Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

Trang 1/6 - đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gm 06 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA NĂM 2019 – LN 3
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu hi trc nghim)
đề thi
132
H và tên thí sinh: ..................................................................... S báo danh: ................................
Câu 1: Cho s phc
zi2.=- +
Trong hình bên đim biu din s
phc
z
A.
Q.
B. M.
C. P. D. N .
Câu 2: Tt c các nguyên hàm ca hàm
fx
x
1
()
32
=
-
A.
23 2 .xC--+
B.
23 2 .xC-+
C.
2
32 .
3
xC-+
D.
2
32 .
3
xC--+
Câu 3: Cho hình chóp SABCD. đáy ABCD là hình vuông cnh
a,
SA a
SA vuông góc vi mt
phng đáy. Th tích ca khi chóp
SABCD. bng
A.
a
3
.
6
B.
a
3
.
3
C. a
3
. D.
a
3
2
.
3
Câu 4: Cho hàm s
yfx()
đồ th như hình bên. Hàm s đã
cho nghch biến trên khong
A.

2; 0 .
B.

0; 2 .
C.

2; 3 .
D.

3; 1 .
Câu 5: Cho khi nón có độ dài đường cao bng a2 và bán kính đáy bng a. Th tích ca khi nón đã cho
bng
A.
a
3
2
.
3
B.
a
3
.
3
C.
a
3
2.
D.
a
3
4
.
3
Câu 6:
Trong không gian
,Oxyz
cho hai đim
(2; 1;3)A --
(0; 3; 1).B
Gi
()a
là mt phng trung trc
ca
.AB Mt vectơ pháp tuyến ca
()a
có ta độ
A.
(2; 4; 1 ).-
B.
(1; 2; 1).-
C.
(1;1;2).-
D.
(1; 0; 1).
Câu 7: Cho cp s nhân
()
n
u
12
1, 2.uu==-
Mnh đề nào sau đây đúng ?
A.
2018
2019
2.u =-
B.
2019
2019
2.u =
C.
2019
2019
2.u =-
D.
2018
2019
2.u =
Câu 8:
Vi
ab,
là các s thc dương bt k,
2
2
log
a
b
bng
A.
()
22
log log 2 .ab-
B.
2
1
log .
2
a
b
C.
22
log 2 log .ab-
D.
2
2log .
a
b
Câu 9: T các ch s
1, 2, 3,..., 9
lp được bao nhiêu s 3 ch s đôi mt khác nhau ?
A.
9
3. B.
3
9
.A
C.
3
9. D.
3
9
.C
Trang 2/6 - đề thi 132
Câu 10: Cho hàm s
yfx()
đồ th như hình bên. Trên đon
3; 3


hàm s đã cho có my đim cc tr ?
A. 4. B. 2.
C.
5.
D. 3.
Câu 11: Hình bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây ?
A. yx
2
2. B. yx x
42
2.
C. yx x
42
2. D. yx x
2
2.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz,
mt vectơ ch phương ca đường thng
xyz133
:
12 5


có ta
độ
A.
(1; 2; 5).
B.
(1; 2; 5).
C.
(1;3; 3).
D.
(1;3;3).
Câu 13: Trong không gian
Oxyz,
cho đim
I(1; 2; 5)
và mt phng
xyz(): 2 2 2 0.

Phương trình
mt cu tâm
I
và tiếp xúc vi
()
A. xyz
222
(1)(2)(5)9. B. xyz
222
(1)(2)(5)9.
 
C. xyz
222
(1)(2)(5)3. D. xyz
222
(1)(2)(5)3.
 
Câu 14: Khi đặt
x
t3 = thì phương trình
xx11
9 3 30 0
++
--= tr thành
A.
2
3100.tt-- = B.
2
9 3 10 0.tt-- = C.
2
10 0.tt-- = D.
2
2100.tt-- =
Câu 15: Cho
fx()
gx()
là các hàm s liên tc bt kì trên đon
ab;.
Mnh đề nào sau đây đúng ?
A.
bbb
aaa
f x g x dx f x dx g x dx() () () () .

B.

bbb
aaa
f x g x dx f x dx g x dx() () () () .

C.

bbb
aaa
fx gx dx fxdx gxdx() () () () .

D.

bbb
aaa
f x g x dx f x dx g x dx() () () () .

Câu 16:
Gi
,mM
ln lượt là giá tr nh nht, giá tr ln nht ca hàm s
x
fx x() 2 cos
2
p
=+
trên đon
2; 2 .
éù
-
êú
ëû
Giá tr ca
mM+
bng
A.
0.
B. 2. C. 4.- D. 2.-
Câu 17: Trong không gian
Oxyz,
cho đường thng
xyz
d
21
:
122

và mt phng
Px yz(): 2 5 0.
Ta độ giao đim ca d vi
P()
A.
(3; 1; 2).
B.
(2; 1; 1).
C.
(1; 3; 2).
D.
(1; 3; 2).
Câu 18: Cho hình lp phương
ABCD A B C D.

có cnh bng a. Din tích xung quanh ca hình tr có hai
đáy là hai hình tròn ngoi tiếp hai hình vuông
ABCD ABCD

bng
A.
a
2
22 .
B.
a
2
2.
C.
a
2
.
D.
a
2
2.
Trang 3/6 - đề thi 132
Câu 19: Cho hàm s
fx()
đạo hàm
()
()
()
x
fx x x x x
2
2
() 2 2 4, .
¢
=+ - -"Î
S đim cc tr ca
fx()
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 20: Cho hàm s
yfx()=
đồ th như hình bên. Hàm
s
yfx2()=-
đồng biến trên khong
A.
(
)
1; 2 .
B.
(
)
2; 3 .
C.
()
1; 0 .-
D.
()
1; 1 .-
Câu 21: Cho s phc
z
tha mãn
262.zz i+=+
Đim biu din s phc
z
có ta độ
A.
()
2; 2 .-
B.
()
2; 2 .--
C.
(
)
2; 2 .
D.
()
2; 2 .-
Câu 22: Bt phương trình
()
()
xx x
2
42
log 3 log 9-> -
có bao nhiêu nghim nguyên ?
A. 1. B. Vô s. C. 3. D. 4.
Câu 23: Đồ th hàm s
2
1
1
xx
y
x
++
=
-
có bao nhiêu đường tim cn ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 24: Hàm s
log
a
yx=
log
b
yx=
đồ th như
hình bên. Đường thng
3y =
ct hai đồ th ti các đim
có hoành độ
12
,.xx
Biết rng
21
2,xx=
giá tr
a
b
bng
A.
1
.
3
B.
3
2.
C. 2. D. 3.
Câu 25: Hàm s
()
3
3
e
yx x=-
có bao nhiêu đim cc tr ?
A. 2. B.
0.
C. 3. D. 1.
Câu 26:
Cho hình hp ch nht
ABCD A B C D.

AB a AD a AC a,2, 6

. Th tích ca khi hp
ch nht
ABCD A B C D.

bng
A.
a
3
3
.
3
B.
a
3
2
.
3
C. a
3
2. D.
a
3
23 .
Câu 27: Gi
()
D
là hình phng gii hn bi các đường
2, 0, 0
x
yyx===
2.x = Th tích V ca khi
tròn xoay to thành khi quay
()
D
xung quanh trc Ox được tính bi công thc
A.
2
1
0
2.
x
Vdxp
+
=
ò
B.
x
Vdx
2
1
0
2.
+
=
ò
C.
2
0
4.
x
Vdx=
ò
D.
2
0
4.
x
Vdxp=
ò
Câu 28: Trong không gian
Oxyz,
cho hai đường thng
xyz
1
123
:
21 2


xyz
2
312
:.
11 4


Góc gia hai đường thng
12
,
bng
A.
0
30 . B.
0
135 . C.
0
60 . D.
0
45 .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 403
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm