Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm Trần - Kim - Hưng - Hưng Yên lần 2

CỤM TRẦN - KIM - HƯNG
(Đề có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (đthi gồm 50 câu)
Họ và tên thí sinh: ................................................................ Số báo danh: ...................
Câu 1: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích khối lăng trụ đã cho
bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
16
a
. C.
3
16
3
a
. D.
3
4a
.
Câu 2: Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
=
+
.
A.
2,x =
. B.
1,x =
1
2
y =
. C.
1,x =
2y =
. D.
1
,
2
x
=
1
y
=
.
Câu 3: Cho
x0>
. Viết biểu thức
5
7
x: x
dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.
A.
9
7
x
B.
9
5
x
C.
7
10
x
D.
9
10
x
Câu 4: Phần thực và phần ảo của số phức:
z 1 5i=
A. -5 và 1. B. 1 và -5. C. 1 và -5i. D. 1 và 5.
Câu 5: Tập xác định của hàm số:
( )
3
2
2yx x=
A.
{
}
\ 0, 2
D =
B.
D =
C.
( ) ( )
;0 2;D
= −∞ +∞
D.
( )
0; 2D =
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
22 2
S : x 3 y 1 z 2 8. ++ ++ =
Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu là
A.
( )
I 3;1; 2 , R 4−=
B.
( )
I3;1;2,R 4−− =
.
C.
(
)
I 3;1; 2 , R 2 2−=
. D.
( )
I3;1;2,R 22
−− =
.
Câu 7: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
0
CT
y =
. B.
4
CT
x =
.
C.
5
y =
. D. Hàm số có một điểm cực trị.
Câu 8: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới
đây?
A.
32
3 2.yx x=−+
B.
42
2 1.yx x=−+
C.
2
1.yx=−−
D.
42
3 3.yx x=+−
Câu 9: Nếu
9
0
( ) 37f x dx =
9
0
( ) 16g x dx
=
thì
[ ]
9
0
2 () 3()f x g x dx+
bằng
A. 74 B. 53 C. 48 D. 122
Câu 10: Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế ?
A. 8 cách. B. 12 cách. C. 24 cách. D. 4 cách.
O
x
y
1
1
1
Mã đề 251
Câu 11: Cho hàm số
()y fx=
liên tục trên đoạn
[ 1;2]
đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
,
Mm
lần lượt
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
[ 1;2]
. Ta có
2Mm+
bằng
A.
4
. B.
0
. C.
3
. D.
5
.
Câu 12: Cho hình nón có độ dài bán kính đáy là 3a, độ dài đường sinh là 5a. Thể tích của hình nón bằng
A.
3
36 a
π
. B.
3
12 a
π
. C.
3
18 a
π
. D.
3
15 a
π
.
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
2
31
:
2 14
y
xz
d
+
−+
= =
Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng
d
.
A.
(
)
1; 1; 5
−−M
. B.
( )
1; 1; 3M
. C.
( )
3;2;1−−M
. D.
( )
5; 3; 3M
.
Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số
(x) x sin 3 xf = +
A.
2
1
cos3 x
23
x
C−+
B.
2
3cos3 x
2
x
C
++
C.
2
-3cos3x
2
x
C+
D.
2
1
cos3 x
23
x
C++
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm
A ( 3; 1; 3); B( 1; 3;1)−−
, và (P) là mặt phẳng trung
trực của đoạn thẳng AB. Một vectơ pháp tuyến của (P) có tọa độ là:
A.
( 1; 3;1)
. B.
( 1;1; 2)
. C.
( 3; 1; 3)−−
. D.
(1; 2; 1)
.
Câu 16: Bạn An và bạn Bình chơi trò xếp tháp bằng que diêm được mô tả như hình dưới đây.
Để xếp tháp 10 tầng hai bạn phải chuẩn bị ít nhất bao nhiêu que diêm ?
A. 42. B. 200. C. 230. D. 210.
Câu 17: Bất phương trình
2
3
45
54
xx x+−
 
<
 
 
có nghiệm là
A.
3
1
x
x
≤−
B.
3
1
x
x
<−
>
C.
31x
−< <
D.
31x−≤
Câu 18: Cho số phức z thỏa mãn:
z 2.(z z) 2 6i+ +=
có phần thực là
A.
2
5
. B.
1
. C.
3
4
. D.
6
.
Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho mặt phẳng (P)
10xyz

và đường thẳng
(d):
4 21
22 1
xyz

. Viết phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên mặt
phẳng (P)
A.
21
57 2
xy z

. B.
21
57 2
xy z

. C.
21
57 2
xy z

. D.
21
57 2
xy z

.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho
( )
223
:
1 12
xyz
d
+−+
= =
và điểm
(
)
1; 2; 3A
.
Mặt phẳng qua
A
và vuông góc với đường thẳng
(
)
d
phương trình là:
A.
2 90xy z+ +=
. B.
2 3 90xyz− + −=
.
C.
2 90xy z+ −=
. D.
2 3 14 0xyz+−=
.
Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A,
0
, 120
AB AC a BAC
= = =
. Tam giác SAB
tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.
A.
3
.
2
a
V =
B.
3
.
8
a
V =
C.
3
.Va=
D.
3
2.
Va=
Câu 22: Cho các số thực dương a, b với
1a
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.

4
11
log log
44
a
a
ab b
B.
4
1
log log
4
a
a
ab b
.
C.

4
1
log log
4
a
a
ab b
. D.

4
log 4 4 log
a
a
ab b
.
0BCâu 23: Cho
( )
H
hình phẳng giới hạn bởi parabol
2
yx
=
, cung
tròn có phương trình
2
8
yx
=
với
( )
0 22x≤≤
trục hoành (phần
tô đâm trong hình vẽ). Tính diện tích
(
)
H
tính bởi công thức nào.
A.
−−
2
2
0
2 8 dxxx
.
B.
+−
∫∫
2 22
2
02
2 8 dx
xdx x
C.
−−
22
2
0
( 2 8 )dxxx
. D.
−−
2
2
0
( 2 8 )dxxx
.
Câu 24:
G
ọi
1
z
2
z
lần lượt là nghiệm phức ca phươngtrình:
2
z 2z 10 0++=
. Tính
22
12
zz
+
?
A. 100. B. 50. C. 20 . D.
15.
Câu 25: Cho hình trụ thiết diện đi qua trục một hình vuông cạnh bằng 4a. Diện tích xung quanh
của hình trụ là:
A.
2
16 .Sa
π
=
B.
2
4.
Sa
π
=
C.
2
24 .Sa
π
=
D.
2
8.Sa
π
=
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng :
( ): 2 4 0Px yz+ +−=
và đường thẳng
12
:.
213
x yz
d
++
= =
Phương trình đường thẳng
nằm trong mặt phẳng
()P
đồng thời cắt và vuông góc
với đường thẳng
d
có phương trình
A.
111
5 12
xyz+−
= =
. B.
111
523
xyz−−
= =
. C.
1 31
5 13
xyz
++
= =
. D.
111
5 13
xyz
−−
= =
−−
.
Câu 27: Cho hàm số
32
(4 9) 5y x mx m x=−− + + +
với
m
tham số. bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để hàm số nghịch biến trên khoảng
(; )−∞ +∞
?
A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 28: Cho m số
( )
432
f x ax bx cx dx e= + + ++
đồ thị như nh vẽ. Số nghiệm của phương trình
( )
20fx−=

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm Trần - Kim - Hưng - Hưng Yên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm Trần - Kim - Hưng - Hưng Yên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm