Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình thí điểm

41 19.290

Luyện thi môn tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề cương ôn thi cuối năm lớp 7 môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương Tiếng Anh gồm toàn bộ lý thuyết Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit và nhiều đề thi mẫu giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh mới nhất: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2018 - 2019. NEW

A. LÝ THUYẾT

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ khoảng cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để mô tả một hành động, một thói quen hoặc một việc xảy ra thường xuyên trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa

(+) S + used to + V (nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use to + V (nguyên mẫu)

3. Pronunciation/e/ và/ei/

Lưu ý

Say/sei/ Says/sez/ Said/sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ “ed” và “ing”

Một tính từ có thể được thành lập bằng cách thêm “ed” hoặc “ing” sau động từ

Ví dụ

Interest -> interested, interesting

Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính từ đuôi “ed” để mô tả cảm giác, cảm xúc của một ai khi bị một sự việc, vật tác động/

Ví dụ:

The film was long, and I was bored.

(Bộ phim tác động làm tôi có cảm giác buồn chán)

- Sử dụng tính từ đuôi “ing” để mô tả về tính chất của vật việc

Ví dụ

The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mnh đề

Despite/ in spite of + cụm danh từ

Tuy nhiên

Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

3. Phát âm khi thêm “ed” sau động từ

/t/ sau các âm vô thanh /ʧ/,/s/,/k/,/f/,/p/,/θ/,/∫/

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau/t/,/d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

1. Câu hỏi với H/ WH

Các từ để hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

1. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

WH+ BE +S + COMPLEMENT?

BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

2. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + V-inf?

EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin?......

3. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?

EX: Why has she gone to school?, What had you eaten?........

4. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD(May, can, must, could, might, ought to, have to là modal verbs)

WH + MODAL VERBS + S + V-inf?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

5. HOW

How much + N(không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N(đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long: bao lâu, how often: mấy lần, thường không, how old: bao nhiêu tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng các cụm trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, mục đích để làm rõ nghĩa của câu.

- Cụm trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- Cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn: In HCMC, at home…

- Cụm trạng ngữ chỉ much đích: to say thanks for what they have

- Cụm trạng ngữ bổ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation: 2 syllables

Danh từ, tính từ: nhấn âm 1/ Động từ: nhấn âm 2

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1. Thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một sự việc ĐANG xảy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing

(-) S+ will not/ won’t be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

2. Bị động của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ Vpp

(-) S+ won’t be + Vpp

(?) Will + S + be Vpp?

- Sử dụng thể bị động khi tân ngữ của câu không quan trọng hoặc không biết ai là người thực hiện hành động, nếu người thực hiện vẫn quan trong thì thêm sau “by”

- Sử dụng thể bị động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

3. Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1. Will (review)

Sử dụng will để đưa ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS

Đại từ sở hữu dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ khi không muốn lặp lại danh từ.

Ex: It’s my book ===> It’ s mine. (= my book)

----They' re her keys ===> They' re hers. (= her keys)

Như vậy ta phải nói danh từ đó trước rồi mới thay thế.

Lưu ý, vì đại từ sở hữu đã thay thế danh từ nên sẽ không bao giờ có danh từ sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

2. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng ở cuối câu.

Câu hỏi H/ WH: hạ giọng ở cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm sự đồng tình

Lên giọng ở cuối câu để hỏi

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượng: Little -> less Few -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:

S+ V+ less + N (không đếm được)

S+ V+ fewer + N (đếm được)

Số lượng nhiều hơn:

S+ V+ more (danh từ đếm được và không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý:

1. Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

2. Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

3. Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ:I, you, we, they, he, she, it, there

4. Phần đuôi luôn ở dạng viết tắt

Các trường hợp cụ thể

Hiện tại đơn với TO BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = Bạn đang lo lắng, phải không?

Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They like me, don’t they?/– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứ đơn với TO BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?/– He was friendly, was he?

Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?/– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì tương lai đơn

- It will rain, won’t it?

3. Nhấn âm (review) 5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

  • Nếu động từ tận bằng các ấm “ngắn” và “nhẹ”:ow, el, er… thì nhấn âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ:

  • Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.
  • Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắnow, el, er… hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

3. NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

4. NGUYÊN TẮC 4: từ 3 âm tiết trở lên

Nhấn âm thứ 3 từ sau tính đến trước.

5. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các từ chứa các hậu tố sau đây âm nhấn rơi vào âm trước nó.

1. ic

2. ical

3. sion

4. tion

5. aphy

6. ogy

7. ity

® Economic

® Economical

® Succession

® Suggestion

® Photography

® Biology

® Able -> ability

8. acy

9. ian

10. id

11. ible

12. ish

13. tial

14. ious

® Democracy

® Musician

® Stupid

® Possible

® Foolish

® Confidential

® hilarious

 

LƯU Ý

Lưu ý 1: các hậu tố không ảnh hưởng đến âm nhấn của từ:

Lưu ý 2: các hậu tố nhấn trọng âm

1. Able

2. Ly

3. Less

4. Ing

5. D

6. En

7. Ment

8. Full

 

1. Ain

2. Oo

3. Ee

4. Eer

5. Ese

6. Ette

7. Esque

8. End

9. Ique

10. Mental

Còn tiếp ...

Tải trọn bộ nội dung tài liệu Tiếng Anh tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình thí điểm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
41 19.290
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm