Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Lai - Thanh Hóa lần 3

1 319
Trang 1 / 6 Mã đề 001
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THANH HÓA
TRƯNG THPT LÊ LAI
ĐỀ THI KHO SÁT CHT LƯNG LP 12 - LN 3
NĂM HC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài : 90 phút
có 6 trang gm 50 câu)
H tên : ........................................................ S báo danh : ...................
Câu 1: Cho
log 5
a=
. Giá tr ca log25 theo
a
là:
A.
5a
B.
2a
C.
2
a
. D.
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 2; 3A
( )
3;2;1B −−
. Ta đ trung điểm đon
thng
AB
là điểm
A.
( )
4;0; 4I
. B.
( )
1; 0; 2
I
. C.
( )
1; 2;1I
. D.
( )
2;0; 2I
.
Câu 3: Các dãy s sau, dãy nào là cp s nhân?
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 4, 6, 8
C. 2, - 6, 18, - 54 D. 1, 3, 5, 7, 9
Câu 4: Tìm giá tr nh nht ca hàm s
2
1
x
y
x
=
+
trên đoạn
[ ]
0; 2
.
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
2
.
Câu 5: Mô đun của s phc
23zi
bng
A.
2
. B.
13
. C.
5
. D.
5
.
Câu 6: Vi các s thc
,ab
bt k, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
5
5.
5
a
a
b
b
=
B.
5
5.
5
a
ab
b
=
C.
5
5.
5
a
ab
b
=
D.
5
5.
5
a
ab
b
+
=
Câu 7: Cho hàm s
(
)
y fx
=
đồ th như hình vẽ dưới đây. Tìm
m
để phương trình
( )
fx m=
bn nghim phân bit.
A.
43m < <−
. B.
4m >−
. C.
43m < ≤−
. D.
43m <−
.
Câu 8: Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau
Hàm s đạt cực đại ti đim
A.
0x =
. B.
1x =
. C.
5x =
. D.
2x =
.
Câu 9: Nghim của phương trình
1
23
x
=
A.
3
log 2
. B.
2
log 3
. C.
2
log 3
. D.
Mã đề 001
Trang 2 / 6 Mã đề 001
Câu 10: Đim biu din ca s phc
1
23
z
i
=
là:
A.
23
;
13 13



. B.
( )
2;3
. C.
( )
3; 2
. D.
( )
4; 1
.
Câu 11: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình thoi cạnh
2a
, góc
60BAD = °
,
SAB
là tam giác đều
nm trên mt phng vuông góc vi mt phẳng đáy. Khoảng cách t
B
đến mt phng
( )
SCD
A.
3
2
a
B.
6
2
a
C.
3
2
a
D.
6a
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, điểm nào dưới đây nằm trên mt phng
( )
:2 2 0P xyz+−=
.
A.
( )
1; 2; 2Q
. B.
(
)
1; 1; 1N
−−
. C.
( )
2;1;1P −−
. D.
( )
1;1; 1M
.
Câu 13: Cho hình chóp tam giác
.
S ABC
vi
SA
,
SB
,
SC
đôi một vuông góc và
SA SB SC a= = =
.
Tính thế tích ca khi chóp
.S ABC
.
A.
3
1
6
a
. B.
3
1
3
a
. C.
3
1
2
a
. D.
3
2
3
a
.
Câu 14: H các nguyên hàm ca hàm s
( )
3
86fx x x
= +
A.
42
23x xC++
. B.
42
86x xC++
. C.
3
23x xC++
. D.
2
24 6xC++
.
Câu 15: Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho mt phng
:
2 2 30x yz+ −−=
điểm
( )
I 1; 2 3
. Mt cu
(
)
S
tâm I và tiếp xúc
(
)
mp P
có phương trình:
A.
2 22
(S):(1)( 2)(3)2xy z + ++ =
. B.
2 22
(S) : ( 1) ( 2) ( 3) 16xy z + ++ =
;
C.
2 22
(S):(1)( 2)(3)4xy z + ++ =
D.
2 22
(S):(1)( 2)(3) 4xy z++−+−=
Câu 16: Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho đường thng
d
:
12
132
xy z+−
= =
, vectơ nào
dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thng
d
?
A.
( )
1;3;2u = −−
. B.
( )
1; 3; 2u =
. C.
( )
1; 3; 2u =−−
. D.
( )
1; 3; 2u =−−
.
Câu 17: Cho các s thc
a
,
b
. Giá tr ca biu thc
22
11
log log
22
ab
A = +
bng giá tr ca biu thc
nào trong các biu thức sau đây ?
A.
ab
. B.
ab+
. C.
ab−−
D.
ab
Câu 18: Cho tam giác
ABC
vuông ti
.A
Khi quay tam giác
ABC
quanh cạnh
AB
thì hình tròn
xoay được to thành là:
A. hình tr. B. hình nón. C. hình nón ct. D. hình cu.
Câu 19: Tp nghim ca bất phương trình
0,5 0,5
log log 2x >
là:
A.
( )
;2
−∞
. B.
( )
0; 2
C.
( )
2; +∞
. D.
( )
1; 2
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 1; 2A
(
)
2; 1; 1B
. Độ dài đoạn
AB
bng
A.
2
. B.
2
. C.
6
. D.
6
.
Câu 21: Cho đồ th hàm s
( )
y fx=
có đồ th như hình vẽ. Tìm s nghim của phương trình
( )
1fx x=
.
x
y
1
O
1
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Trang 3 / 6 Mã đề 001
Câu 22: Mt phng
đi qua điểm
( )
1; 2; 0
A
và vuông góc với đường thng
11
:
21 1
x yz
d
+−
= =
phương trình là :
A. 2x + y – z – 4 = 0 B.
2 40xyz++−=
.
C.
2 40x yz+ −+=
. D.
2 40xyz−−+=
.
Câu 23: m phương trình đường tim cn ngang của đồ thm s
32
1
x
y
x
+
=
+
.
A.
3x
=
. B.
1
x =
. C.
2y =
. D.
3y =
.
Câu 24: Mt nguyên hàm ca hàm s
( ) 2 (1 )
x
fx x e= +
A.
( )
2
21
x
x ex
++
. B.
( )
2
22
x
x ex−+
. C.
( )
2
22
x
x ex++
. D.
( )
2
21
x
x ex
−+
.
Câu 25: Đim biu din cho s phc
12zi=
trên mt phng
Oxy
có tọa độ là:
A.
( )
2; 1
. B.
( )
1; 2
. C.
( )
2;1
D.
( )
1; 2−−
.
Câu 26: S tp hp con có
3
phn t ca mt tp hp có
7
phn t
A.
7
. B.
3
7
A
. C.
3
7
C
. D.
7!
3!
.
Câu 27: Cho tam giác đều
ABC
quay quanh đường cao
AH
to ra hình nón có chiu cao bng
2
a
.
Tính diện tích xung quanh
xq
S
ca hình nón này
A.
2
3
4
xq
a
S
π
=
. B.
2
6
xq
Sa
π
=
. C.
2
23
3
xq
a
S
π
=
. D.
2
8
3
xq
a
S
π
=
.
Câu 28: Tích phân
2
2
4
sin
dx
I
x
bng:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 29: Tập xác định ca hàm s
(
)
2
1
log 5
y
x
=
:
A.
( ) { }
;5 \ 4−∞
. B.
( )
;5−∞
.
C.
(
)
5;
+∞
. D.
[
)
5; +∞
Câu 30: Din tích phn hình phng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới
đây?
A.
( )
1
5
1
dx xx
. B.
( )
0
5
1
2dx xx
. C.
( )
1
5
1
dxx x
. D.
( )
1
5
0
2dxx x
.
Câu 31: S cnh ca mt hình bát diện đều (như hình vẽ) là:

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Lai - Thanh Hóa lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Lai - Thanh Hóa lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 319
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm