Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Đại Nghĩa - Đắk Lắk

1 492
1/6 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THTHPT QUỐC GIA MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Tập xác định của hàm số
2
3
log
2
x
y
x
+
=
là:
A.
[ 3; 2]= D
B.
\ { 3; 2}= D
C.
( ; 3) (2; )= −∞ +∞D
D.
( 3; 2)D =
Câu 2. Điểm nào trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn của số phức
34zi= +
?
A. Điểm
. B. Điểm
C
. C. Điểm
A
. D. Điểm
B
.
Câu 3. Cho hàm số
()y fx=
xác định, lên tục trên
và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là
đúng?
.
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
(0;1)
.
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
0
và giá trị lớn nhất bằng
1
.
D. Hàm số đạt cực đại tại
0x =
và đạt cực tiểu tại
1
=
x
.
Câu 4. Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
2
u
4
54.
u
Giá trị
2019
u
bằng
A.
2018
2.2.
B.
2020
2.3.
C.
2018
2.3.
D.
2020
2.2.
Câu 5. Diện tích của mặt cầu có bán kính 3m là:
A.
( )
2
9 m
π
B.
( )
2
36 m
π
C.
( )
2
3 m
π
D.
( )
2
12 m
π
Câu 6. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất một lần. Xác suất để xuất hiện mặt chẵn chấm ?
A.
1
6
B.
1
4
C.
1
2
. D.
1
3
.
Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
23a ik j


. Tọa độ của vectơ
a
A.
( )
1; 3; 2
. B.
( )
1; 2; 3
. C.
( )
2; 1; 3
. D.
( )
2; 3;1
.
Mã đề 001
2/6 - Mã đề 001
Câu 8. Cho hàm số
25
1
x
y
x
+
=
+
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (; 1) và (–1; +).
B. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên
{ }
\1
.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 1) và (–1; +).
D. Hàm số luôn luôn đồng biến trên
{ }
\1
.
Câu 9. Đồ thị hàm số
2
12
x
y
x
+
=
có đường tiệm cận đứng là.
A.
=
1
2
x
. B.
=
1
2
x
. C.
= 2x
. D.
=
1
2
y
.
Câu 10. Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất và giá trnhỏ nhất của hàm số
3
32yx x=−+
trên đoạn
[ ]
0; 2
.
Khi đó tổng
Mm+
bằng.
A.
4
. B.
16
. C.
2
. D.
6
.
Câu 11. Trong các nh ới đây hình o không phải đa diện?
A. Hình 1. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 3.
Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
(
)
:2 1 0
P xyz +−=
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
( )
1; 2; 0P
B.
( )
2; 1;1M
C.
( )
0;1; 2N
D.
( )
1;3;4Q −−
Câu 13. Giá trị của
2
2
ln
x
I xdx
x

=


bằng:
A.
22
2
2ln ln .
24
xx
I x xC= + −+
B.
22
2
ln ln
24
xx
I x xC= + −+
.
C.
22
2
ln ln .
24
xx
Ix x C= + −+
D.
22 2
ln
ln .
22 4
xx x
I xC
= + −+
Câu 14. Cho
(
)
2
2
1
ln 1
ln 2
1
xx a
I dx
bc
x
+
= =
+
với
a
,
b
,
m
các số nguyên dương các phân số phân số tối
giản. Tính giá trị của biểu thức
ab
S
c
+
=
.
A.
5
6
S
=
. B.
1
3
S
=
. C.
2
3
S
=
. D.
1
2
S =
.
Câu 15. Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn
(2 3 ) 2zi
+− =
đường tròn
phương trình nào sau đây?
A.
22
4 6 90xy xy+ +=
. B.
22
4 6 11 0xy xy++ +=
.
C.
22
4 6 11 0xy xy+ +=
. D.
22
4 6 90xy xy+ + − +=
.
3/6 - Mã đề 001
Câu 16. Biết
log 2,log 3= =
aa
bc
. Khi đó giá trị của biểu thức
23
4
a
log
a
b
c
bằng:
A.
2
3
. B.
20
. C.
1
. D.
3
2
.
Câu 17. Gọi
12
,xx
là nghiệm của phương trình
16
log 2 log 0
x
x−=
. Khi đó tích
12
.xx
bằng:
A.
4
. B. 3. C.
1
. D. 2.
Câu 18. Họ nguyên hàm của hàm số
() 1
x
fx e
=
A.
x
e xC++
. B.
x
e xC
−+
. C.
x
e xC −+
. D.
x
e xC
−+
.
Câu 19. Gọi
12
,
xx
là hai nghiệm của phương trình
1
4.4 9.2 8 0
xx+
+=
. Khi đó,tích
12
.xx
bằng: :
A.
2
. B.
1
. C.
2
. D.
1
.
Câu 20. Gọi
,AB
là các giao điểm của đồ thị 2 hàm số:
3x
y
x
yx
. Độ dài đoạn thẳng
AB
là.
A.
26
. B.
2 13
. C.
13
. D.
7
2
.
Câu 21. Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz
, cho ba điểm
( )
1; 2; 1A
,
( )
1;3;3B
,
(
)
2; 4; 2C
. Một
vectơ pháp tuyến
n
của mặt phẳng
(
)
ABC
là:
A.
(
)
1
1; 9; 4n
=

. B.
( )
4
9; 4; 1n =

. C.
( )
3
4;9; 1n
=

. D.
( )
2
9; 4;1n =

.
Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho phương trình đường thẳng
:
12
13
2
xt
yt
zt
= +
=−+
=
. Trong
các điểm dưới đây, điểm nào thuộc đường thẳng
?
A.
( )
1; 4 5
. B.
( )
1; 4; 3 −−
. C.
(2;1;1)
. D.
( )
5; 2; 8−−−
.
Câu 23. Đồ th trong hình bên là của hàm s nào sau đây:
x
y
-
1
2
1
2
-1
O
1
.
A.
1
21
x
y
x
+
=
+
. B.
1
21
x
y
x
=
. C.
1
12
x
y
x
=
. D.
1
21
x
y
x
=
+
.
Câu 24. Cho khối nón độ dài đường sinh bằng
2a
bán kính đáy bằng
a
. Th tích của khối nón đã cho
bằng
A.
3
2
3
a
π
B.
3
3
3
a
π
C.
3
3
a
π
D.
3
3
2
a
π
Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho mặt cầu
( )
2 22 2
: 2 2 4 5 0,S x y z x y zm+ + + +=
với
m
tham số thực. Tìm
m
sao cho mặt cầu
( )
S
bán kính
3.R =

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Đại Nghĩa - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Đại Nghĩa - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 492
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm