Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk

Trang 1/7 - 132

TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 1)
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang-50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 132


Câu 1: 

A.
2
a
. B.
2
2 a
. C.
D.
Câu 2: Cho
i

22
, , 0a b a b

a bi

A.
22
.
a bi
ab
B.
.
a bi
ab
C.
1
.i
ab
D.
22
.
a bi
ab
Câu 3: 
Oxyz

1 2 3
:
2 1 2

x y z
d

A.
2; 1;2Q
. B.
1; 2; 3 M
. C.
1;2;3P
. D.
2;1; 2N
.
Câu 4: 
2
2
23
4
xx
y
x
.
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 5: g gian
Oxyz

1;1;1I

1;2;3A

I

A

A.
2 2 2
1 1 1 29 x y z
. B.
2 2 2
1 1 1 5 x y z
.
C.
2 2 2
1 1 1 25 x y z
. D.
2 2 2
1 1 1 5 x y z
.
Câu 6: 
6

4

2

3


A.
20
. B.
32
. C.
16
. D.
6
.
Câu 7: 
32
f x ax bx cx d


sai?
f(x)=x^3-3x^2+4
T?p h?p 1
x
y
-
A. 
4x
. B. 
0x
.
C.  D. 
2x
.
Câu 8: Cho
1
0
d2
f x x

1
0
d5
g x x
kh
1
0
2d


f x g x x

A.
3
. B.
1
. C.
12
. D.
8
.
Câu 9: 
A. 
' 0 ;f x x a b  

y f x

;ab
.
B. 
y f x

' 0 ;f x x a b
.
C. 
y f x

' 0 ;f x x a b  
.
D. 
' 0 ;f x x a b

y f x

;ab
.
Trang 2/7 - 132
Câu 10: Cho
0a

2
3
.aa

A.
1
3
a
B.
5
6
a
C.
11
6
a
D.
7
6
.a
Câu 11: Cho
3
log 15a

3
log 10b

3
log 50

A.
2ab
B.
21ab
C.
21ab
D.
2 2 1ab
Câu 12: 
Oxyz

: 2 2 6 0P x y z

: 2 2 3 0Q x y z
.

P

Q

A.
1
. B.
3
. C.
9
. D.
6
.
Câu 13: 
n
u

12
4; 1uu

10
u

A.
10
31u
. B.
10
23u 
. C.
10
20u 
. D.
10
15.u
Câu 14: đúng?
A.
1
cos2 d sin2
2
x x x C
. B.
cos2 d 2sin2x x x C
.
C.
cos2 d 2sin2x x x C
. D.
1
cos2 d sin2
2
x x x C
.
Câu 15:  
A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.
Câu 16: 
2
51y x x

.C

A.
C
 B.
C

C.
C
 D.
C

Câu 17:  
Oxyz

1;2;3A

3 1 7
:
2 1 2
x y z
d



A

d

Ox

A.
1
2 2 .
32
xt
yt
zt



B.
12
2.
xt
yt
zt

C.
12
2.
3
xt
yt
zt
D.
1
2 2 .
33
xt
yt
zt



Câu 18: ABCD a A, B 
     
(ABCD
0

A.
3
2.
.
16
a
B.
3
2.
.
4
a
C.
3
2.
.
2
a
D.
3
3 2.
.
16
a
Câu 19: 
y f x



2;3

x
-2
-3
y
2
O
4
3
2
-2
A.
4.
B.
2.
C.
3.
D.
2.
Câu 20: 
fx

2
2
'3f x x x
đúng?
A. 
; 3 ; 0; .
B. 
\ 3;0 .
C. 
3;0 .
Trang 3/7 - 132
D. 
.
Câu 21: đúng?
A. 
0

0
.
B. 
C. 
D. 
0

0
.
Câu 22: 
3


0,39

A.  B.  C.  D. 
Câu 23: 
32
31y x x

3;1A

A.
9 26yx
. B.
9 26yx
. C.
92yx
. D.
93yx
.
Câu 24: 
11
35
11
,log log
34
bb
aa
A.
1, 1.ab
B.
0,0 1.ab
C.
0 1,0 1.ab
D.
1,0 1.ab
Câu 25: Cho
0 1, 0ab

A.
3
log 1 3log .
aa
a b a b
B.
2 2 2 2
log 2 log 1 .
aa
a a b b
C.
log 1 log .
aa
a b b
D.
4
log 4 log .
aa
a b b
Câu 26:  
3,SA a SA ABCD


A.
2
.
4
B.
7
.
4
C.
1
.
5
D.
14
.
4
Câu 27: 
1
1
3
5
d ln
22
x
x a b
x


a
,
b
đúng?
A.
9
8
ab
. B.
3
10
ab
. C.
7
24
ab
. D.
8
81
ab
.
Câu 28: 
Oxyz

2;0;1M

A
,
B

M

Ox

Oyz

AB
.
A.
4 2 3 0xz
. B.
4 2 3 0xy
. C.
4 2 3 0xz
. D.
4 2 3 0xz
.
Câu 29: A 
32zi
B 
' 2 3zi
.

A. A B 
B. A B 
yx
.
C. A B 
D. A B 
Câu 30: 

3
2
a
SD

A.
3
3.
.
3
a
B.
3
.
6
a
C.
3
3.
.
2
a
D.
3
.
3
a

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm