Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2018 - 2019

3 5.475
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường:…………………       
Lớp:………………………..   
Tên:………………………….   
I.       (4 điểm)
Học sinh đọc thầm bài n dưới đây, sau đó đọc kỹ các câu hỏi rồi trả lời bằng
cách khoanh tròn vào một trong các chữ cái a, b, c, d trước ý trả lời đúng nhất.
Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như sự
thay đổi kỳ diệu!
Trời bỗng sáng thêm ra. Những luồng ánh sáng chiếu qua các chùm lộc mới hóa rực
rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng Họa Mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng
xanh cao. Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng n. Các loài hoa nghe
tiếng hót trong suốt của Họa Mi chợt bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu
sắc xanh ơi. Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc
tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới.
Chim, Mây, Nước Hoa đều cho rằng tiếng t diệu của Họa Mi đã làm cho tất
cả bừng giấc…Họa Mi thấy ng vui ớng, cố hót hay hơn nữa.
( 
 
          
 Buổi ng
 Mùa xuân
 Buổi trưa
 Mùa
             
 Rực rỡ
 Lấp lánh
 Bừng giấc
 Tưng bừng
               
 Tiếng ng vỗ bên hồ
 Tiếng gió nhẹ rào trong
 Tiếng thì thầm của hoa
 ca của Tiếng hòa các loài chim
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
          
 Ai gì?
 Ai làm gì?
 Ai thế nào?
 
 
   
    
  

Điểm
 
…………….……………………………..…
I. §äc thµnh tiÕng: §o¹n v¨n b¶n kho¶ng 70 - 80 ch÷ (5 ®iÓm)
II. §äc thÇm lµm bµi tËp: ( Thi gian m bài: 35 phút) (5 ®iÓm )
Ong thî
Trêi s¸ng, ong mËt n»m trong hèc c©y bçng ho¸ rén rÞp. Ong thêng
thøc dËy sím, suèt ngµy lµm viÖc kh«ng chót nghØ ng¬i. Ong Thî võa thøc giÊc
®· véi vµng bíc ra khái tæ, cÊt c¸nh tung bay. c¸c vên chung quanh, hoa ®·
biÕn thµnh qu¶. Ong Thî ph¶i bay xa t×m nhng b«ng hoa võa në. Con ®êng
tríc m¾t Ong Thî réng thªnh thang. ¤ng mÆt trêi nh« lªn cêi. H«m nµo
Ong Thî còng thÊy «ng mÆt trêi cêi. C¸i cêi cña «ng h«m nay ng r¹ng rì.
Ong Thî cµng lao th¼ng phÝa tríc.
Chît xa mét bãng ®en xuÊt hiÖn. §ã lµ th»ng Qu¹ §en. lít phÝa
Ong Thî, xoÑt s¸t bªn Ong Thî toan ®íp nuèt. Nhng Ong Thî ®· kÞp l¸ch m×nh.
Th»ng Qu¹ §en ®uæi theo nhng kh«ng i nµo ®uæi kÞp. §êng bay cña Ong Thî
trë l¹i thªnh thang.
Theo QU¶NG
§äc thÇm bµi Ong Thî råi viÕt c©u t lêi cho c¸c c©u hái bµi tËp sau :
1. ong mËt n»m ë ®©u ?
Tr¶ lêi
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2. Qu¹ §en ®uæi theo Ong Thî ®Ó lµm g× ?
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tr¶ lêi
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
3. ChÐp l¹i t c©u v¨n dông h×nh ¶nh nh©n ho¸ trong bµi v¨n trªn ?
Tr¶ lêi:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. Em y viết t c©u theo mÉu câu Ai, lµm ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
5. Em y viÕt mét c©u n dông h×nh ¶nh so s¸nh ®Ó diÔn t thêi tiÕt trêi
mïa ®«ng hoÆc trêi mïa hÌ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
Trường: ……………………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II
Lớp: ........................................... MÔN:   
Họ tên: .................................. Năm học: 2018 2019
Thời gian: 60 phút
    (10 điểm)
      (4 điểm)

Bộ Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

Bộ đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 là đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt sắp tới.

Ngoài Bộ đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
3 5.475
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Xem thêm