Đề cương ôn tập hè môn tiếng Anh lớp 10 lên 11

Ôn tập hè lớp 10 môn Tiếng Anh lên 11

Tài liệu luyện tập hè môn Tiếng Anh 10 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 10 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh tổng hợp những nội dung kiến thức sẽ xuất hiện trong đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

I/ Pronunciation

Cách phát âm đuôi /ed/,/s,es/,/f/,/v/

Ex:

1/ A. played B. loved C. parked D. stayed

2/ A. cuts B. caps C. books D. pubs

3/ A. photo B. form C. of D. fictional

4/ A. victory B. of C. off D. Stephen

II/ Reading and Vocabulary

Từ vựng Tiếng Anh thuộc từng Unit Tiếng Anh 10 đã học

Chủ đề bài đọc tương tự chủ đề từng Unit đã học.

III/ Grammar

1/ Câu điều kiện - Conditional sentences: Type 1,2,3

a/ multiple choices

Ex:

1/ I _______ you the book if you had asked my father.

A. would lend B. would lent C. would have lent D. would have lend

2/ If I had money, I ______ that car.

A. will buy B. would buy C. would have bought D. bought

b/ Rewrite the sentences

Ex:

1/ I was sick yesterday, so I didn’t go to class.

2/ I don’t have much money, so I don’t buy that car.

2/ Mệnh đề chỉ mục địch - Phrase of purpose

Ex:

1/ I’m learning English________ English songs.

A. for sing B. to sing C. to singing D. singing

2/ He studies hard because he wants to pass exam.

3/ Tính từ chỉ thái độ - Adjective of attitude

Ex:

1/ It’s a really _____ film.

A. terrify B. terrified C. terrifies D. terrifying

2/ The ……….. job made him …………..

A. bored/boring B. boring/bore C. boring/bored D. boredom/boring

4/ Cấu trúc viết lại câu với not until - Rewrite sentences using “ it was / is not until …. That”

Ex:

1/ She didn’t recover her confidence until that morning.

It was not until………………………………………

2/ He didn’t finish reading my book until last Saturday.

It was not until………………………………………

IV/ Writing

1/ Write a person you like best.

2/ Write a film you like best.

Trên đây là Đề cương ôn tập hè môn tiếng Anh lớp 10 lên 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 785
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 10 Xem thêm