Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk lần 2

1 547
Trang 1/5 - Mã đề: 143
Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT chuyên Nguyễn Du Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 1.
Trong không gian Oxyz, Trong không gian Oxyz, cho điểm
1;2;3M
. Tọa độ điểm M' đối xứng với
M qua mặt phẳng (Oxy) là
A.
1; 2;3 .
B.
1;2; 3 .
C.
1;2; 3 .
D.
1; 2; 3 .
Câu 2.
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
32
3 9 10f x x x x
trên
2; 2
.
A.
[ 2; 2]
max 15fx

.
B.
.
C.
[ 2; 2]
max 17fx
.
D.
[ 2; 2]
max 5fx
.
Câu 3.
Cho
2
6
2
log 5
log 45
log 3
b
a
c

với a, b, c là các số nguyên. Giá trị
abc
bằng
A.
3.
B.
2.
C.
0.
D.
1.
Câu 4.
Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
,1AB x AD
. Biết rằng góc giữa đường thẳng
'AC
và mặt phẳng
''ABB A
bằng 30°. Tìm giá trị lớn nhất
max
V
của thể tích khối hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
.
A.
max
3
2
V
.
B.
max
3
4
V
.
C.
max
33
4
V
.
D.
max
1
2
V
.
Câu 5.
Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
2
.
B.
4.
C.
6
.
D.
8
.
Câu 6.
Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường
tròn đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hinh nón bằng:
A.
2
1
3
3
a
.
B.
2
3a
.
C.
2
1
2
3
a
.
D.
2
1
3
2
a
.
Câu 7.
Cho hàm số
y f x
liên tục trên và có hàm số
y f x
thỏa mãn
x

3
0 1

fx
0
+ 0
Số điểm cực trị của hàm số
y f x
bằng:
A.
0.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 8.
Lấy ngẫu nhiên một số nguyên dương không vượt quá 10000. Xác suất để số lấy được là bình phương
của một số tự nhiên bằng ? (tính dưới dạng %)
A.
1%.
B.
2%.
C.
5%.
D.
3%.
Câu 9.
Hình vẽ bên đthị của hàm số
y f x
. Gọi S tập hợp các giá trị
nguyên dương của tham số m để hàm số
1y f x m
7 điểm cực trị. Tổng
giá trị tất cả các phần tử của S bằng
A.
6.
B.
9.
C.
12.
D.
3.
Câu 10.
Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' đáy ABC là tam giác đều cạnh a, M là trung điểm BC. Biết tam giác
AA'M đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABC). Thể tích của khối chóp
A .BCC B
bằng:
A.
3
3
.
8
a
B.
3
33
.
16
a
C.
3
3
.
8
a
D.
3
.
4
a
Câu 11.
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
A 1;3;5 , B 2;2;3
. Độ dài đoạn AB bằng
A.
7.
B.
8.
C.
6.
D.
5.
Câu 12.
Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
Mã đề: 143
Trang 2/5 - Mã đề: 143
Số nghiệm thực của phương trình
2
4fx
bằng
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
6.
Câu 13.
Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của nửa
đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình
tròn đường kính
AB
bán kính bằng 4
30BAC 
. Diện tích hình
H
(phần tô đậm) bằng:
A.
2 3 3.
B.
7
3 3.
3
C.
2 2 3.
D.
10
2 3.
3
Câu 14.
Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của S xuống mặt
phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của AB. Biết góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) (SBC) bằng
0
60
.
Khoảng cách giữa AB và SC.
A.
3
.
6
a
B.
2
.
4
a
C.
3
.
4
a
D.
3
.
2
a
Câu 15.
Tìm
23
dx
x
bằng:
A.
1
ln 3 2 .
3
xC
B.
1
ln 2 3
3
xC
.
C.
2
3
23
C
x

.
D.
2
1
23
C
x
.
Câu 16.
Trong một hộp có 3 bi đỏ, 5 bi xanh và 7 bi vàng. Bốc ngẫu nhiên 4 viên. Xác suất để bốc được đủ 3
màu là
A.
6
.
13
B.
7
.
13
C.
5
.
13
D.
8
.
13
Câu 17.
Trong không gian Oxyz, cho điểm
A 2;11; 5
mặt phẳng
22
( ):2 ( 1) 1 10 0P mx m y m z
. Biết rằng khi m thay đổi, tồn tại hai mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (P) cùng đi qua A. Tổng bán
kính của hai mặt cầu đó bằng
A.
10 2.
B.
12 3.
C.
12 2.
D.
10 3.
Câu 18.
Cho hàm số
2
2
52
23
x
y f x
xx



. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã
cho là
A.
2.
B.
0.
C.
4.
D.
1.
Câu 19.
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
A 1;3;5 , B 3;5;7
. Phương trình mặt cầu đường kính AB là
A.
2 2 2
2 4 6 3.x y z
B.
2 2 2
2 4 6 9.x y z
C.
2 2 2
2 4 6 9.x y z
D.
2 2 2
2 4 6 3.x y z
Câu 20.
Khối trụ có chiều cao bằng bán kính đáy và diện tích xung quanh bằng
2
. Thể tích khối trụ bằng:
A.
4
3
.
B.
2
.
C.
.
D.
3
2
.
Câu 21.
Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi K là trung điểm AB, gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc
của K lên AD và AC. Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp K.CDMN.
A.
a3
.
4
B.
a2
.
4
C.
3a 3
.
8
D.
3a 2
.
8
Câu 22.
Cho hàm số
y f x
liên tục trên và có đồ thị hàm số
y f x
như hình
vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số
y f x
bằng
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 23.
Cho
log5a
. Công thức tính
1
log
8



theo a
(H)
C
B
A
O
x
y
fx
Trang 3/5 - Mã đề: 143
A.
1
3.
a
B.
3
1.
a
C.
3 3.a
D.
1 3 .a
Câu 24.
Cho số phức z thỏa mãn
1 14 2 .i z i
Tổng phần thực và phần ảo của
z
bằng
A.
2.
B.
14.
C.
-14.
D.
-2.
Câu 25.
Cho
2
0
d4f x x
2
0
d7g x x
, khi đó
2
0
2 3 df x g x x


bằng
A.
11.
B.
13.
C.
29.
D.
26.
Câu 26.
Cho phương trình
4 3 2
10x ax bx cx
có nghiệm. Giá trị nhỏ nhất
2 2 2
P a b c
bằng:
A.
4
3
.
B.
4.
C.
2.
D.
8
3
.
Câu 27.
Cho hàm số
1
x
yC
x
và đường thẳng
:d y x m
. Gọi S là tập các số thực m để đường thẳng
d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB (O là gốc tọa độ) có bán kính đường tròn
ngoại tiếp bằng
22
. Tổng các phần tử của S bằng:
A.
4.
B.
3.
C.
0.
D.
8.
Câu 28.
Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
22
log 1 log 1xx
A.
1.
B.
-1.
C.
2.
D.
-2.
Câu 29.
Trong không gian Oxyz, tọa độ một vectơ
n
vuông góc với cả hai vectơ
1;1; 2 , 1;0;3ab
A.
2;3; 1 .
B.
3;5; 2 .
C.
2; 3; 1 .
D.
3; 5; 1 .
Câu 30.
Cho tam giác ABC có trực tâm H, nội tiếp đường tròn bán kính 100cm. Biết
A 50 , B 70
. Tổng
khoảng cách từ ba đỉnh A, B, C đến H gần bẳng kết quả nào nhất sau đây?
A.
297cm.
B.
296cm.
C.
295cm.
D.
298cm.
Câu 31.
Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp trong 3 năm. Mỗi tháng người đó
phải trả một số tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất trong toàn bộ quá trình trả nợ không đổi
0.8
% trên tháng.
Tổng số tiền người đó phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là
A.
107.320.000 đồng.
B.
101.320.000 đồng.
C.
103.320.000 đồng.
D.
105.320.000 đồng.
Câu 32.
Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
;1 .
B.
0;3 .
C.
1;3 .
D.
3; .
Câu 33.
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
A 1;2;3 , B 2;3;4
và mặt cầu
2 2 2
(S): 100.x y z
Phương trình mặt cầu qua hai điểm A, B và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có
bán kính nhỏ nhất là
A.
1 0.yz
B.
2 0.xz
C.
2 3 0.x y z
D.
2 0.x y z
Câu 34.
Cho
2 3 .zi
Môđun của
4zi
bằng
A.
2 5.
B.
5 2.
C.
2.
D.
6.
Câu 35.
Tổng các nghiệm phức của phương trình
z
z
zi
bằng
A.
.i
B.
1.i
C.
1.
D.
0.
Câu 36.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
2 1.y x x
B.
42
2 1.y x x
C.
42
2 1.y x x
D.
42
2 1.y x x
Câu 37.
Cho
()fx
có đạo hàm trên và thỏa mãn
32
2
( ) 1
2
3 ( ). 0
()
f x x
x
f x e
fx


với
x
. Biết
(0) 1f
,
tính tích phân
7
0
. ( )I x f x dx
.
A.
11
.
2
B.
15
.
4
C.
45
.
8
D.
9
.
2
O
x
y
3
2
1
2
O
x
y
1
1
2
2
2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 547
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm