Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2

1 203
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN 2
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 6 trang)
đề thi 202
Câu 1. Số cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc
A. 56. B. 8!. C. 8
8
. D. 8.
Câu 2. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như bảng
bên. Hỏi đồ thị hàm số y = f (x) cắt trục hoành tại bao nhiêu
điểm?
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
x
y
0
y
−∞
1
3
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
22
++
Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên
như bảng bên. Giá tr cực đại của hàm số đã cho
bằng
A. 1. B. 2. C. 2. D. 3.
x
y
0
y
−∞
2
0
2
+
+
0
0
+
0
−∞−∞
33
11
33
−∞−∞
Câu 4. Nguyên hàm của hàm số f (x) = x +
1
x
trên khoảng (0; +)
A. x
2
1
x
2
+ C. B.
x
2
2
+ ln x + C. C. 1
1
x
2
+ C. D. 1 + ln x + C.
Câu 5. Cho hai mặt phẳng (P) (Q) song song với nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tồn tại một đường thẳng nằm trong ( P) song song với mọi đường thẳng nằm trong (Q).
B. Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (Q).
C. Mọi đường thẳng song song với (Q) đều song song với (P).
D. Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q).
Câu 6. Cho hai số phức z
1
= 2 3i, z
2
= 1 + 2i. Số phức liên hợp của số phức z = z
1
z
2
A. ¯z = 1 i. B. ¯z = 1 5i. C. ¯z = 1 + 5i. D. ¯z = 1 + i.
Câu 7. Cho hàm số y = f (x) đồ thị như hình v bên. Hàm số đã cho
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−∞; 0). B. (3; 1). C. (0; 2). D. (3; +).
x
y
O
2
3
1
Câu 8. Quả bóng rổ size 7 đường kính bằng 24,5 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng rổ đó (làm
tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
A. 8171 cm
2
. B. 7700 cm
2
. C. 629 cm
2
. D. 1886 cm
2
.
Trang 1/6 đề 202
Câu 9. Biết rằng
2
Z
0
f (x) dx =
1
2
, tính I =
2
Z
0
(
2 f (x) + 1
)
dx.
A. I = 1. B. I =
3
2
. C. I = 3. D. I = 2.
Câu 10. Trong không gian tọa độ Ox yz, cho hai điểm A(1; 2; 3) B(2; 0; 2). Một vec-tơ chỉ phương
của đường thẳng AB
A.
#»
u (3; 2; 5). B.
#»
u (1; 2; 1). C.
#»
u (1; 2; 1). D.
#»
u (3; 2; 5).
Câu 11. Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I(1; 2; 3), bán kính 3 phương trình
A. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 9. B. (x + 1)
2
+ (y + 2)
2
+ (z + 3)
2
= 3.
C. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 3. D. (x + 1)
2
+ (y + 2)
2
+ (z + 3)
2
= 9.
Câu 12. Trong các hình đa diện đều dưới đây, hình nào số cạnh ít nhất?
A. Hình thập nhị diện đều. B. Hình lập phương.
C. Hình bát diện đều. D. Hình tứ diện đều.
Câu 13. Với x và y hai số thực dương tùy ý, ln
x
3
y
2
bằng
A.
1
3
ln x +
1
2
ln y. B. 3 ln x + 2 ln y. C. 3
(
ln x + ln y
)
. D. 2 ln x + 3 ln y.
Câu 14. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x 2
2x 1
đường thẳng
A. y = 2. B. x =
1
2
. C. y =
1
2
. D. x = 2.
Câu 15. Điểm M trong hình v bên điểm biểu diễn của số phức nào dưới
đây?
A. 3 4i. B. 4 3i. C. 5. D. 3 + 4i.
x
y
O
M
3
4
Câu 16. An luyện tập khiêu cho buổi dạ hội cuối khóa. bắt đầu luyện tập trong 1 giờ vào
ngày đầu tiên. Mỗi ngày tiếp theo, tăng thêm 5 phút luyện tập so với ngày trước đó. Hỏi sau một
tuần, tổng thời gian An đã luyện tập bao nhiêu phút?
A. 505 (phút). B. 425 (phút). C. 525 (phút). D. 450 (phút).
Câu 17. Hàm số y = log
x
2
+ 1
đạo hàm
A. y
0
=
2x
x
2
+ 1
ln 10
. B. y
0
=
1
x
2
+ 1
ln 10
. C. y
0
=
2x ln 10
x
2
+ 1
. D. y
0
=
ln 10
x
2
+ 1
.
Câu 18. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1; 1; 0) và nhận vec-tơ
#»
n (2; 1; 1) làm vec-tơ pháp tuyến. Điểm nào dưới đây không thuộc (P)?
A. A(5; 1; 2). B. D(0; 0; 1). C. C(1; 2; 1). D. B(1; 1; 2).
Câu 19. Chia hình nón (N) bởi mặt phẳng (α) vuông góc với trục và cách đỉnh nón một khoảng d,
ta được hai phần thể tích bằng nhau. Biết chiều cao của hình nón bằng 10, hỏi d thuộc khoảng
nào dưới đây?
A. (7; 8). B. (6; 7). C. (9; 10). D. (8; 9).
Trang 2/6 đề 202
Câu 20. Cho các hàm số y = log
a
x và y = log
b
x
đồ thị như hình v bên. Đường thẳng x = 6 cắt trục
hoành, đồ thị hàm số y = log
a
x và y = log
b
x lần
lượt tại A, B C. Nếu AC = AB log
2
3 thì
A. b
3
= a
2
. B. log
2
b = log
3
a.
C. b
2
= a
3
. D. log
3
b = log
2
a.
x
y
O
y = log
a
x
y = log
b
x
A
B
C
6
Câu 21. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 4x + 3y z + 1 = 0 đường thẳng
d :
x 1
4
=
y 6
3
=
z + 4
1
. Sin của góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng
A.
5
13
. B.
12
13
. C.
1
13
. D.
8
13
.
Câu 22. Trong không gian tọa độ Oxyz, viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm
A(3; 1; 5) và cùng song song với hai mặt phẳng (P) : x y + z 4 = 0, (Q) : 2x + y + z + 4 = 0.
A.
x + 3
2
=
y 1
1
=
z + 5
3
. B.
x 3
2
=
y + 1
1
=
z 5
3
.
C.
x 3
2
=
y + 1
1
=
z 5
3
. D.
x + 3
2
=
y 1
1
=
z + 5
3
.
Câu 23. Cho x, y, z các số thực lớn hơn 1 gọi w số thực dương sao cho log
x
w = 24,
log
y
w = 40 và log
xyz
w = 12. Tính log
z
w.
A. 52. B. 52. C. 60. D. 60.
Câu 24. Nếu một hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng 2 diện tích xung quanh bằng 4
3,
thì thể tích bằng
A. 4
3. B.
4
3
3
. C. 4
2. D.
4
2
3
.
Câu 25. Phần ảo của số phức z thỏa mãn ¯z + (2 i)(1 + i) = 4 2i
A. 3. B. 3. C. 3i. D. 3i.
Câu 26. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên [2; 6] đồ
thị như hình v bên. Gọi M m lần lượt giá tr lớn nhất
và giá tr nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [2; 6]. Hiệu
M m bằng
A. 6. B. 4. C. 3. D. 8.
x
y
O
1
2
3
2 4
6
Câu 27. Đường cong trong hình v bên đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y = 3x
3
3x + 2. B. y = x
3
3x 2.
C. y = x
3
+ 3x + 2. D. y = x
3
3x + 2.
x
y
O
2
Câu 28. Số lượng của một loại vi khuẩn tại thời điểm t (giờ) được tính theo công thức N(t) =
200 · 10
0,28t
. Hỏi khoảng thời gian để số lượng vi khuẩn đó tăng lên gấp 10 lần gần nhất với kết quả
nào dưới đây?
A. 3 giờ 40 phút. B. 3 giờ 58 phút. C. 4 giờ 3 phút. D. 3 giờ 34 phút.
Trang 3/6 đề 202

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 203
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm