Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ngãi

Trang 1/6 Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Môn: TOÁN
Thời gian 90 phút không để thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………...
Số báo danh: ……………………………………………………… ĐỀ 101
Câu 1. Tính thể tích
V
của khối hộp chữ nhất có các kích thước lân lượt là
,,abc
.
A.
..V abc
. B.
V abc 
. C.
2V abc 
. D.
2
abc
V

.
Câu 2. Cho hàm số
y fx
có đồ thị như hình vẽ
bên. Giá trị cực đại của hàm số là
A.
1.
B.
C.
1.
D.
4.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho hai véc tơ
1; 0; 3a
3; 1; 2b
. Tính tọa độ véc tơ
ab

.
A.
4; 1; 5 .
B.
4; 1; 1 .
C.
2; 1; 5 .
D.
2; 1; 5 .
Câu 4. Cho hàm số
y fx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1 .
B.
; 1.
C.
1; .
D.
1; 1 .
Câu 5. Cho
a
là số thực dương tùy ý,
2
ln
e
a


bằng
A.
 
1 ln 2 .a
B.
 
1 ln 2 .a
C.
1 2 ln .a
D.
1 2 ln .a
Câu 6. Cho tích phân
1
0
.f x dx a
2
0
.
f x dx b
. Tính tích phân
2
1
.f x dx
.
A.
.ab
B.
.ab
C.
.ba
D.
..ab
Câu 7. Tính diện tích mặt cầu có bán kính bằng
2.
A.
4.
B.
32
.
3
C.
16 .
D.
2.
Câu 8. Tập nghiệm của phương trình
2
24
xx
A.
2.
B.
1; 2 .
C.
1.
D.
1; 2 .
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, một véc tơ pháp tuyến
n

của mặt phẳng
2 3 10x yz 
A.
2; 3; 1 .n

B.
3; 2;1 .n

C.
2; 3; 1 .n

D.
3; 2; 1 .n

Trang 2/6 Mã đề 101
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số
sinfx x x

A.
2
cos .x xC
B.
2
cos .
x xC
C.
2
cos .
2
x
xC

D.
2
cos .
2
x
xC
Câu 11. Trong không
Oxyz
, đường thẳng
12
:
231
x yz
d


đi qua điểm nào dưới đây?
A.
1; 0; 2 .
M
B.
2; 3; 1 .N
C.
1; 0; 2 .P
D.
1; 0; 2 .Q
Câu 12. Với
,kn
là hai số nguyên dương tùy ý
kn
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
.
!!
k
n
n
A
kn k
B.
!
.
!
k
n
n
A
nk
C.
!
.
!
k
n
n
A
k
D.
!!
.
!
k
n
kn
A
nk
Câu 13. Cho cấp số nhân
 
n
u
1
2u
và công bội
3q
. Tính giá trị của
3
u
.
A.
3
8.
u
B.
3
5.u
C.
3
18.u
D.
3
27.u
Câu 14. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn
số phức
2zi

?
A.
.M
B.
.
N
C.
.P
D.
.Q
Câu 15. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm
số nào dưới đây?
A.
42
2 1.yx x
B.
32
3 1.yx x
C.
21
.
2
x
y
x
D.
2
.
1
x
y
x
Câu 16. Cho hàm số
4
3fx x
. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 17. Tìm các số thực
,xy
thỏa mãn
21 2 1x yi i
với
i
là đơn vị ảo.
A.
1; 1.xy
B.
1; 2 .xy
C.
1; 3.xy
D.
1; 3.xy
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2; 3; 4 , 6;1; 2AB
. Viết phương trình mặt cầu có đường kính
AB
.
A.
222
2 2 3 18.x yz
B.
222
2 2 3 18.x yz
C.
222
22332.x yz
D.
222
22332.x yz
Trang 3/6 Mã đề 101
Câu 19. Cho hàm số
y fx
liên tục trên đoạn
2; 2



và có đồ thị
như hình vẽ bên. Gọi
,Mm
lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của
hàm số trên đoạn
2; 2



. Tính
Mm
.
A.
1.
B.
C.
0.
D.
Câu 20. Cho
5
log 2 a
. Tính
8
log 125
theo
a
.
A.
2
.
a
B.
1
.
a
C.
1
.
a
D.
2
.
a
Câu 21. Gọi
12
;zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 30zz 
. Tính
22
12
Pz z
A.
2 3.P
B.
6.P
C.
0.
P
D.
3.P
Câu 22. Tính khoảng cách giữa đường thẳng
13
:
212
x yz
d


và mặt phẳng
: 2210Px y z 
.
A.
7
.
3
B.
8
.
3
C.
5
.
3
D.
1
.
3
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
log 1xx
A.
; 1 2; .   
B.
; 2 1; . 
C.
2;1 .
D.
1; .
Câu 24. Cho khối trụ có thể tích
16
V
và chiều cao gấp đôi bán kính đáy. Tính bán kính đáy
r
của khối trụ.
A.
3.r
B.
2.r
C.
1.r
D.
4.r
Câu 25. Cho khối chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
, cạnh
SA
vuông góc với đáy và
3SC a
. Tính thể tích
V
của khối chóp đã cho.
A.
3
.Va
B.
3
3
.
3
a
V
C.
3
.
3
a
V
D.
3
2.Va
Câu 26. Hàm số
2
lnfx x x
có đạo hàm là
A.
2
1
'.
fx
xx
B.
2
1
'.fx
xx

C.
2
21
'.
x
fx
xx
D.
' 2 1.fx x
Câu 27. Cho hàm số
y fx
có bảng biến thiên như
hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình
3. 2 0fx
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
3.
D.
2.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ngãi. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm