Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019

6 4.498
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. NGỮ ÂM
Exercise 1. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. industry B. nature C. injure D. climate
2. A. typhoon B. tropical C. debris D. document
3. A. animal B. destroy C. erupt D. exploit
4. A. documentary B. preparation C. scientific D. photography
5. A. eruption B. science C. destroy D. volcano
Exercise 2. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. rescue B. supply C. erupt D. damage
2. A. mudslide B. earthquake C. typhoon D. debris
3. A. hurricane B. tornado C. volcano D. eruption
4. A. disaster B. injury C. tsunami D. provision
5. A. tropical B. natural C. terrible D. destructive
Exercise 3. Circle the words with the underlined parts pronounced differently from
the others.
1. A. prepares B. erupts C. stops D. photographs
2. A. typhoon B. goose C. food D. flood
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. A. looked B. suggested C. minded D. decided
4. A. bought B. drought C. brought D. ought
5. A. ache B. charity C. archaeology D. chaos
6. A. bear B. beard C. wear D. prepare
7. A. geology B. psychology C. classify D. photography
8. A. physical B. mythology C. rhythmic D. psychology
Exercise 4. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. erosion B. destruction C. environment D. tornado
2. A. environment B. preparation C. information D. situation
3. A. biology B. zoology C. geography D. industry
4. A. victim B. protect C. safety D. happen
5. A. typhoon B. survivor C. rescuer D. arrive
Exercise 5. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. Emergency B. astrology C. scientific D. environment
2. A. survivor B. property C. resident D. government
3. A. historic B. iconic C. spectacle D. attraction
4. A. official B. together C. koala D. popular
5. A. poisonous B. pollutant C. artistic D. aquatic
Exercise 6. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. sensitive B. active C. attractive D. talkative
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. A. community B. activity C. quality D. character
3. A. nationality B. opportunity C. creativity D. communication
4. A. express B. practice C. describe D. decide
5. A. language B. conference C. understand D. message
Exercise 7. Circle the words with the underlined parts pronounced differently from
the others.
1. A. community B. sensitive C. variety D. interactive
2. A. connect B. perfect C. select D. correct
3. A. verbal B. customer C. generous D. afternoon
4. A. connection B. creation C. information D. suggestion
5. A. table B. climb C. cube D. stab
Exercise 8. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. situation B. environment C. community D. immediate
2. A. intrusive B. connection C. customer D. dramatic
3. A. implementation B. generosity C. possibility D. automatically
4. A. entertainment B. population C. innovative D. temporary
5. A. numerous B. industry C. portable D. variety
6. A. economy B. economic C. industrial D. committee
Exercise 9. Circle the word with a different stress pattern from the others.
1. A. charity B. reality C. quality D. density

Luyện thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cuối kì 2 nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 8 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức với nội dung được biên tập bám sát Unit 7 - 12 chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
6 4.498
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm