Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020

1 120
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LCH S 12
MA TRẬN ĐỀ THI CUỖI HỌC KỲ I - MÔN LỊCH SỬ
I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Nội dung CÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
I. Shình
thành trật t
thế giới mới
sau Chiến
tranh thế giới
thhai
(1945-1949)
- Nêu được:
+ Hoàn cảnh, nội
dung, ý nghĩa của Hội
ngh Ianta
+ S thành lập, mục
đích, nguyên tắc của
Liên Hợp quốc
- giải thích được ti
sao i thực chất Hội
nghIanta là hội ngh
chia phần giữa các
nước tham gia hội
ngh.
- Hiu được hoàn
cảnh dẫn đến sự thành
lập tổ chức Liên hợp
quc
- Nhận xét về nội dung,
ý nghĩa hội nghị Ianta
- Nêu những hiểu biết
v các cơ quan chính
của Liên hợp quốc. Kể
tên 1 s quan
chuyên n của Liên
Hợp quốc đang hoạt
động tại Việt Nam
- Lấy dụ
chứng minh
vai t của
LHQ
- Đóng góp
của Việt Nam
trong t chức
LHQ
II. Liên Xô
các nước
Đông Âu
(1945-1991).
Liên bang
Nga
(1991-2000)
-
Trình y được
những thành tựu của
Liên trong ng
cuộc khôi phục kinh tế
xây dng CNXH t
năm 1945 đến nửa đầu
những năm 70.
- Nêu được những
+ Nguyên nhân dn
đến sự tan rã ca
CNXH Liên
Đông Âu,
+ Những nét chính về
tình hình Liên Bang
Nga t năm 1991 -
2000
- Giải thích được
+ Tại sao tsau chiến
tranh thế giới thứ hai
đến nửa đầu những
năm 1970, Liên
luôn ch dựa của
phong trào cách mạng
thế giới.
+ Ti sao CNXH
Liên và Đông Âu
sụp đổ.
+ Ti sao vị thế quốc
tế của Liên Bang Nga
từ năm 1991 – 2000
được nâng cao trên
trường quốc tế.
- Phân tích ý nghĩa của
những thành tựu của
Liên Xô
- Đánh giá vai trò của
Liên Bang Nga trong
việc xác lập quan h
quc tế mới
T sự sụp đổ
của CNXH
Liên
Đông Âu rút
ra bài h
ọc
kinh nghim
cho Việt nam
trong công
cuộc xây
dựng CNXH
hiện nay
III. Các nước
châu Á, châu
Phi và
Mla tinh
(1945 – 2000)
- Nêu những biến đổi
của khu vực Đông Bắc
Á.
- Trình bày những nét
chính v sự thành lập
nước cộng hòa nhân
dân Trung Hoa, ni
dung đường li ci
cách của Trung Quốc
nhng thành tựu
Trung Quc đạt được
t năm 1978 2000
- Nêu những nét chính
v quá trình đấu tranh
- Giải thích được
+ Ti sao trong đường
li cải cách của Trung
Quốc lại xác định lấy
phát triển kinh tế làm
trọng tâm
+ Ti sao Việt Nam
gia nhập Hiệp ước
Bali năm 1992? Vì
sao nói: Việc gia nhập
t chức ASEAN vừa
là cơ hội, vừa là thách
thức cho Việt Nam
+ Ti sao năm 1960
- Lập niên biểu các sự
kiện thể hiện sự biến
đổi của khu vc Đông
Bắc Á sau chiến tranh
thế giới II.
- Phân tích ý nghĩa s
tnh lập nước CHND
Trung Hoa, ý nghĩa
công cuc cải cách m
cửa của Trung Quốc, ý
nghĩa của nhng thành
tựu trong công cuộc
xây dng đất nước của
Ấn Độ
- Rút ra i
học kinh
nghiệm cho
Vit Nam t
công cuộc cải
cách của
Trung Quc
- Phân tích đ
thấy những
biến đổi to
lớn của các
nước ĐNÁ
trước và sau
CTTG II
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
giành độc lp của các
nước Đông Nam Á,
các giai đoạn phát
trin của cách mạng
Lào (1945 1975)
cách mạng Campuchia
(1945- 1993).
- S ra đời, mục tiêu
quá trình phát triển
của tổ chức ASEAN
- Những nét chính về
cuộc đấu tranh giành
độc lập của nhân dân
Ấn Độ, châu Phi
Mĩ la tinh sau chiến
tranh thế giới II
được gọi năm châu
Phi? Ti sao châu Phi
gi là "lục địa mới
trỗi dậy"
+ Ti sao CM Cu ba
được xem là cđầu
trong phong trào gii
phóng dân tc
La tinh
- So sánh skhác nhau
của 2 chiến lược phát
trin kinh tế của nhóm
5 nước sáng lập
ASEAN
- Đánh giá vai trò của
ASEAN trong quá
tnh hoạt động
IV. Mĩ, Tây
Âu,
Nhật Bản
(1945- 2000)
- Nêu biểu hiện phát
trin của Mĩ, Tây Âu,
Nht Bản tsau chiến
tranh thế giới II đến
năm 2000.
- Trình bày những nét
chính trong chính sách
đối ngoại của , y
Âu, Nht Bản từ m
1945 – 2000.
- Trình bày s kiện
chính trong quá trình
hình thành và phát
trin của Liên minh
châu Âu.
- Giải thích nguyên
nhân dẫn đến sự phát
trin của kinh tế
M, y Âu, Nhật
Bản
- Khái quát các giai
đoạn phát trin của
kinh tế Mỹ, Tây Âu,
Nht Bản, chính sách
đối ngoại của các
nước qua các giai
đoạn
- Chứng minh sự phát
trin kinh tế , y
Âu, Nhật Bản sau
chiến tranh thế giới thứ
II đến năm 2000.
- Phân tích nguyên
nhân dẫn đến sự phát
trin kinh tế Mỹ,y
Âu, Nht bản
- Rút ra đánh
giá, nhận xét
v sự phát
trin kinh tế
chính sách
đối ngoi của
Mĩ, Tây Âu,
Nht Bản
- Chra được
nguyên nhân
chung
riêng dẫn đến
s phát trin
kinh tế của
Mĩ, Tây Âu,
Nht Bản
V. Quan h
quốc tế (1945
– 2000)
- Nêu nguyên nhân
dẫn đến chiến tranh
lạnh, biểu hiện và h
qu của chiến tranh
lạnh.
- Nêu những sự kiện
chính đánh dấu quá
tnh chm dứt chiến
tranh lạnh, hệ quả của
việc chấm dứt chiến
tranh lạnh, những biến
đổi của tình hình thế
giới sau chiến tranh
lạnh.
- Khái quát những nét
chính v diễn biến
cuộc chiến tranh lnh
giữa Mỹ và Liên .
Giải thích vì sao M
Liên diễn ra
chiến tranh lạnh, ti
sao 2 nước chấm dứt
chiến tranh lạnh
- Giải thích tại sao i
sau khi chiến tranh
lạnh chấm dứt , tình
hình thế giới
những biến đổi to ln
- Lập bảng thống kê
những sự kiện chính
th hiện diễn biến của
chiến tranh lạnh
- Phân tích tác động
của việc chấm dứt
chiến tranh lạnh tới các
mi quan hệ quốc tế
- Rút ra
những đánh
giá, nhận xét
v những
thay đổi của
quan h quốc
tế dưới ảnh
hưởng của
cuộc chiến
tranh lnh
- Liên h với
Vit Nam:
những tác
động của
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
- Nêu những biến đổi
của, các xu thế phát
trin của tình hình thế
giới sau chiến tranh
lạnh
những biến
đổi của tình
hình thế giới
đến Việt Nam
VI. Cách
mạng khoa
học - công
nghệ và xu
thế toàn cầu
hoá nửa sau
thế kỉ XX.
- Tnh bày ngun gốc,
đặc đim và những tác
động của cuộc cách
mạng khoa học k
thut lần thứ hai
- Nêu khái niệm, biu
hiện của toàn cầu hóa
những tác động của
nó.
- Giải thích được
+ Ti sao i
CMKHKT tr thành
lực lượng sản xuất
trực tiếp
+ Ti sao xu thế toàn
cầu hóa vừa là thi
cơ, vừa là thách thức
đối với các nước đang
phát triển trong đó
Vit Nam
+ Tại sao nói cuộc
CMKHKT lần hai
đưa con người sang
mt nền văn minh
mới
- Phân tích đặc điểm
của cuộc CMKHKT
lần 2, những tác động
của nó đến đời sống
kinh tế, xã hi loài
người
Phân tích,
đánh giá
những
VII. Tổng kết
lịch sử thế
giới hiện đại
từ năm 1945
đến năm 2000
- Nm được những nội
dung chính của lịch sử
thế gii hiện đại từ sau
năm 1945.
- Nắm được những
chuyển biến quan
trọng của hthống đế
quc chủ nghĩa nửa
sau thế k XX
- Trình bày được c
xu thế phát triển của
thế giới sau chiến
tranh lnh
- Khái quát được nội
dung chính của lịch
sthế giới hiện đi t
1945 – 2000
- Khái quát những nét
ni bật của quan h
quc tế từ sau chiến
tranh thế giới thứ hai
- Khái quát được
những nét chính về xu
thế phát triển của thế
giới sau chiến tranh
thế giới thứ hai
Lập được niên biểu
những sự kiện chính
của LSTG tnăm 1945
- 2000
Đánh g ảnh
hưởng của
những thay
đổi của tình
hình thế giới
sau chiến
tranh lạnh
đến quan hệ
quc tế, thời
thách
thức đặt ra
cho các n
tc trên thế
giới
II. LCH S VIT NAM
Bài Kiến thc nhn biết Kiến thc thông hiu Kiến thc vn dng
Bài 12: Phong
trào dân tc
dân ch 1919 -
1925
- Nh được mt s s kin
lch s ca thế gii tác động
đến cách mng Vit Nam.
- Nh được mc thi gian ca
chương trình khai thác thuc
đa ln th hai ca Pháp
nhng ni dung ch yếu ca
nó.
- Hiu được mục đích của
Pháp khi tiến hành chính
sách khai thác thuc địa
ln hai.
- Lí gii được tác động ca
chính sách khai thác thuc
đa vi kinh tế, xã hi Vit
Nam.
- Đánh giá được thái độ
ca các giai cp trong
hi.
- Đánh giá được nhng
điểm tích cc, hn chế
ca phong trào dân tc
dân ch 1919 - 1925.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Lịch sử lớp 12 trong học kì 1. Đề cương phân chia nội dung ôn tập thành 2 phần là lịch sử thế giới và lịch sử việt nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020, mong rằng bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập tốt hơn nhé. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề kiểm tra học kì 2 lớp 12....

Đánh giá bài viết
1 120
Lịch sử lớp 12 Xem thêm