Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

1 796
Trang 1/6 - Mã đề thi 541-544
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 4
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 541
Họ và tên thí sinh: .............................................................. Số báo danh: ......................................
Câu 1. Nếu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z1i thì
A.
ab 0
B.
ab i
C.
ab 1
D.
ab 1
Câu 2.
Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hìnhn?
A.
2
yx x B.
4
yx x
C.
42
yx x D.
32
yx x
Câu 3.
Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên
thì
A.
b
a
f(x)dx f '(b) f '(a)
B.
b
a
f'(x)dx f(a) f(b)
C.
b
a
f(x)dx f '(a) f '(b)
D.
b
a
f'(x)dx f(b) f(a)
Câu 4.
Cho hàm s yf(x) có đo hàm trên
1
\
2
và có
bảng biến thiên như hình bên.Đường tiệm cận đứng đường
tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho lần lượt là
A.
11
x,y
22


B.
11
x,y
22

C.
11
x,y
22

D.
11
x,y
22

Câu 5.
Nếu một khối trụ có đường kính đường tròn đáy bằng a và chiều cao bằng 2a thì có thể tích bằng
A.
3
2a
B.
3
2a
C.
3
1
a
2
D.
3
1
a
2
Câu 6.
Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?
A.
2
ylogx B.
x
1
2



C.
1
2
ylogx D.
x
y2
Câu 7. Cho hàm s yf(x) bảng biến thiên như hình
bên. Hàm số
yf(x) đồng biến trên khoảng
A.

1;
B.
0; 
C.

0;1 D.
3; 2
Câu 8. Cho m số y=f(x) liên tục trên một nguyên hàm hàm số y=F(x). Khẳng định nào sau
đây là đúng?
A.
22
fxdx Fx C
B.
22
2xf x dx F x C
x
y
y
0
+0
+
1
1
+
0
0
+
x
y
y
1
2
+
1
2
+
1
2
Trang 2/6 - Mã đề thi 541-544
C.
22
xf x dx F x C
D.
22
xf x dx 2xF x C
Câu 9. Số 9 có bao nhiêu căn bậc hai?
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 10.
Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ AA’=3a, AC=4a, BD=5a, ABCD hình thoi.
Thể tích của khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng
A.
3
60a
B.
3
20a
C.
3
30a
D.
3
27a
Câu 11. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có ba đỉnh A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c). Tọa
độ trọng tâm của tam giác
ABC
A.
a;b;c
B.

a; b; c
C.
abc
;;
333



D.
abc
;;
333




Câu 12.
Trong không gian tọa độ Oxyz, nếu u
là véctơ chỉ phương của trục Oy thì
A. u
cùng hướng với véc tơ
j0;1;0
B. u
cùng phương với véc

j0;1;0
C.
u
cùng phương với véc tơ
i1;0;0
D.
u
cùng phương với véc tơ
k0;0;1
Câu 13. Trong không gian tọa độ Oxyz, nếu mặt phẳng
(P) : ax by cz d 0
chứa trục Oz thì
A.
22
cd0
B.
22
ab0
C.
22
ac0
D.
22
b
c0
Câu 14. Tổ 1 của lớp 10A 10 học sinh gồm 6 nam 4 nữ. Cần chọn ra 2 bạn trong tổ 1 để phân
công trực nhật. Xác suất để chọn được 1 bạn nam và 1 bạn nữ là
A.
4
15
B.
6
25
C.
1
9
D.
8
15
Câu 15.
Nếu ba số thực a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng t
A.
ab2c
B.
b
c2a
C.
2
ac b D.
ac2b
Câu 16.
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên và có bảng biến thiên như hình bên
Phương trình f(x) m có hai nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi
A.
m1;2 B.
m1;1 C.
m1;2 D.
m1;2
Câu 17. Cho hàm số

2
x8x
y0,5 .
m số đã cho nghịch biến trên khoảng
A.

0; 4 B.

0;8 C.

9;10 D.

;0
Câu 18. Nếu M điểm biểu diễn số phức
,zabiab
trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì khoảng
cách từ M đến gốc tọa độ bằng
A.
22
ab B.
22
ab C. ab D. ab
Câu 19. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
22ln2
xx
dx C


B. 22ln2
xx
dx C


C.
2
2
ln 2
x
x
dx C

D.
2
2
ln 2
x
x
dx C

Câu 20.
Tập nghiệm của bất phương trình
0,5
log x 2
A.
1
0;
4



B.
1
;
4




C.
1
;
4




D.
0,5
2;
x
y
y
1
+
+ 0
2
1
1
Trang 3/6 - Mã đề thi 541-544
Câu 21. Xét các khẳng định sau
i) Nếu hàm s y f(x) đạo hàm dương với mọi x thuộc tập số D thì
121212
fx fx x,x D,x x
ii) Nếu hàm số
yf(x)
có đạo hàm âm với mọi x thuộc tập số D thì

121212
fx fx x,x D,x x
iii) Nếu hàm số
yf(x) có đạo hàm dương với mọi x thuộc thì

121212
fx fx x,x ,x x
iv) Nếu hàm số
yf(x) có đạo hàm âm với mọi x thuộc
thì

121212
fx fx x,x ,x x
Số khẳng định đúng là
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 22. Xét các khẳng định sau
i) Nếu hàm số

yfx
xác định trên
1; 1 thì tồn tại
1; 1 thỏa mãn
fx f x 1;1
ii) Nếu hàm số

yfx
xác định trên

1; 1 thì tồn tại
1; 1 thỏa mãn
fx f x 1;1
iii) Nếu hàm s
yfx xác đnh trên

1; 1
tha mãn

f1f10
thì tồn tại

1; 1
thỏa n

f0.
Số khẳng định đúng là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 23. Tập hợp các số thực x thỏa mãn
x3
log 3.log x 1
A.
0; 
B.
0;1 1;
C.
\1
D.
1; 
Câu 24. Cho hàm số y = f(x) đạo hàm liên tục trên
một nguyên hàm là hàm số
2
1
1
2
yxx
. Giá trị của biểu thức
2
2
1
()
f
xdx
bằng
A.
4
3
B.
4
3
C.
2
3
D.
2
3
Câu 25.
Nếu
,zabiab có số phức nghịch đảo
1
4
abi
z
thì
A.
22
2ab B.
22
4ab C.
22
8ab D.
22
16ab
Câu 26. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi V V’ lần lượt thể tích của khối lăng trụ đã cho
khối tứ diện ABB’C’. Tỉ số
V'
V
bằng
A.
1
3
B.
1
4
C.
1
2
D.
1
6
Câu 27. Cho hình chóp đều S.ABCD ABCD hình vuông cạnh 2a, tam giác SAC vuông. Bán kính
mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC bằng
A.
a
2
B. a C. a2 D. 2a
Câu 28. Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I(a;b;c) tiếp xúc với trục Oy có phương trình là
A.

222
22
xa yb zc a c B.

222
22
xa yb zc a c
C.

222
2
xa yb zc b
D.

222
2
xa yb zc b
Câu 29. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;3), B(3;0;1). Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng AB có phương trình tổng quát là
A. xyz40 B. xyz10 C. xyz20 D. xyz10
Câu 30. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
3
sin
x
y
x

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 796
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm