Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Thắng - Hải Phòng

1 124
Trang 1/6 - Mã đề thi 100
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM 2019
Bài thi môn Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh: ............................................................... Lớp: ………..
Số báo danh: ........................................................... ........................... ........
Mã đề thi
100
Câu 1: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong
sin 2 ,yx=
trục hoành hai đường thẳng
0;
2
xx
π
= =
. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình này xung quanh trục
Ox
được nh
theo công thức nào dưới đây?
A.
2
0
sin 2 d
V xx
π
π
=
. B.
2
0
2 sin 2 dV xx
π
π
=
. C.
. D.
2
2
0
sin 2 d
V xx
π
π
=
.
Câu 2: Trong không gian
,Oxyz
cho
A
điểm thuộc tia
Ox
hoành độ lớn hơn
1,
B
hình
chiếu của
A
lên mặt phẳng
( )
: 10Pxy+ −=
. Biết
( )
1;1; 2M
tam giác
MAB
cân tại
M
. Diện
tích tam giác
MAB
bằng
A.
15
2
. B.
17
2
. C.
15
4
. D.
17
4
.
Câu 3: Ông Thắng gửi
100
triệu đồng vào ngân hàng Sacombanktheo thể thức lãi kép (đến kỳ
hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp) với lãi suất
14%
một năm. Hỏi sau hai năm ông Thắng thu được cả vốn lẫn lãi bao nhiêu? (Giả sử lãi suất
không thay đổi).
A.
136,1
triệu đồng. B.
129,96
triệu đồng.
C.
125,98
triệu đồng. D.
120,86
triệu đồng.
Câu 4: Cho hình chóp đều S.ABCD, có cạnh đáy bằng 2a. Mặt bên hình chóp tạo với đáy một
góc bằng
60°
. Mặt phẳng
( )
P
chứa AB đi qua trọng m G của tam giác SAC cắt SC, SD lần
lượt tại M, N. Thể tích V khối chóp S.ABMN tính theo a bằng
A.
3
33
Va
2
=
B.
3
V 3a
=
C.
3
3
Va
4
=
D.
3
3
Va
2
=
Câu 5: Để chuẩn bị cho hội trại kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Hùng Thắng, Ban
chấp hành Đoàn trường tiến hành dựng thử trại quản của trường, biết tấm phủ trại làm bằng
một tấm bạt hình chữ nhật chiều dài
12m
chiều rộng
8m
. Cách dựng như sau: Gấp đôi
tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm
2
cạnh theo chiều rộng của tấm bạt sao cho
2
đường biên
dọc chiều dài của tấm bạt sát đất đồng thời cách nhau
x
mét (như hình vẽ). Để khoảng không
gian phía trong trại là lớn nhất thì:
8m
12m
12m
4m
4m
x
A.
4x =
. B.
32x =
. C.
42x =
. D.
3x =
.
Câu 6: Cho hàm số
( )
fx
đạo hàm liên tục trên
[ ]
0;1
thỏa mãn
(
)
10f =
,
( ) ( ) ( )
11
2
2
00
1
d 1d
4
x
e
f x x x ef x x
=+=


∫∫
. Giá trị
( )
1
0
dfx x
bằng
Trang 2/6 - Mã đề thi 100
A.
1
2
e
. B.
2
e
. C.
2
4
e
. D.
2e
.
Câu 7: Xét các số phức
z a bi= +
( )
,ab R
thỏa mãn
34 5zi−+ =
. Tính môđun của
z
khi
22
2P z zi
=+ −−
đạt giá trị lớn nhất.
A.
41z =
. B.
34
z
=
. C.
5z =
. D.
4
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
a
,
( )
SA ABC
2SA a=
.
Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng:
A.
3
36
4
a
. B.
3
36
8
a
. C.
3
6
12
a
. D.
3
6
4
a
.
Câu 9: Gọi
12
,zz
hai nghiệm phức của phương trình
2
6 34 0zz−+=
. Giá trị của biểu thức
12
.
zz
bằng:
A.
34
. B.
6
. C.
9
. D.
16
.
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
phương trình nào sau đây phương trình của
mặt phẳng song song với mặt phẳng
(
)
?
Oyz
A.
2 0.x −=
B.
2 0.y −=
C.
0.
yz−=
D.
0.xy−=
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
( )
22
: 3 , .
54
xt
d y t tR
xt
=−+
=−∈
=−+
Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng
?
d
A.
( )
2; 3; 5 .P −−
B.
(
)
0; 2;1 .
M
C.
(
)
2;3;5 .
N
D.
( )
2; 3; 5 .Q
Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song
với nhau.
B. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì cắt mặt phẳng
còn lại.
C. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số các điểm chung khác nữa.
D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song
với nhau.
Câu 13: Hàm số
( )
2
1
1
1
1
x
khi x
fx
x
a khi x
=
=
liên tục tại điểm
0
1x =
thì
a
bằng:
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
1
.
Câu 14: Gọi
( )
;M xy
là điểm biểu diễn số phức
( )
,z x yi x y=+∈
thỏa mãn
12z iz++ =
. Tập
hợp điểm
M
là đường thẳng nào sau đây?
A.
2 4 70xy +=
. B.
2 30xy +=
. C.
2 4 50xy+ +=
. D.
2 4 50xy− +=
u 15: Đường cong trong hình bên đồ thị của hàm
số nào dưới đây?
A.
42
2yx x=
.
B.
42
2yx x= +
.
C.
32
2yx x=
.
D.
42
2 1.yx x=−+
.
x
y
O
1
Trang 3/6 - Mã đề thi 100
Câu 16: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
để hàm số
( )
32
61= −− +
y x mx m x
đồng biến trên khoảng
( )
0; 4
?
A.
3
B.
2
. C.
4
. D.
0
.
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
(
)
P
phương trình:
0ax by cz d+ + −=
(
a
nguyên,
19a<<
), biết
( )
P
đi qua điểm
(
)
1; 2; 3
M
cắt các trục tọa độ lần lượt tại
,,ABC
phần dương khác gốc
O
sao cho th tích tứ diện
OABC
nhỏ nhất. Tính g trị biểu thức
S abcd=+++
.
A.
31
S =
. B.
32
S =
. C.
29S =
. D.
30S =
.
Câu 18: Xét hàm số
( )
,y fx
=
biết rằng
( ) ( )
2
32fx x
= +
( )
0 8.f =
Khẳng định nào sau
đây đúng?
A.
( ) ( )
3
1 16
2
33
fx x= + +⋅
B.
( ) (
)
3
2.fx x= +
C.
( ) ( )
2
2 8.f x xx= ++
D.
( ) ( )
3
2.fx x x=++
Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
123
:
2 11
xy z
d
−−
= =
mặt phẳng
(
)
:P
2 10xyz+ ++=
. Phương trình đường thẳng qua giao điểm của đường thẳng
d
với
( )
,P
nằm trên mặt phẳng
( )
P
vuông góc với đường thẳng
d
A.
2
2
42
xt
y
zt
=−+
=
=
B.
1
0
12
xt
y
zt
=−+
=
=
C.
3
4
12
xt
y
zt
=−−
=
= +
D.
2
2
32
xt
y
zt
=−−
=
= +
Câu 20: Cho khối nón tròn xoay độ dài đường sinh
2,la=
góc đỉnh của hình nón
o
2 60 .
β
=
Thể tích của khối nón đã cho bằng:
A.
3
3
3
a
π
B.
3
3.a
π
C.
3
.a
π
D.
3
2
a
π
Câu 21: Từ 20 điểm phân biệt, có thể lập được bao nhiêu vectơ khác vectơ
0?
A. 20. B. 40. C. 190. D. 380.
Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
3
yx
x
= +
trên đoạn
[ ]
2;3
bằng:
A.
4.
B.
19
2
C.
15
2
D.
28.
Câu 23: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên khoảng
( )
;,−∞ +∞
có bảng biến thiên như sau
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số
( )
y fx=
đạt cực đại tại điểm
2.x =
B. Hàm số
( )
y fx
=
không có cực trị.
C. Hàm số
( )
y fx=
đạt cực tiểu tại điểm
1.x =
D. Hàm số
( )
y fx=
có giá trị cực tiểu
0.y =
Câu 24: Gọi S là tập các s tự nhiên có
9
ch s, trong đó ch s
2
mặt
2
ln, ch s
3
mặt
3
ln, ch s
4
mặt
4
ln. Số phần tử của S là

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Thắng - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hùng Thắng - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 124
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm