Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm học 2019-2020

1 61
Tổ Toán
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
ĐỀ CƯƠ
NG ÔN TẬP HỌC KÌ MỘT NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN KHỐI 11
A. y = sinx B
. y = x+1 C. y = x
2
D.
Câu 2. Cho hàm số y = sinx. Khẳng định o đúng ?
A. Đồng biến trên mỗi khoảng nghịch biến trên mỗi khoảng
với k Z
B. Đồng biến trên mỗi khoảng nghịch biến trên mỗi khoảng
với k Z
C. Đồng biến trên mỗi khoảng nghịch biến trên mỗi khoảng
với k Z
D. Đồng biến trên mỗi khoảng nghịch biến trên mỗi khoảng
với k Z
Câu 3. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
A. y = x.cosx B. y = x.tanx C. y = tanx D.
Câu 4. Chu kỳ của hàm số y = sinx :
A. k Z B
. C. D.
Câu 5. Điều kiện xác định của hàm số y = tan2x là:
A. B. C. D.
Câu 6: Nghiệm của phương trình sinx = 1 là:
A. B. C. D.
Câu 7: Nghiệm của phương trình cos
2
x = là:
A. B. C. D.
1
2
x
y
x
=
+
2; 2
2
kk
π
ππ π

++


( )
2;2kk
π ππ
+
35
2; 2
22
kk
ππ
ππ

−+ +


2; 2
22
kk
ππ
ππ

−+ +


3
2; 2
22
kk
ππ
ππ

++


2; 2
22
kk
ππ
ππ

−+ +


2; 2
22
kk
ππ
ππ

−+ +


1
y
x
=
2k
π
2
π
π
2
π
2
xk
π
π
≠+
4
xk
π
π
≠+
82
xk
ππ
≠+
42
xk
ππ
≠+
2
2
xk
π
π
=−+
2
xk
π
π
= +
xk
π
=
2
2
xk
π
π
= +
1
2
2
2
xk
π
π
=±+
42
xk
ππ
= +
2
3
xk
π
π
=±+
2
4
xk
π
π
=±+
A - TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC VÀ ĐẠI SỐ TỔ HỢP
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Câu 1. Tron
g các hàm số sau đây, hàm số o hàm số tuần hoàn?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 8: Nghiệm của phương trình + 3tanx = 0 là:
A. B. C. D.
Câu 9: Nghiệm của phương trình sinx.cosx = 0 là:
A. B. C. D.
Câu 10: Số nghiệm của phương trình sin
2
x sinx = 0 thỏa điều kiện: 0 ≤ x ≤3 /2 là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 11: Số nghiệm của phương trình cos
2
x + cosx = 0 thỏa điều kiện: - /2 ≤ x <
A. 4 B
. 1 C.2 D. 3
u 12: Nghiệm của phương trình sinx + cosx = là:
A. B.
C. D.
Câu 13: Nghiêm của pt sinx.cosx.cos2x = 0 là:
A. B. C. D.
Câu 14: Xét các phương trình lượng giác:
(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx = , (III ) cos
2
x + cos
2
2x = 2
Trong các phương trình trên , phương trình nào vô nghiệm?
A. Chỉ (III ) B
. Ch
ỉ (I ) C. (I ) v
à (III ) D. (I) v
à (II )
Câu 15: Cho pt : cosx.cos7x = cos3x.cos5x (1) Pt nào sau đâyơng đương với pt (1)
A. sin4x = 0 B
. c
os3x = 0 C. cos4x = 0 D. sin5x = 0
Câu 16: Điều kiện có nghiệm của pt a.sin5x + b.cos5x = c là:
A. a
2
+ b
2
c
2
B. a
2
+ b
2
c
2
C. 5a
2
+ 5b
2
≥ c
2
D. a
2
+ b
2
< c
2
u 17: Tổng các nghiệm của pt tanx + cotx = 2 trong (-π; π ) là:
A.
π
B.
2
π
C.
5
4
π
D.
4
π
Câu 18: Tìm m để pt sin2x + cos
2
x =
2
m
có nghiệm là:
A.
15 15m ≤+
B.
13 13m ≤+
C.
12 12m ≤+
D.
02m≤≤
Câu 19: Nghiệm dương nhỏ nhất của pt (2sinx cosx) (1+ cosx ) = sin
2
x là:
A.
6
x
π
=
B.
5
6
x
π
=
C.
x
π
=
D.
12
π
u 20: Tổng của nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của pt tan5x.tanx = 1
là:
A.
12
x
π
=
B. 0 C.
6
x
π
=
D.
4
x
π
=
u 21: Trong các phương tnh sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) co
sx
=
53
(II) sinx = 1
2
(III) sinx + cosx = 2
A. (I) B
. (II)
C. (III) D. (I) v
à (II)
3
3
xk
π
π
= +
2
2
xk
π
π
= +
6
xk
π
π
=−+
2
xk
π
π
= +
2
2
xk
π
π
= +
2
xk
π
=
2xk
π
=
2
6
xk
π
π
= +
π
π
π
3
2
5
2; 2
12 12
x kx k
ππ
ππ
=−+ = +
3
2; 2
44
x kx k
ππ
ππ
=−+ = +
2
2; 2
33
x kx k
ππ
ππ
=+=+
5
2; 2
44
x kx k
ππ
ππ
=−+ = +
xk
π
=
.
2
xk
π
=
.
8
xk
π
=
.
4
xk
π
=
12
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 22: Tập xác định của hàm số: y=
1cos
12cos
+
x
x
A. D=
R\{k
π
|k
Z} B. D={ k2
π
|k
Z } C. R\ {
π
+ k2
π
|k
Z } D. R
Câu 23: Giải phương trình sin2x=2cosx được số nghiệm trong (0; 30
π
) là:
A. 30 B. 45 C. 60 D. 15
Câu 24:Tìm m để pt: 2cos
2
x-(2m + 1)cosx+m = 0 có đúng 1 nghiệm trong khoảng (0;
π
).
A.
m
> 1 m = 1/2. B.
m
1 và m = 1/2.
C.
m
1 m = 1/2. D.
m
< 1 m = 1/2.
Câu 25: Cho phương trình: 3sin
2
x-4sinx.cosx + 2cos2x - 5 = 0. Biết cosx
0. Đặt tanx=t
ta có phương trình : ……………………….
CHƯƠNG 2 : ĐẠI SỐ TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
Câu 1: Bình 5 cái áo khác nhau, 4 chiếc quần khác nhau, 3 đôi giầy khác nhau và 2 i mũ
khác nhau.Số cách chọn một bộ gồm quần, áo, giầy và mũ của Bình là:
A.
120
B.
60
C.
5
D
. 1
4
C
âu 2: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 người ta lập thành các số có 3 chữ số khác nhau. Số các
số lẻ là:
A.
60
B.
20
C.
50
D
. 6
Câu 3: một phường, từ A đến B 10 con đường đi khác nhau, trong đó 2 đường một
chiều từ A đến B. Một người muốn đi từ A đến B rồi trở về bằng hai đường khác nhau. Số
cách đi và về là:
A. 72 B. 56 C. 80 D. 60
Câu 4: Một quán ăn 8 món thịt, 7 món cá và 6 món rau. Một vị khách vào quán chọn
một thực đơn gồm đủ cả 3 món. Số thực đơn của vị khách có thể chọn là:
A.
21
B.
336
C.
168
D
. 2
7
Câu 5: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người ta lập thành c số, mỗi số gồm 3 chữ số khác
nhau. Số các số lẻ nhỏ hơn 400 và lớn hơn 100 là:
A.
18
B.
24
C.
42
D.
60
C
âu 6: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?
A.
0!
.10! =
0 B
.
2
!.5! = 10! C. 0! + 10! = 10! D.
0
!.1
! =
1
C
âu 7: Một lớp có 30 học sinh khả năng như nhau, cần chọn ra một lớp trưởng, một thư
và một lớp phó. Số cách chọn là :
A.
4060
B.
24360
C.
10
D.
90
C
âu 8: Số cách xếp chỗ ngồi khác nhau cho 6 người quanh một bàn tròn là :
A.
720
B.
120
C.
72
D.
36
Câu 9: n là số nguyên dương và thỏa mãn
n n1
P 10P
=
. Giá trị của n là:
A
. 7
B
. 8
C.
9
D
. 1
0
Câu 10: Tập nghiệm của phương trình
2
x
A0=
là:
A. {0, 1} B.
C. {2, 3
} D. {
2}
Câu 11: n là số nguyên dương và thỏa mãn
44
n n1
A 3A
=
. Giá trị của n là:
A
. 4
B
. 6
C.
12
D.
16
Câu 12: n là số nguyên dương và thỏa mãn
()
42
n1
A 63 n 1
+
=
. Giá trị của n là:
A
. 6
B
. 5
C.
8 D. 9
Câu 13: Nếu
xx
64
CC=
thì x bằng:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Phú, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương ôn tập về môn Toán lớp 11 trong học kì 1 được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 11 trong học kì 1. Đề cương gồm có 11 trang gồm các phần trắc nghiệm và tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 61
Toán lớp 11 Xem thêm