Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - TT. Huế

1 817
Đề cương K11 HBT – HKI – NH 18-19 Trang 1/12
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM HỌC 2018 - 2019
TỔ TOÁN
MÔN TOÁN – KHỐI 11
Họ và tên: ……………………...………….……; Trường:…………….…………………; Lớp: ……………...
A. Nội dung
I. Đại số: Từ §1 chương I. Hàm số lượng giác & phương trình lượng giác đến §3 chương III. Dãy số -
Cấp số cộng – Cấp số nhân.
II. Hình học: Từ §1 chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng đến §2 chương II.
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
B. Một số bài tập tham khảo: Xem lại các bài tập trong SGK và SBT Đại số 11 cơ bản.
CHỦ ĐỀ I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Câu 1. Tập xác định của hàm số
tan 2
3
y x
A.
5
\ ,
12 2
k k
. B.
5
\
12
k
,
k
.
C.
5
\
6 2
k
,
k
. D.
5
\
6
k
,
k
.
Câu 2. Tập xác định của hàm số
1 sin
cos
x
y
x
A.
5
\
12
D k
,
k
. B.
5
\
D k
,
k
.
C.
\
6 2
D k
,
k
. D.
\ ,
2
D k k
.
Câu 3. Tìm tập xác định
D
của hàm số
tan 1
cos
sin 3
x
y x
x
.
A.
\ ,D k k
. B.
\ ,
2
k
D k
.
C.
\ ,
2
D k k
. D.
D
.
Câu 4. Tập xác định của hàm số
1 cos
1 cos
x
y
x
A.
\ /k k
. B.
. C.
\ 2 /k k
. D.
\ 2 /
2
k k
.
Câu 5. Cho hàm số
sin
1 tan
x
y
x
k
. Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?
A.
2 ; 2
2 2
k k
. B.
3
2 ; 2
2
k k
.
C.
3 3
2 ; 2
4 2
k k
. D.
3
2 ; 2
2 4
k k
.
Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
;
2
?
A.
siny x
. B.
cosy x
. C.
tany x
. D.
cot .y x
Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số
siny x
là hàm số chẵn. B. Hàm số
cosy x
là hàm số chẵn.
C. Hàm số
tany x
là hàm số chẵn. D. Hàm số
coty x
là hàm số chẵn.
Câu 8. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?
A.
2
siny x
. B.
.cos 2y x x
. C.
.siny x x
. D.
cosy x
.
Câu 9. Tìm chu kì của hàm số
3
sin 2cos
2 2
x x
f x
.
A.
5
.
B.
3
.
C.
4
.
D.
2
.
Đề cương K11 HBT – HKI – NH 18-19 Trang 2/12
Câu 10. Giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
7 2cos
4
y x
lần lượt là
A.
2
7
. B.
2
2
. C.
5
9
. D.
4
7
.
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
4 sin 3 1
y x
lần lượt là
A.
2
2
. B.
2
4
. C.
4 2
8
.
D.
4 2 1
7
.
Câu 12. Giá trị lớn nhất
M
và giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
12
7 4sin
y
x
trên đoạn
5
;
6 6
A.
12
5
M
;
4
3
m
. B.
4M
;
4
3
m
. C.
12
5
M
;
12
7
m
. D.
4M
;
12
11
m
.
Câu 13.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2cos sin 2 5y x x
A.
2
. B.
2
. C.
6 2
. D.
6 2
.
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
sin cos 2f x x x
trên
0;
A.
9
8
. B.
5
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 15. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương
án
A
,
B
,
C
,
D
. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
1 siny x
. B.
1 siny x
. C.
siny x
. D.
cosy x
.
Câu 16. Nghiệm của phương trình
2
cos
4 2
x
A.
2
2
x k
k
x k
. B.
2
x k
k
x k
.
C.
2
2
x k
k
x k
. D.
2
2
2
x k
k
x k
.
Câu 17. Phương trình
3
sin 2 sin
4 4
x x
có tổng các nghiệm thuộc khoảng
0;
bằng
A.
7
2
. B.
. C.
3
2
. D.
4
.
Câu 18. Tìm số nghiệm của phương trình
sin cos 0
x
trên đoạn
0;2
x
.
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D. Vô số.
Câu 19. Số nghiệm của phương trình
2
4 .cos3 0
x x
A.
7
. B.
2
. C.
4
. D.
6
.
Câu 20. Phương trình
2
3 tan 1 sin 1 0
x x
có nghiệm là
A.
2
3
x k
. B.
6
x k
. C.
6
x k
. D.
2
6
x k
.
Câu 21. Nghiệm của phương trình
cot 3
3
x
dạng
k
x
m n
,
k
,
m
,
*
n
k
n
phân
số tối giản. Khi đó
m n
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
5
. D.
3
.
Câu 22. Nghiệm của phương trình
2cos 2 9sin 7 0
x x
A.
2 ,
2
x k k
. B.
,
2
x k k
.C.
,
2
x k k
. D.
2 ,
2
x k k
.
Câu 23. Tổng
S
các nghiệm của phương trình
2
2cos 2 5cos 2 3 0
x x
trong khoảng
0;2
Đề cương K11 HBT – HKI – NH 18-19 Trang 3/12
A.
5
S
. B.
7
6
S
. C.
4
S
. D.
11
6
S
.
Câu 24. Cho phương trình
5
cos2 4cos
3 6 2
x x
. Khi đặt
cos
6
t x
, phương trình đã cho trở
thành phương trình nào dưới đây?
A.
2
4 8 3 0
t t
. B.
2
4 8 3 0
t t
. C.
2
4 8 5 0
t t
. D.
2
4 8 5 0
t t
.
Câu 25. Phương trình
3sin 2 cos 2 2
x x
có tập nghiệm là
A.
|
3 2
k
S k
. B.
2
2 |
3
S k k
.
C.
|
3
S k k
. D.
5
|
12
S k k
.
Câu 26. Phương trình
3 sin 3 cos3 1
x x
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
1
sin 3
6 2
x
. B.
sin 3
6 6
x
. C.
1
sin 3
6 2
x
. D.
1
sin 3
6 2
x
.
Câu 27. Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?
A.
cos 3 0
x
. B.
sin 2
x
. C.
2sin 3cos 1x x
. D.
sin 3cos 6
x x
.
Câu 28. Tính tổng
T
các nghiệm của phương trình
2 2
cos sin 2 2 cos
2
x x x
trên khoảng
0;2
.
A.
7
8
T
. B.
21
8
T
. C.
11
4
T
. D.
3
4
T
.
Câu 29. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
sin cos
2sin cos 3
x x
y
x x
lần lượt là
A.
1
1;
2
m M
. B.
1; 2
m M
. C.
1
; 1
2
m M
. D.
1; 2
m M
.
Câu 30. Cho phương trình
sin 4cos 2 5
m x x m
với
m
tham số. bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để
phương trình có nghiệm?
A.
4
. B.
7
. C.
6
. D.
5
.
Câu 31. Phương trình
2 2
sin 4sin cos 3cos 0
x x x x
tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào
sau đây?
A.
cos 0
x
. B.
cot 1x
. C.
tan 3
x
. D.
tan 1
1
cot
3
x
x
.
Câu 32. Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình
2 2
sin 4sin cos 4cos 5
x x x x
trên đường tròn
lượng giác là
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 33. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của
a
để phương trình
2 2
sin 2sin 2 3 cos 2
a x x a x
có nghiệm.
A.
3
a
. B.
2
a
. C.
1
a
. D.
1
a
.
Câu 34. Giải phương trình
sin cos 2 sin cos 2
x x x x
.
A.
2
x k
k
x k
B.
2
, .
2
2
x k
k
x k
C.
2
, .
2
2
x k
k
x k
D.
, .
2
x k
k
x k
Câu 35. Cho
0
x
là nghiệm của phương trình
sin cos 2 sin cos 2
x x x x
thì giá trị của
0
3 sin 2P x
A.
3
P
. B.
2
3
2
P
. C.
0
P
. D.
2P
.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - TT. Huế. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Toán lớp 11

Giải bài tập Toán lớp 11

Giải vở bt Toán 11

Giải bài tập Sinh học lớp 11

Giải bài tập Vật lý lớp 11

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11

Đánh giá bài viết
1 817
Toán lớp 11 Xem thêm