Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Toàn Thắng - Hải Phòng lần 3

Mã đề 135 Trang 1/6 - https://toanmath.com/
S GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LẦN 3 NĂM 2019
TRƯNG THPT TOÀN THNG BÀI THI MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian giao đề)
Đề thi gm 06 trang
ĐỀ 135
================================================================
Câu 1: Cho hàm s
()=y fx
có bng biến thiên như nh vẽ . Hàm s
()=y fx
nghch biến trên khong
nào trong các khoảng sau đây?
A.
( 1; 0)
B.
( 1; 1)
C.
( ; 1)−∞
D.
(0; )
+∞
Câu 2: Trong hình vẽ bên, điểm
M
biu din s phc
.z
S phc
A.
2 i
B.
12i+
C.
12i
D.
2 i
+
Câu 3: Tích phân
( )
1
2
0
3dxx x+
bằng
A.
2
B.
1
C.
4
7
D.
7
4
Câu 4: Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là
12i+
?
A.
2
2 30zz +=
B.
2
2 50zz+ +=
C.
2
2 50zz +=
D.
2
2 30zz+ +=
Câu 5: Cho hình trụ có bán kính đáy
( )
r 5 cm=
và khoảng cách giữa hai đáy bằng
(
)
7 cm .
Din tích xung quanh của hình trụ
A.
( )
2
35 cmπ
B.
( )
2
70 cmπ
C.
( )
2
120 cmπ
D.
( )
2
60 cmπ
Câu 6: Cho hàm s
2x 1
y.
x1
+
=
+
Mệnh để đúng là
A. Hàm s đồng biến trên tp
B. Hàm s đồng biến trên các khong
( )
;1−∞
(
)
1; +∞
C. Hàm s nghch biến trên các khong
( )
;1−∞
( )
1; +∞
D. Hàm s đồng biến trên hai khong
( )
;1−∞
( )
1; , +∞
nghch biến trên khong
( )
1;1
Câu 7: Cho s phc
( ) ( )
2
z 1 i 1 2i .=++
S phc z có phn o là
A. 2 B. 4 C.
2
D. 2i
Câu 8: m tp nghim S ca bất phương trình
x x1
42
+
<
A.
( )
S 1;= +∞
B.
( )
S ;1= −∞
C.
( )
S 0;1=
D.
( )
S;= −∞ +∞
+
+
0
1
x
y'
y
+
0
0
+
1
+
1
2
O
M
y
x
Mã đề 135 Trang 2/6 - https://toanmath.com/
Câu 9: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
(
)
: 2 3 6 19 0
Pxyz
++=
và điểm
( )
2;4;3
A
.
Gi
d
là khong cách t
A
đến mt phng
( )
P
. Khi đó
d
bằng ?
A.
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 10: Bng biến thiên dưới đây là của hàm s nào
A.
42
23yx x=+−
B.
42
23yx x=−+
C.
42
23yx x=−−
D.
42
23
yx x
=++
Câu 11: Tính giá tr ca biu thc
log
a
K aa=
với
01a
<≠
ta được kết qu
A.
4
3
K
=
. B.
3
2
K =
. C.
3
4
K =
. D.
3
4
K =
.
Câu 12: Phương trình tiếp tuyến của đường cong
32
32yx x
ti điểm có hoành độ
0
1x
là:
A.
97yx
B.
97yx
C.
97
yx 
D.
97
yx 
Câu 13: Trong không gian
Oxyz
cho hai điểm
( ) ( )
6; 2; 5 , 4; 0;7MN−−
.
Viết phương trình mặt cầu đường kính MN?
A.
( ) ( )
( )
2 22
1 1 1 62xyz−+−+=
. B.
( ) ( ) ( )
222
5 1 6 62x yz + ++ =
.
C.
( ) ( )
( )
2 22
1 1 1 62xyz+++++=
. D.
( ) ( ) ( )
222
5 1 6 62x yz+ ++ +− =
.
Câu 14: Tìm giá trị nh nht ca hàm s
2
4
21
xx
y
x
=
+
trên đoạn
[ ]
0;3
.
A.
[ ]
0;3
min 0=y
. B.
[ ]
0;3
3
min
7
= y
. C.
[ ]
0;3
min 4= y
. D.
[ ]
0;3
min 1
= y
.
Câu 15: Cho hàm s
3
y x 3x 2.
=−+
Tọa độ điểm cc tiu ca đ th hàm s
A.
( )
2; 0 .
B.
( )
1; 4 .
C.
( )
0;1 .
D.
(
)
1; 0 .
Câu 16: Tập xác định ca hàm s
( )
1
5
y x1=
A.
( )
1; .+∞
B.
[
)
1; .+∞
C.
( )
0; .+∞
D.
{ }
\1.
Câu 17: Trong h trc tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình
3x z 1 0.+=
Véctơ pháp tuyến ca mt phng (P) có ta độ
A.
( )
3; 0; 1
B.
(
)
3; 1;1
C.
( )
3; 1; 0
D.
(
)
3;1;1
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,
( )
SA ABCD ,SB a 3.⊥=
Tính th tích V ca khối chóp S.ABCD theo a.
A.
3
Va 2=
B.
3
a2
V
6
=
C.
3
a2
V
3
=
D.
3
a3
V
3
=
Câu 19: Cho khối nón có bán kính đáy
2r =
, chiu cao
3h =
. Th tích ca khi nón là:
A.
4
3
π
B.
23
3
π
C.
43
π
D.
43
3
π
Mã đề 135 Trang 3/6 - https://toanmath.com/
Câu 20: Th tích khối tròn xoay tạo thành khi quay nh phẳng gii hn bi các đưng
e,
x
yx=
0,y =
0,
x
=
1x =
xung quanh trc
Ox
A.
1
22
0
ed
x
Vx x=
B.
1
0
ed
x
V xx
π
=
C.
1
22
0
ed
x
V xx
π
=
D.
1
2
0
ed
x
V xx
π
=
Câu 21: Đường cong trong hình vẽ bên là đ th ca mt trong bn hàm s sau. Hi đó là đ th ca hàm s
nào?
A.
2
1
x
y
x
=
+
B.
2
1
x
y
x
=
C.
2
2
x
y
x
+
=
D.
2
1
x
y
x
+
=
Câu 22: Tính tng T tt c các nghim của phương trình
x xx
4.9 13.6 9.4 0. +=
A.
T 2.
=
B.
T 3.=
C.
13
T.
4
=
D.
1
T.
4
=
Câu 23: S giao điểm của đường cong
32
y x 2x 2x 1= ++
và đường thng
y1x=
bng
A.
B.
2
C.
1
D.
0
Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho đường thng
Vectơ nào dưới đây là vecto chỉ phương của d?
A. B. C. D.
Câu 25: H nguyên hàm của hàm s
A. B. C. D.
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm Độ dài đoạn AB bằng
A. 2 B. C. D. 6
Câu 27: Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên:
x
−∞
2
4
+∞
y'
+
0
0
+
y
3
+∞
−∞
2
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm s đạt cực đại ti
x2=
B. m s đạt cực đại ti
x4=
C. Hàm s đạt cực đại ti
x 3.=
D. Hàm s đạt cực đại ti
x 2.=
x 1t
d : y 2 2t.
z1t
=
=−+
= +
( )
n 1; 2; 1=
( )
n 1; 2; 1
=
(
)
n 1; 2; 1=−−
( )
n 1; 2; 1=
( )
f x 2x sin 2x= +
2
1
x cos2x C
2
−+
2
1
x cos2x C
2
++
2
x 2cos2x C
−+
2
x 2cos2x C
++
( ) ( )
A 1; 1; 2 ; B 2;1;1 .
6
2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Toàn Thắng - Hải Phòng lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Toàn Thắng - Hải Phòng lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm