Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 8
A – ĐẠI SỐ
I. LÝ THUYẾT
1) Nắm vững các quy tắc nhân, chia đơn thức với đơn thức, đơn thức với đa
thức, phép chia hai đa thức 1 biến.
2) Nắm vững và vận dụng được 7 hằng đẳng thức - các phương pháp phân tích
đa thức thành nhân tử.
3) Nắm vững vận dụng tính chất bản của phân thức, các quy tắc đổi dấu
- quy tắc rút gọn phân thức, tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức.
4) Thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
II. BÀI TẬP
Dạng 1: Thực hiện phép tính. (Tính và rút gọn)
Bài 1:
a)
2
4 2 1 2 1
x x x
;
b)
2
2
1
1
2 2 2 2
x x
x x
c)
4 3 2 2
3 7 2 2 : 3 1
x x x x x x
d)
2 2
2 4 2
x y x xy y
;
e)
2 2
3 2
3 6 12
a b a b b
ab b a
f)
2
2
1 3
2 2 2 2
x x
x x
;
Bài 2:
a)
3 2
6 7 2 : 2 1
x x x x
;
b)
2
6 3
2 6 2 6
x
x x x
;
c)
2
2
3
1 : 1
1 1
x x
x x
d)
4 2 2 3 2 2 2
e)
4 3 2 2
2 3 8 3 : 3
x x x x x x
;
f)
2 2
2 12 1
3 2
6 1
x x x
x
x x
;
h)
2
1 : 3
1 1
x x
x
x x
i)
2 3
9 8 3 2 : 2 2
x x x x
Bài 3:
a)
2 3
1 3
:
2 2
x x x x
;
b)
2
2
2
x xy x y y
x xy x y x y
c)
2
4 4 2 4 4 4
x x x x x
d)
3 2
3 4 13 4 : 3 1
x x x x
e)
2
2
2 16
4 4
x
x x
f)
2
1 2 3 1
1 1 1
x x x
x x x
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 8
Bài 4:
a)
2
2
1 3
2 2 2 2
x x
x x
b)
3
2
2 1 1
x x x x
c)
2
6 6 2 4
5 5
25
x
x x
x
i)
x
x
x
x
x
x
24
2
42
2
4
4
2
d)
3 2
3 2 : 2
x x x x
e)
2 2 3
x x
g)
1 1
x x y y x y
h)
2
3 2 8
1 1
1
x x x
x x
x
Bài 5:
a)
62
96
2
x
xx
b)
2
1
4
1
1
1
1
xx
x
x
x
c)
44
4
2
2
xx
x
h)
2 2
1 1 1 1
x x x x x x
d)
19
99
3
1
22
x
x
xx
e)
3223
33
33
yxyyxx
xy
f)
14
216
14
2
4
2
x
xx
x
g)
22
1
22
)1(
313
x
x
x
x
Dạng 2: Toán về phép chia đa thức
Bài 1. Làm phép chia:
a. 3x
3
y
2
: x
2
b. (x
5
+ 4x
3
– 6x
2
) : 4x
2
c. (x
3
– 8) : (x
2
+ 2x + 4) d. (3x
2
– 6x) : (2 – x)
e. (x
3
+ 2x
2
– 2x – 1) : (x
2
+ 3x + 1)
Bài 2: Làm tính chia
a. (x
3
– 3x
2
+ x – 3) : (x – 3) d. (2x
4
– 5x
2
+ x
3
– 3 – 3x) : (x
2
– 3)
b. (x – y – z)
5
: (x – y – z)
3
e. (x
2
+ 2x + x
2
– 4) : (x + 2)
c. (2x
3
+ 5x
2
– 2x + 3) : (2x
2
– x + 1) f. (2x
3
– 5x
2
+ 6x – 15) : (2x – 5)
Bài 3:
1. Tìm n để đa thức x
4
– x
3
+ 6x
2
– x + n chia hết cho đa thức x
2
– x + 5
2. Tìm n để đa thức 3x
3
+ 10x
2
– 5 + n chia hết cho đa thức 3x + 1
3*. Tìm tất cả các số nguyên n để 2n
2
+ n – 7 chia hết cho n – 2.
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 8
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A = x
2
– 6x + 11 B = x
2
– 20x + 101
C = x
2
– 4xy + 5y
2
+ 10x – 22y + 28
Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
A = 4x – x
2
+ 3 B = – x
2
+ 6x – 11
Bài 6: Chứng minh rằng
1. a
2
(a + 1) + 2a(a + 1) chia hết cho 6 với a là số nguyên
2. a(2a – 3) – 2a(a + 1) chia hết cho 5 với a là số nguyên
3. x
2
+ 2x + 2 > 0 với mọi x
4. x
2
– x + 1 > 0 với mọi x
5. –x
2
+ 4x – 5 < 0 với mọi x
Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
1. Phương pháp đặt nhân tử chung.
2. Phương pháp dung hằng đẳng thức.
3. Phương pháp nhóm hạng tử.
4. Phương pháp tách hạng tử.
5. Phương pháp thêm bớt hạng tử.
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 1 – 2y + y
2
b. (x + 1)
2
– 25 c. 1 – 4x
2
d. 8 – 27x
3
e. 27 + 27x + 9x
2
+ x
3
f. 8x
3
– 12x
2
y + 6xy
2
– y
3
g. x
3
+ 8y
3
h. x
5
– 3x
4
+ 3x
3
– x
2
.
Bài 2 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3x
2
– 6x + 9x
2
b. 10x(x – y) – 6y(y – x) c. 3x
2
+ 5y – 3xy – 5x
d. 3y
2
– 3z
2
+ 3x
2
+ 6xy e. 16x
3
+ 54y
3
f. x
2
– 25 – 2xy + y
2
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
a. 5x
2
– 10xy + 5y
2
– 20z
2
b. 16x – 5x
2
– 3 c. x
2
– 5x + 5y – y
2
d. 3x
2
– 6xy + 3y
2
– 12z
2
e. x
2
+ 4x + 3 f. (x
2
+ 1)
2
– 4x
2

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi HK I sắp tới đây. Mời các bạn tải về tham khảo

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán. Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn một số đề Toán, đây là tài liệu hay giúp các bạn ôn tập, củng cố thêm kiến thức biết cách phân bổ thời gian. Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm