Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2

Trang 1/7 - Mã đề thi 136
S GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
Năm học 2018 -2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trc nghiệm)
đề thi 136
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hàm s
( )
f x
liên tc trên đoạn
[-2;3]
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi
,
m M
lần lưt là
giá trị nhnht và giá trị lớn nhất của hàm strên đoạn
[ 2;3]
. Giá trị của
m M
bằng
A.
16.
B.
13.
C.
15.
D.
18.
Câu 2: Cho hàm s
( )
y f x
có bảng biến thiên:
Khng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm sđạt cực đại tại
4
x
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
2
x
.
C. Hàm sđạt cực đại tại
3
x
. D. Hàm sđạt cực đại tại
2
x
.
Câu 3: Trong không gian, cho tam giác
ABC
vuông tại
A
,
AB a
3
AC a
. Đ dài đường sinh l
của hình nón nhận được khi quay tam giác
ABC
xung quanh trc
AB
A.
2
l a
.
B.
2
l a
.
C.
3
l a
.
D.
l a
.
Câu 4: Giả sử hàm s
4 2
y ax bx c
có đồ thị là hình bên dưới. Khng định nào sau đây đúng?
-2 -1 1 2
-2
-1
1
2
x
y
A.
0, 0, 1.
a b c
B.
0, 0, 1.
a b c
C.
0, 0, 1.
a b c
D.
0, 0, 0.
a b c
Câu 5: Cho hình chóp
.
S ABC
SA ABC
, đáy
ABC
là tam giác đều. Tính thtích khối chóp
.
S ABC
biết
AB a
,
SA a
.
A.
3
3
12
a
. B.
3
3
4
a
.
C.
3
3
a
D.
3
a
.
Câu 6: Trên giá sách có 4 quyn sách toán, 5 quyn sách lý. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quyển sách. Tính xác
suất để 3 quyn được lấy ra có ít nhất một quyn là toán.
x
2 4

y
0
0
y
3
2

Trang 2/7 - Mã đề thi 136
A.
2
7
. B.
1
21
. C.
37
42
. D.
5
42
.
Câu 7: Biết
1
2
0
3 1 5
3ln
6 9 6
x a
dx
x x b
,trong đó
,
a b
là hai snguyên dương và
a
b
là phân
số tối gin.Khi đó
2 2
a b
bằng
A.
7
. B.
9
. C.
5
. D.
6
.
Câu 8: Trong không gian ta độ
,
Oxyz
cho ba điểm
1;1;1 , 2;3;4 , 7;7;5
M N P . Để tứ giác
MNPQ
là hình bình hành thì ta độ điểm
Q
A.
6; 5;2
. B.
6; 5; 2 .
C.
6;5;2
. D.
6;5;2
.
Câu 9: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm s
( )
y f x
,
( )
y g x
liên tc trên
[ ; ]
a b
hai đường thẳng
x a
,
x b
A.
( ) ( ).d
b
a
S f x g x x
. B.
( ( ) ( ))d
b
a
S f x g x x
.
C.
2
( ( ) ( )) .d
b
a
S f x g x x
. D.
( ) ( ).d
b
a
S f x g x x
.
Câu 10: Phương trình
2
log (3 2) 2
x
nghiệm là
A.
4
3
x
. B.
2
3
x
. C.
1
x
. D.
2
x
.
Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm s:
2
1
3y x x
x
A.
3
2
3
ln
x
F x x x C
. B.
3
2
3
ln
3 2
x
F x x x C
.
C.
3
2
3
ln
3 2
x
F x x x C
.
D.
2
1
2 3
F x x C
x
.
Câu 12: Gi
1 2
;
z z
hai nghiệm phức của phương trình
2
4 5 0
z z
. Khi đó phần thực của
2 2
1 2
z z
A.
5
. B.
6
.
C.
4
.
D.
7
.
Câu 13: Tng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
( 1)
x
y
x x
A.
1
. B.
2
.
C.
3
.
D.
4
.
Câu 14: Tp xác định của hàm s
2
2 1
y x
A.
1
;2
2
. B.
1
\
2
R
. C.
1
;
2
. D.
1
;
2

.
Câu 15: Chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.
log log log 0
a a a
x
x y xy
y
B.
2 2
log 2log 0
a a
x x x
.
C.
log log log 0
a a a
xy x y xy
. D.
log log log 0
a a a
xy x y xy
.
Câu 16: Cho hình chóp
.
S ABC
có đáy là tam giác đều. Nếu ng độ dài cạnh đáy lên 2 lần và độ dài
đường cao không đổi thì thể tích
.
S ABC
tăng lên bao nhiêu lần?
A.
3
.
B.
4
.
C.
1
2
.
D.
2
.
Trang 3/7 - Mã đề thi 136
Câu 17: Cho hàm s
( )
y f x
có đạo hàm
3
( ) ( 1)(1 2 ) , xf x x x x
. Số điểm cực trị của hàm
số đã cho
A.
3
. B.
5
.
C.
1
. D.
2
.
Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
1
2
x x
A.
0;1
B.
( ;0) (1; )
 
C.
( ;0)

D.
(1; )

Câu 19: Bà Tư gửi tiết kiệm
75
triệu đồng vào ngân hàng theo k hạn một quý (3 tháng) với lãi suất

một quý. Nếu bà không rút lãi tất c các định kỳ thì sau
3
năm bà ấy nhận được số tiền cả vn
ln lãi là bao nhiêu (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết rằng hết một kỳ hạn lãi sẽ được cng vào vốn để tính
lãi trong k hạn tiếp theo.
A.
92690000
. B.
90930000
. C.
92576000
. D.
80486000
.
Câu 20: Din tích mặt cầu bán kính
3
a
A.
2
12 .
a
B.
2
4 3
.
3
a
C.
2
12 .
a
D.
2
4 3.
a
Câu 21: Tính thể tích của khi trụ biết bán kính đáy của khối trụ đó bằng
a
thiết diện qua trục là mt
hình vuông.
A.
3
2
a
.
B.
3
2
3
a
.
C.
3
4
a
. D.
3
a
.
Câu 22: Cho hàm s
y f x
xác đnh và liên tc trên mỗi na khoảng
; 2
2;

, có bảng
biến thiên như hình bên. Tp hợp các giá trị của
m
để pơng trình
( )
f x m
hai nghiệm phân biệt là
A.
7
;
4

. B.
7
;2 22;
4

.
C.
7
;2 22;
4

.
D.
22;

.
Câu 23: Đường thẳng
1
y x
cắt đồ thhàm s
2 1
1
x
y
x
tại các điểm có tọa độ là
A.
1;2 .
B.
0;2 .
C.
1;0 ; 2;1 .
D.
0; 1 ; 2;1 .
Câu 24: Đường cong trong hình bên d ư i là đ th của mt hàm
s
trong bn hàm s được lit
bốn phương án A, B, C, D
dưi
đây. Hi hàm s đó là m s nào
?
A.
3
3 .
y x x
.
B.
3
3 1
y x x
. C.
4 2
1
y x x
.
D.
3
3
y x x
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 235
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm