Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
TRƯỜNGTHPT YÊN HÒA
BỘ MÔN: TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 12
Năm học 2018 - 2019
PHN I: GII TÍCH
Ch đề1: Nguyên hàm, tích phân và ng dng.
Ch đề 2: S phc
PHN II: HÌNH HC
Ch đề : Hình gii tích trong không gian.
BÀI TP TRC NGHIM
I. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ NG DNG.
Câu 1: Nguyên hàm ca
3
2x 1 3x
là:
A.
23
x x x C
B.
22
x 1 3x C
C.
3
2x x x C
D.
3
2
6x
x 1 C
5




Câu 2: Nguyên hàm ca
là:
A.
42
x x 3
C
3x


B.
3
x 1 x
C
3 x 3
C.
42
x x 3
C
3x
D.
3
1x
C
x3
Câu 3: Nguyên hàm ca hàm s
3
f x x
là:
A.
3
2
3x
F x C
4

B.
3
3x x
F x C
4

C.
3
4x
F x C
3x

D.
3
2
4x
F x C
3x

Câu 4: Nguyên hàm ca hàm s
1
fx
xx
là:
A.
2
F x C
x

B.
2
F x C
x
C.
x
F x C
2

D.
x
F x C
2
Câu 5:
dx
2 3x
bng:
A.
2
1
C
2 3x
B.
2
3
C
2 3x

C.
1
ln 2 3x C
3

D.
1
ln 3x 2 C
3
Câu 6: Nguyên hàm ca hàm s
2
x x x
fx
x
là:
A.
2 x 1
F x C
x

B.
2
2 x 1
F x C
x

C.
2 3 x
F x C
x

D.
1 2 x
F x C
x

Câu 7: Tìm nguyên hàm:
3
2
51
( x )dx
x2
A.
5
51
xC
x5
B.
5
51
xC
x5

C.
5
54
xC
x5
D.
5
51
xC
x5

Câu 8: Tìm nguyên hàm:
3
2
(x x)dx
x

A.
43
12
x 2ln x x C
43
B.
43
12
x 2ln x x C
43
2
C.
43
12
x 2ln x x C
43
D.
43
12
x 2ln x x C
43
Câu 9: Tính
dx
1x
, kết qu là:
A.
C
1x
B.
2 1 x C
C.
2
C
1x
D.
C 1 x
Câu 10: Nguyên hàm
F(x)
ca hàm s
2
2
x1
f(x)
x



là hàm s nào trong các hàm s sau?
A.
3
x1
F(x) 2x C
3x
B.
3
x1
F(x) 2x C
3x
C.
3
2
x
x
3
F(x) C
x
2

D.
3
3
2
x
x
3
F(x) C
x
2







Câu 11: Kết qu nào sai trong các kết qu sao?
A.
x 1 x 1
x x x
2 5 1 2
dx C
10 5.2 .ln2 5 .ln5

B.
44
34
x x 2 1
dx ln x C
x 4x

C.
2
2
x 1 x 1
dx ln x C
1 x 2 x 1

D.
2
tan xdx tanx x C
Câu 12:
2
x 2x 3
dx
x1

bng:
A.
2
x
x 2ln x 1 C
2
B.
2
x
x ln x 1 C
2
C.
2
x
x 2ln x 1 C
2
D.
x 2ln x 1 C
Câu 13:
2
x x 3
dx
x1

bng:
A.
x 5ln x 1 C
B.
2
x
2x 5ln x 1 C
2
C.
2
x
2x 5ln x 1 C
2
D.
2x 5ln x 1 C
Câu 14: Cho các hàm s:
2
20x 30x 7
f(x)
2x 3

;
2
F x ax bx c 2x 3
vi
3
x
2
. Để hàm s
Fx
mt nguyên hàm ca hàm s
f(x)
thì giá tr ca
a,b,c
là:
A.
a 4;b 2;c 1
B.
a 4;b 2;c 1
C.
a 4;b 2;c 1
. D.
a 4;b 2;c 1
Câu 15: Cho
2
2x
fx
x1
. Khi đó:
A.
2
f x dx 2ln 1 x C
B.
2
f x dx 3ln 1 x C
C.
2
f x dx 4ln 1 x C
D.
2
f x dx ln 1 x C
Câu 16: Tìm mt nguyên hàm F(x) ca hàm s
32
2
x 3x 3x 1
f(x)
x 2x 1

biết
1
F(1)
3
3
A.
2
2
F(x) x x 6
x1
B.
2
2 13
F(x) x x
x 1 6
C.
2
x 2 13
F(x) x
2 x 1 6
D.
2
x2
F(x) x 6
2 x 1
Câu 17: Nguyên hàm ca hàm s
y 3x 1
trên
1
;
3




là:
A.
2
3
x x C
2

B.
3
2
3x 1 C
9

C.
3
2
3x 1 C
9

D.
2
3
x x C
2

Câu 18: Tìm hàm s F(x) biết rng F’(x) = 4x
3
3x
2
+ 2 và F(-1) = 3
A. F(x) = x
4
x
3
- 2x -3 B. F(x) = x
4
x
3
- 2x + 3
C. F(x) = x
4
x
3
+ 2x + 3 D. F(x) = x
4
+ x
3
+ 2x + 3
Câu 19: H nguyên hm F(x) ca hm s
2
1
f(x)
(x 2)
l:
A.
1
F(x) C
x2

B. Đp s khc
C.
1
F(x) C
x2

D.
3
1
F(x) C
(x 2)

Câu 20: Mt nguyên hàm F(x) ca
2
f(x) 3x 1
tha F(1) = 0 là:
A.
3
x1
B.
3
x x 2
C.
3
x4
D.
3
2x 2
Câu 21: Cho hàm s
32
f(x) x x 2x 1
. Gi F(x) là mt nguyên hàm ca f(x), biết rng F(1) = 4 thì
A.
43
2
x x 49
F(x) x x
4 3 12
B.
43
2
xx
F(x) x x 1
43
C.
43
2
xx
F(x) x x 2
43
D.
43
2
xx
F(x) x x
43
Câu 22: Tìm nguyên hàm ca hàm s f(x) biết
1
f(x)
x 9 x

A.
3
3
2
x 9 x C
27
B. Đp n khc
C.
3
3
2
C
3( x 9 x )

D.
3
3
2
x 9 x C
27
Câu 23: Tìm mt nguyên hàm
Fx
ca hàm s
2
f x 2 x
biết
7
F2
3
A.
3
x1
F x 2x
33
B.
3
19
F x 2x x
3
C.
3
x
F x 2x 1
3
D.
3
x
F x 2x 3
3
Câu 24: Cho hai hàm s
f(x),g(x)
hàm s liên tc,có
F(x),G(x)
lần lượt là nguyên hàm ca
f(x),g(x)
. Xét
các mệnh đề sau:
(I):
F(x) G(x)
là mt nguyên hàm ca
(II):
k.F x
là mt nguyên hàm ca
kf x
kR
(III):
F(x).G(x)
là mt nguyên hàm ca
f(x).g(x)
Mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?
A. I B. I và II C. I,II,III D. II
Câu 25: Hàm nào không phi nguyên hàm ca hàm s
2
2
y
(x 1)
:
A.
x1
x1

B.
2x
x1
C.
2
x1
D.
x1
x1

Đề cương ôn tập kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải bài tập Toán 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 2.775
Toán lớp 12 Xem thêm