới đây đúng ?
. A
𝑆
=
𝜋
𝑒
d
𝑥
.
. B
𝑆
=
𝑒
d
𝑥
.
. C
𝑆
=
𝜋
𝑒
d
𝑥
.
. D
𝑆
=
𝑒
d
𝑥
.
Câu 6: Với là số thực dương tùy ý, bằng
𝑎
ln
(
5
𝑎
)
ln
(
3
𝑎
)
. A
ln
(
5
𝑎
)
ln
(
3
𝑎
)
.
. B
ln
(
2
𝑎
)
.
. C
ln
5
3
.
. D
ln
5
ln
3
.
Câu 7: Nguyên hàm của hàm số
𝑓
(
𝑥
)=
𝑥
+
𝑥
. A
𝑥
+
𝑥
+
𝐶
.
. B
3
𝑥
+
1
+
𝐶
.
. C
𝑥
+
𝑥
+
𝐶
.
. D
1
4
𝑥
+
1
2
𝑥
+
𝐶
.
Câu 8: Trong không gian đường thẳng có một vectơ chỉ phương là
𝑂
𝑥
𝑦
𝑧
,
𝑑
:
𝑥
=
2
𝑡
𝑦
=
1
+
2
𝑡
𝑧
=
3
+
𝑡
. A
𝑢
=(
2
;
1
;
3
)
.
. B
𝑢
=( −
1
;
2
;
1
)
.
. C
𝑢
=(
2
;
1
;
1
)
.
. D
𝑢
=( −
1
;
2
;
3
)
.
Câu 9: Số phức có phần ảo bằng
3
+
7
𝑖
. A
3.
. B
7.
. C
3.
. D
7.
Câu 10: Diện tích của mặt cầu bán kính bằng
𝑅
. A
4
3
𝜋
𝑅
.
. B
2
𝜋
𝑅
.
. C
4
𝜋
𝑅
.
. D
𝜋
.
Câu 11: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
. A
𝑦
=
𝑥
3
𝑥
1
.
. B
𝑦
=
𝑥
3
𝑥
1
.
. C
𝑦
=
𝑥
+
3
𝑥
1
.
. D
𝑦
=
𝑥
+
3
𝑥
1
.
Câu 12: Trong không gian cho hai điểm Trung điểm của đoạn
𝑂
𝑥
𝑦
𝑧
,
𝐴
(
2
;
4
;
3
)
𝐵
(
2
;
2
;
7
)
.
thẳng có tọa độ là
𝐴
𝐵
. A
(
1
;
3
;
2
)
.
. B
(
2
;
6
;
4
)
.
. C
(
2
;
1
;
5
)
.
. D
(
4
;
2
;
10
)
.
Câu 13: bằng
lim
1
5
𝑛
+
3
. A
0.
. B
1
3
.
. C +
.
. D
1
5
.
Câu 14: Phương trình có nghiệm là
2
+
=
32
. A
𝑥
=
5
2
.
. B
𝑥
=
2.
. C
𝑥
=
3
2
.
. D
𝑥
=
3.
Câu 15: Cho khối chóp đáy hình vuông cạnh chiều cao bằng Thể tích của khối chóp đã
𝑎
2
𝑎
.
cho bằng
. A
4
𝑎
.
. B
2
3
𝑎
.
. C
2
𝑎
.
. D
4
3
𝑎
.
Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân ng với lãi suất /năm. Biết rằng nếu không rút
7,5
%
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp
theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền
gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra ?
. năm.A
11
. năm.B
9
. năm.C
10
. năm.D
12
Câu 17: Cho m số Đồ thị của hàm
𝑓
(
𝑥
)=
𝑎
𝑥
+
𝑏
𝑥
+
𝑐
𝑥
+
𝑑
(
𝑎
,
𝑏
,
𝑐
,
𝑑
)
.
số như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình
𝑦
=
𝑓
(
𝑥
)
3
𝑓
(
𝑥
) +
4
=
0
. A
3.
. B
0.
. C
1.
. D
2.
Câu 18: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
𝑦
=
𝑥
+
9
3
𝑥
+
𝑥
. A
3.
. B
2.
. C
0.
. D
1.
Câu 19: Cho hình chóp đáy hình vuông cạnh vuông góc với mặt phẳng đáy
𝑆
.
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
𝑎
,
𝑆
𝐴
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy bằng
𝑆
𝐵
=
2
𝑎
.
𝑆
𝐵
. A
60
o
.
. B
90
o
.
. C
30
o
.
. D
45
o
.
Câu 20: Trong không gian mặt phẳng đi qua điểm song song với mặt phẳng
𝑂
𝑥
𝑦
𝑧
,
𝐴
(
2
;
1
;
2
)
có phương trình là
(
𝑃
)
:
2
𝑥
𝑦
+
3
𝑧
+
2
=
0
. A
2
𝑥
+
𝑦
+
3
𝑧
9
=
0.
. B
2
𝑥
𝑦
+
3
𝑧
+
11
=
0.
. C
2
𝑥
𝑦
3
𝑧
+
11
=
0.
. D
2
𝑥
𝑦
+
3
𝑧
11
=
0.
Câu 21: Từ một hộp chứa quả cầu màu đỏ quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả
11
4
cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
. A
4
455
.
. B
24
455
.
. C
4
165
.
. D
33
91
.
Câu 22: bằng
𝑒
d
𝑥
. A
1
3
(
𝑒
𝑒
)
.
. B
1
3
𝑒
𝑒
.
. C
𝑒
𝑒
.
. D
1
3
(
𝑒
+
𝑒
)
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 101
Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
𝑦
=
𝑥
4
𝑥
+
9
[
2
;
3
]
. A
201.
. B
2.
. C
9.
. D
54.
Câu 24: Tìm hai số thực thỏa mãn với là đơn vị ảo.
𝑥
𝑦
(
2
𝑥
3
𝑦
𝑖
)
+
(
1
3
𝑖
)
=
𝑥
+
6
𝑖
𝑖
. A
𝑥
=
1
;
𝑦
=
3.
. B
𝑥
=
1
;
𝑦
=
1.
. C
𝑥
=
1
;
𝑦
=
1.
. D
𝑥
=
1
;
𝑦
=
3.
Câu 25: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông đỉnh vuông góc với mặt phẳng
𝑆
.
𝐴
𝐵
𝐶
𝐵
,
𝐴
𝐵
=
𝑎
,
𝑆
𝐴
đáy và Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng
𝑆
𝐴
=
2
𝑎
.
𝐴
(
𝑆
𝐵
𝐶
)
. A
2
5
𝑎
5
.
. B
5
𝑎
3
.
. C
2
2
𝑎
3
.
. D
5
𝑎
5
.
Câu 26: Cho


d
𝑥
𝑥
𝑥
+
9
=
𝑎
ln
2
+
𝑏
ln
5
+
𝑐
ln
11
vi
𝑎
,
𝑏
,
𝑐
là các s hu t. Mnh đ nào dưi
đây đúng ?
. A
𝑎
𝑏
=
𝑐
.
. B
𝑎
+
𝑏
=
𝑐
.
. C
𝑎
+
𝑏
=
3
𝑐
.
. D
𝑎
𝑏
=
3
𝑐
.
Câu 27: Một chiếc bút chì dạng khối lăng trụ lục giác đều cạnh đáy chiều cao bằng
3
mm
Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ
200 mm
.
chiều cao bằng chiều dài của bút đáy hình tròn bán kính Giả định gỗ giá
1 mm
.
1
m
𝑎
(triệu đồng), than chì có giá (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như
1
m
8
𝑎
trên gần nhất với kết quả nào dưới đây ?
. (đồng).A
9
,
7
.
𝑎
. (đồng).B
97
,
03
.
𝑎
. (đồng).C
90
,
7
.
𝑎
. (đồng).D
9
,
07
.
𝑎
Câu 28: Hệ số của trong khai triển biểu thức bằng
𝑥
𝑥
(
2
𝑥
1
)
+ (
3
𝑥
1
)
. A
13368.
. B
13368.
. C
13848.
. D
13848.
Câu 29: Cho hình chóp đáy hình chữ nhật vuông góc với mặt
𝑆
.
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
,
𝐴
𝐵
=
𝑎
,
𝐵
=
2
𝑎
,
𝑆
𝐴
phẳng đáy và Khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng
𝑆
𝐴
=
𝑎
.
𝐴
𝐶
𝑆
𝐵
. A
6
𝑎
2
.
. B
2
𝑎
3
.
. C
𝑎
2
.
. D
𝑎
3
.
Câu 30: Xét các số phức thỏa mãn là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất
𝑧
(
𝑧
̅
̅
+
𝑖
)(
𝑧
+
2
)
cả các điểm biểu diễn các số phức là một đường tròn có bán kính bằng
𝑧
. A
1.
. B
5
4
.
. C
5
2
.
. D
3
2
.
Câu 31: Ông A dự định sử dụng hết kính để làm một bể bằng kính dạng hình hộp chữ
6
,
5
m
nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép kích thước không đáng kể). Bể
dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) ?
. A
2
,
26
m
.
. B
1
,
61
m
.
. C
1
,
33
m
.
. D
1
,
50
m
.
Câu 32: Một chất điểm xuất phát từ chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi
𝐴
𝑂
,
quy luật trong đó (giây) khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu
𝑣
(
𝑡
)=
1
180
𝑡
+
11
18
𝑡
(
m/s
)
,
𝑡
𝐴
chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm cũng xuất phát từ chuyển động thẳng cùng hướng
𝐵
𝑂
,
với nhưng chậm hơn giây so với gia tốc bằng ( hằng số). Sau khi xuất phát
𝐴
5
𝐴
𝑎
(
m/s
2
)
𝑎
𝐵
được giây thì đuổi kịp Vận tốc của tại thời điểm đuổi kịp bằng
10
.
𝐴
B
𝐴
. A
22
(m/s)
.
. B
15
(m/s)
.
. C
10
(m/s)
.
. D
7
(m/s)
.
Câu 33: Trong không gian cho điểm đường thẳng
𝑂
𝑥
𝑦
𝑧
,
𝐴
(
1
;
2
;
3
)
𝑑
:
𝑥
3
2
=
𝑦
1
1
=
𝑧
+
7
2
.
Đường thẳng đi qua vuông góc với và cắt trục có phương trình là
,
𝐴
𝑑
𝑂
𝑥
. A
𝑥
=
1
+
2
𝑡
𝑦
=
2
𝑡
𝑧
=
3
𝑡
.
. B
𝑥
=
1
+
𝑡
𝑦
=
2
+
2
𝑡
𝑧
=
3
+
2
𝑡
.
. C
𝑥
=
1
+
2
𝑡
𝑦
=
2
𝑡
𝑧
=
𝑡
.
. D
𝑥
=
1
+
𝑡
𝑦
=
2
+
2
𝑡
𝑧
=
3
+
3
𝑡
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 101

Cập nhật gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Toán

14 giờ 30 phút chiều ngày 25/6 các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi trong thời gian làm bài là 90 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, bạn còn có thể xem thêm Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2018

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

  Đề thi THPT quốc gia môn Toán 2018

Mã đề 103

Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

 Mã đề 121

Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Mã đề 112

Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018

 ----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Lịch thi THPT quốc gia năm 2018

Lịch thi THPT quốc gia năm 2018

Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

Gợi ý Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2018

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2018

Gợi ý đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018

Gợi ý đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 đầy đủ các mã đề

Đánh giá bài viết
15 55.918
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm