Đáp án Đề thi tiếng Nhật JLPT 12/2019 N1 N2 N3 N4 N5 Đầy đủ

1 1.478

Ngày 1/12 tất cả các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 12/2019. VnDoc.com cập nhật liên tục đầy đủ đáp án chính xác các trình độ N5, N4, N3, N2, N1 cả 4 kỹ năng: Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu ngoại ngữ này. 

1. Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi 12/2019

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
  1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4        
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
  4 3 3 1 2 2 1 4                
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
  3 2 1 4 2 4 1 3 4 3            
問題4 31 32 33 34 35                      
  1 2 4 4 3                      
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1
問題2 17 18 19 20 21                      
  4 2 3 1 4                      
問題3 22 23 24 25 26                      
  3 4 2 3 1                      
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
  2 3 4                          
問題5 30 31                            
  3 4                            
問題6 32                              
  1                              
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
  3 1 4 1 2 2 3                  
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  1 2 4 2 3 1                    
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 1                      
問題4 1- 3 2-1 3-3 4-2 5-1 6- 1

2. Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 12/2019

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 4 2 4 1 3 2 1 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  4 2 2 1 3 1                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  4 2 2 1 4 3 3 1 3 4            
問題4 26 27 28 29 30                      
  4 3 2 1 3                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 4 3 1 2                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 3 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 4 1  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 3 3 4 1                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 4 1 2                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  4 2 2 1                        
問題5 30 31 32                          
  3 4 1                          
問題6 33 34                            
  3 1                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4 3 2 3 2 1 4 1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2 1 4 3 1 3 2                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  3 1 3 2 1                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 3 2 2 1 3 2 1

3. Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi 12/2019

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 1 2 3 1 4 1                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  4 3 4 3 1 2                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  3 2 3 1 1 4 2 4 3 2 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  2 4 4 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 1 3 3 2                      
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x x x
  2 1 4 4 3 2 1 3 1 3 4 2 4      
問題2 14 15 16 17 18                      
  4 1 2 3 3                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  2 1 3 4 2                      
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 24 25 26 27                        
  2 3 1 4                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 1 4 3 1 4                    
問題6 34 35 36 37                        
  4 2 2 3                        
問題7 38 39                            
  2 1                            
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 4 3                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 2 4 2 3                    
問題3 1 2 3                          
  2 4 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  2 3 1 2                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  1 3 2 1 3 1 2 2 3

4. Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi 12/2019

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5                      
  2 1 4 4 3                      
問題2 6 7 8 9 10                      
  4 2 4 1 1                      
問題3 11 12 13                          
  3 1 4                          
問題4 14 15 16 17 18 19 20                  
  2 1 1 3 2 4 3                  
問題5 21 22 23 24 25                      
  3 2 2 4 1                      
問題6 26 27 28 29 30                      
  4 2 2 3 1                      
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 x x x x
  2 1 3 3 2 4 4 2 2 3 4 1        
問題8 43 44 45 46 47                      
  3 1 4 4 2                      
問題9 48 49 50 51 52                      
  3 2 4 2 3                      
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題10 53 54 55 56 57                      
  2 3 4 3 3                      
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65                
  1 2 3 1 2 1 4 2                
問題12 66 67                            
  4 3                            
問題13 68 69 70                          
  1 4 2                          
問題14 71 72                            
  3 2                            
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5                      
  2 1 4 2 4                      
問題2 1 2 3 4 5                      
  1 2 4 3 2                      
問題3 1 2 3 4 5                      
  1 2 4 4 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
  2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3          
問題5 1 2 3a 3b                        
  1 1 4 2      

5. Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi 12/2019

N1 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 4 1 2 3                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  4 2 3 1 4 3 1                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  1 4 3 3 4 3                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  2 4 1 3 4 2                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  1 1 2 3 3 2 3 2 4 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  3 4 2 1 1                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  3 4 4 3 2                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  2 3 1 3                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57                
  3 3 1 4 4 1 1 4                
問題10 58 59 60 61                        
  4 2 4 3                        
問題11 62 63                            
  3 1                            
問題12 64 65 66 67                        
  4 1 2 3                        
問題13 68 69                            
  2 2                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 1 2 4 3 4                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  4 1 2 2 1 2                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  4 1 1 1 3 4                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
  2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2      
問題5 1 2 3a 3b                        
  4 3 4 2  

Trên đây là Đáp án chính thức tiếng Nhật JLPT 12/2019 mới nhất. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo nhiều tài liệu ngoại ngữ khác như: Tự học tiếng Hàn Quốc, tự học Tiếng Anh, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.478
Ngoại ngữ Xem thêm