Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1 619
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD – KHỐI 10
-------oOo-------
NI DUNG ÔN TP HK I:
PHN 1 CÔNG DÂN VI TH GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP
LUN KHOA HC
C©u 1: TriÕt häc g× ? Ph©n biÖt ®èi t-îng nghiªn cøu cña triÕt häc víi c¸c
m«n khoa häc kh¸c ?
C©u 2 : VÏ s¬ ®å vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc.
C©u 3 : Ph©n biÖt thÕ giíi quan duy vËt vµ duy t©m, ph-¬ng ph¸p luËn biÖn
chøng vµ siªu h×nh.
C©u 4 : ThÕ nµo vËn ®éng ? T¹i sao nãi vËn ®éng lµ thuéc tÝnh h÷u cña
thÕ giíi vËt chÊt ?
C©u 5 : ThÕ nµo ph¸t triÓn ? T¹i sao nãi ph¸t triÓn khuynh h-íng tÊt
yÕu cña thÕ giíi vËt chÊt ?
C©u 6 : M©u thuÉn theo quan ®iÓm triÕt häc M¸c Lªnin ? H·y chøng minh
viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn lµ nguån gèc cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt,
hiÖn t-îng ?
C©u 7 : ThÕ nµo lµ chÊt l-îng cña vËt hiÖn t-îng ? Ph©n biÖt biÕn
®æi vÒ chÊt vµ l-îng cña sù vËt hiÖn t-îng ? cho vÝ dô ?
C©u 8: y lÊy vÝ dô ®Ó ph©n tÝch sù thay ®æi vÒ l-îng dÉn ®Õn sù biÕn ®æi
vÒ chÊt vµ sù biÕn ®æi vÒ chÊt l¹i bao hµm mét l-îng míi t-¬ng øng ?
C©u 9: Em h·y ph©n biÖt phñ ®Þnh biÖn chøng víi phñ ®Þnh siªu h×nh ? Cho
vÝ dô ?
C©u 10: Khuynh h-íng ph¸t triÓn cña sù vËt hiÖn t-îng vËn ®éng ®i
lªn, c¸i míi ra ®êi, kÕ thõa vµ thay thÕ c¸i cò nh-ng ë tr×nh ®é ngµy cµng cao h¬n
vµ hoµn thiÖn h¬n, h·y lÊy vÝ dô ph©n tÝch.
C©u 11: Thế nào nhn thc ? Em hãy chứng minh đ làm kết lun:
"Mi nhn thc của con người trc tiếp hay gián tiếp đều ngun gc t thc
tin" ?
C©u 12: Thùc tiÔn lµ g× ? Thùc tiÔn cã vai trß nh- thÕ nµo ®èi víi nhËn thøc
? LÊy vÝ dô ph©n tÝch ?
NI DUNG ÔN TP HC KÌ II:
PHN 2 CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC
Câu 1: Lương tâm gì? Cho dụ phân tích hai trng thái của lương
tâm. Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao?
- Khái nim lương tâm.
- Hai trng thái ca lương tâm:
+ Trng thái thanh thn ca lương tâm. Cho VD.
+ Trng thái cn rt lương tâm. Cho VD.
- Gii thích vì sao người có lương tâm li đưc xã hi đánh giá cao?
Câu 2: Thếo là nhân phm, danh d? Phân bit gia chúng. Nhân phm
danh d vai trò như thế nào đối với đạo đức nhân? sao nhng
người nghin ma túy khó gi đưc nhân phm và danh d ca mình?
- Khái nim nhân phm, danh d.
- Phân bit nhân phm và danh d
- Gii thích .
Câu 3: Thế nào mt tình yêu chân chính? Theo em, trong tình yêu ca
nam n thanh niên hin nay nên tránh những điều gì? Ti sao?
- Khái nim tình yêu chân chính
- Nên tránh:
+ Yêu sm
+ Yêu mt lúc nhiều người
+ V li trong tình yêu
+ Quan h tình dục trước hôn nhân…
- Gii thích:
Câu 4: Theo em, điểm khác bit ln nht ca chế độ hôn nhân hin nay
c ta vi chế đ hôn nhân trong xã hi phong kiến trước đây là gì?
- Hôn nhân: là quan h gia v và chng sau kết hôn.
- Chế độ hôn nhân c ta hin nay là chế độ hôn nhân mi, tốt đẹp vi 2
nội dung cơ bản:
+ Hôn nhân t nguyn, tiến b.
+ Hôn nhân mt v mt chng, v chồng bình đẳng.
Đây cũng là đim tiến b và khác bit ln nht (HS phân tích c th)
Câu 5: Khái niệm gia đình. Trình bày c chức năng của gia đình? Em đã
làm gì để gia đình mình hoà thuận, vui v, hnh phúc?
- Khái niệm gia đình.
- Các chức năng:
+ Duy trì nòi ging.
+ Kinh tế.
+ T chức đời sống gia đình.
+ Nuôi dưỡng, giáo dc con cái.
- Để gia đình mình hoà thuận, vui v, hạnh phúc, em đã :……
Câu 6: Cộng đồng ? Cộng đồng vai trò nthế nào đi vi cuc sng
của con người ?
- Khái nim cộng đồng
- Vai trò ca cộng đồng
Câu 7: Em hiu thế nào sống nhân nghĩa, hòa nhp hp tác ? Theo em chúng
ta cần làm gì để sống nhân nghĩa, hòa nhp và hp tác ?
Câu 8: Thế nào lòng yêu nước? Lòng yêu nước ca dân tc Việt Nam được
th hin những điểm nào? Hãy phân tích và cho ví d.
- Khái niệm lòng yêu nước.
- Biu hin:
+ Tình cm gn bó vi quê hương đất nước.
+ Tình thương yêu đối với đồng bào, ging nòi, dân tc.

Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 10 năm 2017 - 2018 

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải GDCD 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 619
Môn khác lớp 10 Xem thêm