Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu - Ninh Bình lần 4

SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT
NINH BÌNH - BẠC LIÊU
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 50 câu TNKQ, trong 6 trang)
Họ và tên: ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..Số báo danh: .. .. .. .. .. .. .. đề : 131
Câu 1. Khối cầu bán kính R = 6 thể tích bằng bao nhiêu?
A. 72π. B. 48π. C. 288π. D. 144π.
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x y + z 1 = 0. Điểm
nào sau đây thuộc mặt phẳng (P )?
A. M(2; 1; 1). B. N(0; 1; 2). C. Q(1; 3; 4). D. H(1; 2; 0).
Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau
x
y
0
y
−∞
2
1 4
+
+
0
0
0
+
−∞−∞
11
−∞
+
33
++
Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (2; 4). B. (2; 1). C. (−∞; 2). D. (3; +).
Câu 4.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên
như hình bên. Tọa độ điểm cực đại của
đồ thị hàm số y = f(x)
A. M(0; 3). B. N(1; 4).
C. P (1; 4). D. Q(3; 0).
x
y
0
y
−∞
1
0
1
+
0
+
0
0
+
++
44
33
44
++
Câu 5.
Đường cong hình bên đồ thị của hàm số nào trong các hàm
số sau?
A. y =
2x + 5
x + 1
. B. y =
2x + 3
x + 1
.
C. y =
2x + 1
x + 1
. D. y =
2x 1
x 1
.
x
y
2
1
1
3
4
3 2 1 2
O
Câu 6. Cho f (x) một hàm số liên tục trên [2; 5] và
5
Z
2
f(x) dx = 8,
3
Z
1
f(x) dx = 3. Tính
P =
1
Z
2
f(x) dx +
5
Z
3
f(x) dx.
A. P = 5. B. P = 11. C. P = 11. D. P = 5.
Trang 1 - đề 131
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu phương trình x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 4y
6z + 9 = 0. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu
A. I(1; 2; 3) và R = 5. B. I(1; 2; 3) và R = 5.
C. I(1; 2; 3) và R =
5. D. I(1; 2; 3) và R =
5.
Câu 8. Cho các số thực a < b < 0. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. ln(ab)
2
= ln(a
2
) + ln(b
2
). B. ln
a
b
2
= ln(a
2
) ln(b
2
).
C. ln
a
b
= ln |a| ln |b|. D. ln
ab =
1
2
(ln a + ln b).
Câu 9.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như hình
bên. Gọi D giá trị cực đại và d giá trị cực tiểu
của hàm số y = f (x). Tính giá trị D d.
A. 5. B. 5. C. 2. D. 2.
x
y
0
y
−∞
1
1
+
+
0
0
+
−∞−∞
33
22
++
Câu 10. Tổng các nghiệm của phương trình 2
x
2
+2x
= 8
2x
bằng
A. 6. B. 5. C. 5. D. 6.
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = e
x
+ cos x + 2019
A. F (x) = e
x
+ sin x + 2019 + C. B. F (x) = e
x
sin x + C.
C. F (x) = e
x
+ sin x + 2019x + C. D. F (x) = e
x
sin x + 2019x + C.
Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d song song với trục Oy. Đường thẳng d một
véc-tơ chỉ phương
A.
u
1
= (2019; 0; 0). B.
u
2
= (0; 2019; 0).
C.
u
3
= (0; 0; 2019). D.
u
4
= (2019; 0; 2019).
Câu 13. Trong khai triển nhị thức (x + 2)
n+6
với n N tất cả 19 số hạng. Vậy n bằng
A. 11. B. 12. C. 10. D. 19.
Câu 14.
Điểm nào trong hình v dưới đây điểm biểu diễn của số phức
z = (1 + i)(2 i)?
A. M. B. P . C. N. D. Q.
x
y
O
3
P
1
1
N 3
1
M
3
Q
1
Câu 15. Hình trụ diện tích xung quanh bằng 3πa
2
và bán kính đáy bằng a. Chiều cao của hình
trụ đã cho bằng
A. 2a. B.
2
3
a. C. 3a. D.
3
2
a.
Câu 16. Cho (u
n
) một cấp số cộng thỏa mãn u
1
+ u
3
= 8 và u
4
= 10. Công sai của cấp số cộng
đã cho bằng
A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.
Câu 17. Cho hàm số y = f(x) đạo hàm f
0
(x) = x(x 1)
2
(2x + 3). Hàm số đã cho bao nhiêu
điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3), B(3; 0; 1). Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng AB phương trình
A. x y 2z + 1 = 0. B. x + y z + 1 = 0.
C. x + y 2z + 7 = 0. D. x + y 2z + 1 = 0.
Trang 2 - đề 131
Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình log
0,5
(x 1) > 1
A.
−∞;
3
2
. B.
1;
3
2
. C.
3
2
; +
. D.
1;
3
2
.
Câu 20.
Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z (2 + 3i)z = 1 9i. Số phức
w =
5
iz
điểm biểu diễn điểm nào trong các điểm A, B, C, D
hình bên?
A. C. B. A. C. D. D. B.
x
y
O
2 2
1
1
2
1
2
AB
C D
Câu 21. Trong không gian, cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính thể tích V của khối nón nhận
được khi quay tam giác ABC quanh một đường cao của nó.
A. V =
πa
3
3
24
. B. V =
πa
3
3
72
. C. V =
πa
3
4
. D. V =
3πa
3
4
.
Câu 22.
Cho hàm số f (x) = ax
3
+ bx
2
+ cx + d (d 6= 0) đồ thị như hình vẽ. Số
nghiệm của phương trình 3f(x) 1 = 0 bằng
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
x
y
O
1 2
1
4
Câu 23.
Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và đồ thị (C)
đường cong như hình bên dưới. Diện tích hình phẳng
giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng
x = 0, x = 2 (phần bị bôi đen)
x
y
1
2
0
y = f(x)
A. S =
Z
1
0
f(x) dx
Z
2
1
f(x) dx. B. S =
Z
2
0
f(x) dx
.
C. S =
Z
1
0
f(x) dx +
Z
2
1
f(x) dx. D. S =
Z
2
0
f(x) dx.
Câu 24. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều tất cả các cạnh bằng a.
A.
a
3
6
. B.
a
3
3
4
. C.
a
3
3
12
. D.
a
3
3
2
.
Câu 25. Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x
2
+ y
2
+ z
2
2x 4y 6z = 0 cắt các trục
Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Phương trình mặt phẳng (ABC)
A.
x
2
y
4
z
6
= 1. B.
x
2
+
y
4
+
z
6
= 1. C.
x
2
y
4
z
6
= 0. D.
x
2
+
y
4
z
6
= 1.
Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số y =
x + 1 ln x.
A. y
0
=
x ln x + 2(x + 1)
2x
x + 1
. B. y
0
=
1
2x
x + 1
.
C. y
0
=
x +
x + 1
x
x + 1
. D. y
0
=
3x + 2
2x
x + 1
.
Trang 3 - đề 131

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu - Ninh Bình lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.209
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm