Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019

33 10.154
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Right or Wrong ( Đúng hoặc Sai ):
0. It’s a pen.
0. It’s a pen.
1. I can see the board
1.I can heard the board.
2. They’re phones.
2.They’re cell phones.
3. What color are this?
3.What color is this?
4. Is he your grandfather?
4. Is she your grandfather?
5.five + one = four
5.five + one = six
6.It’s a rectangle.
6.It’s a triangle.
7.What color are this?
7.What color is this?
8.Twenty- five = fifteen
8.. Twenty- five = ten
1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What color is this? 4. Is he your grandfather?
5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What color is this? 8. Twenty- five = fifteen
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
a
a
isn’t
is
an
this
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What …………this ?
2. It is …………….eraser.
3. Is ………….a globe ? Yes, it is.
4. Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book
5. This is………... bag.
6 . Is this a wastebasket? No, it ……………....…
1. Is 2. an 3. this 4. a 5. a 6. isn’t
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
0. ___ is a ruler. => It is a ruler.
1. Who ______he?
2. ____ she your mother?
-> Yes, she is.
3.______ are these?
4. I can say _____ alphabet.
5. How ______you?
6. What color ____ this?
7. ______ ‘s your name?
8. It is ____ diamond.
1. is 2. Is 3. What 4. the 5. are 6. is 7. What 8. a
Circle the correct answers (khoanh tròn đáp án đúng):
0. chere
1. diamond
dyamond
2. tryangle
triangle
3. dellow
yellow
4. marker
macker
chair
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Diamond 2. triangle 3. yellow 4. marker
Match (Nối):
0. Is this a ruler? => Yes, it is .
1. What _______ is this? => It’s pink.
2. What shape is this? => It is _____ diamond.
3. How are ______? => I’m fine, thank you.
4. Is this green? => No,__________ . It’s red.
1. is 2. a 3. you 4. it isn’t
Match (Nối):
Stand
a circle
Make down
Sit up
Make a line
Stand up, Make a circle, Sit down. Make a line
Match (Nối):
0.Is this a circus?
…..b….
a.She’s my grandmother.
1.Is she young?
……….
b.Yes, it is.
2.Who’s she?
……….
c.No, it isn’t. She’s old.
3.What color are these?
……….
d.They’re green.
4.What are these?
……….
e.No, he isn’t. He’s my brother
5.Is he your father?
……….
f.They’re computers.
6.What’s this?
……….
g.It’s a wastebasket.
7. Is this a circus?
…….….
h.My name is Mary.

Đề cương môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Tài liệu ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác nhau được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 hiệu quả. 

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
33 10.154
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm