Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
ĐỀ KSCL THI THPTQG LỚP 12
LẦN THỨ 03
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán
Th
ời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Cho hình lăng trụ
.ABCD A B C D
có đáy là hình vuông cạnh
a
, cạnh bên
' 2AA a
, góc tạo
bởi cạnh bên và mặt đáy bằng
60
. Thể tích của khối lăng trụ là
A.
3
3a
. B.
3
a
. C.
3
2a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 2. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Số điểm cực trị của hàm số?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
4;2;1A
. Hình chiếu vuông góc của
A
lên trục
Ox
có tọa
độ là
A.
0;2;0
. B.
0;2;1
. C.
4;2;1
. D.
4;0;0
.
Câu 4. Hàm số
3 2
3 2y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0
. B.
0;2
. C.
2;2
. D.
2;
.
Câu 5. Với
,a b
là hai số dương khác không tùy ý,
2
2
log
a
b
bằng.
A.
2 log loga b
. B.
log 2 2loga b
. C.
log
log
a
b
. D.
log 2
2log
a
b
.
Câu 6. Cho
1 1
0 0
d 3; 2 1 d 6f x x f x x
. Tính
3
0
df x x
?
A.
6
. B.
9
. C.
15
. D.
3
.
Câu 7. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
A.
2
2
3
a
. B.
2
2 a
. C.
2
4
3
a
. D.
2
4 a
.
Câu 8. Số phức thỏa mãn phương trình
3
3 2 2z z i i
. Mô đun của số phức
10w z i
A.
15
4
. B.
1521
4
. C.
5 73
4
. D.
4
.
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
cho hai điểm
1;2; 3 , 3;0;1A B
. Phương trình mặt phẳng trung
trực của đoạn
AB
A.
2 2 1 0x y z
. B.
2 2 10 0x y z
.
C.
2 2 8 0x y z
. D.
2 2 1 0x y z
.
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số
2
2
2 3
1
x x
f x
x
A.
4ln 1x x C
. B.
4
1
x C
x
.
C.
2
1 4
2 1
x x C
x
. D.
4
1
x C
x
.
Câu 11. Trong không gian
Ox ,yz
cho mặt cầu
2 2 2
: 2 3 1 25S x y z
đi qua điểm nào
dưới đây.
A.
6;0; 1 .
M
B.
3; 3; 1 .
N
C.
1; 1; 5 .
P
D.
2;1; 2 .
Q
Câu 12. Trong khai triển nhị thức
6
2
n
x
;
n N
. Có tất cả 17 số hạng. Vậy
n
bằng:
A.
17.
B.
11.
C.
10.
D.
12.
Câu 13. Cho cấp số nhân
n
u
2
8,u
công bội
2.q
Tính
5
.u
A.
64.
B.
64.
C.
128.
D.
128.
Câu 14. Số phức
2 4
1
i
z
i
có điểm biểu diễn là:
A.
1; 3 .
B.
2; 4 .
C.
3; 1 .
D.
1;1 .
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho bởi các
phương án A, B, C, D. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
3 2
1 2
x
y
x
. B.
2
1 2
x
y
x
. C.
2
2 1
x
y
x
. D.
2
2 1
x
y
x
.
Câu 16. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Gọi
M
N
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị
nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
1;6
. Tính giá trị biểu thức
2 3P M N
.
A.
8
. B.
41
. C.
49
. D.
18
.
Câu 17. Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
và có đồ thị hàm số
y f x
như hình vẽ. Khẳng
định nào sau đây đúng?
A. m số nghịch biến trên khoảng
; 2
.
B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. m số đạt cực đại tại điểm
1x
.
D. m số đồng biến trên khoảng
1; 2
.
Câu 18. Tìm hai số thực
a
b
thỏa mãn
3 2 1 1 3a b ai i i
với
i
là đơn vị ảo.
A.
1a
,
1b
. B.
1a
,
1b
. C.
1a
,
7b
. D.
7a
,
1b
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(1; 1;1)I
và mặt phẳng
( )P
có phương trình
2 2 1 0. x y z
Phương trình của mặt cầu có tâm
I
và tiếp xúc với
( )P
A.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 2 x y z
. B.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 4 x y z
.
C.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 1) 3 x y z
. D.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 4 x y z
.
Câu 20. Hàm số
2
(4 )y x x
tập xác định là:
A.
(2;6)
. B.
(0; 4)
. C.
(0; )
. D.
.
Câu 21. Họ nguyên hàm của hàm số
cos2f x x
là?
A.
cos 2 2sin 2xdx x C
. B.
sin 2
cos 2
2
x
x dx C
.
C.
cos 2 sin 2xdx x C
. D.
sin 2
cos 2
2
x
x dx C
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm