Đề cương ôn thi công chức chuyên ngành hộ tịch

1 10
Phu Inc sO 3.3
NO! i
,
d$T
4
% THI TUYEN CONG CHPC CAP XA NAM 2019
N NGHItP VP CHUYEN NGANH
TIC
DANH TU
.
PHAP- HO TICH
(Ban h).4.?
l
' o Quyit dinh sa
a2/
/QD-BCD TDCCCV ngay 13/5/2019
clic: Ban Chi ciao tuy'dn dyng cling chtit vien chirc Thanh pha)
PHAN A. Van ban tham khao
1.
Lust MO hien, gido
dye
phap luat nam 2012;
2.
Luat Can coat ding dan nam 2014;
3.
Luat HO tich nam 2014;
4.
Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015;
5.
Nghi dinh 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 Yam 2013 dm Chinh phü
quy dinh chi fiat mOt s6 dieu va bien phap thi hanh Lust Pho !Dien, gido dyc phap
luat;
6.
Nghi dinh s 23/2015/ND-CP ngay 16 thang 02 nam 2015 cna Chinh
pith ye viec cap ban sao tir se) g6c, chung thkre ban sao tic ban chinh, clarng thkrc
chit ky va chirng thgc hop dOng, giao dich;
7.
Nghi dinh 56' 137/2015/ND-CP ngdy 31 thang 12 nam 2015 cüa Chinh
phü quy dinh chi tiet mOt so dieu va bien phap thi hanh Lust Can cute cong dan;
8.
Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15 thang 11 Yam 2015 cna Chinh
phü quy dinh chi tiet mOt so dieu va bin phap thi hanh Lust HO tich;
9.
Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP ngay 16 thang 02 nam 2015 dm Chinh
pith ye
vice
cap ban sao tir 56 goc, chimg thyc ban sao Yr ban chinh, chimg thkrc
chit kYvã chirng thuc hop (long, giao dich;
10.
Th6ng ttr s6 20/2015/TT-BTP ngay 29 thang 12 nam 2015 dm BO Tu
phap quy dinh chi tiet va hu&ng dan thi hanh mOt so dieu cüa Nghi dinh so
23/2015/ND-CP ngay 16 thang 02 nam 2015 Gila Chinh phik ye viec cap ban sao
tir sO g6c, chimg thkrc ban sao tir ban chinh, chimg thkrc chit kY va chimg thkrc hop
dong, giao dich;
11.
Thong tu s6 15/2015/TT-BTP ngay 16 thang 11 nam 2015 cilia BO Tir
phap quy dinh chi ti
t
& thi hanh mOt 56 Dieu dm Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15 thang 11 nAm 2015 cika Chinh phU quy dinh chi
fi
l
et
mot s6 dieu va bin phap thi hanh Luat HO tich;
12.
Thong tu s6 20/2015/TT-BTP ngay 29 thang 12 nam 2015 dm BO Tu
phap quy dinh chi fiat va h&mg dan thi hanh mOt 5'6 dieu cüa Nghi dinh 56
1
23/2015/ND-CP ngay 16 thang 02 nam 2015 cüa Chinh phü ve viec cap ban sad
tr s8 gac, chUng thvc ban sao tu ban chinh, chang thvc chit 1(9 va chang thvc hop
deng, giao dich;
13.
Thong tu s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 nam 2016 dm BO Tu
phap quy dinh ye bao cao vien phap luQt, tuyen truyen vien phap luQt;
14.
Thong tu lien tich só 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngay 15 thang 5
nam 2015 dm BQ Tu phap, BO Cong an, BO Y te huang clan thvc hien lien thong
cac th6 tvc hanh chinh ye clang lc)", lchai sinh, dang k9 thuang fro, cap the bao
hiem y te cho tre em cluai 6 tu6i;
15.
Quyet dinh s6 1380/QD-TTg ngay 18 thang 10 nam 2018 dm Th8
Mang Chinh ph8 ve phe duyet "Be an thvc hien lien thong cac th8 tvc hanh
chinh: Wang k khai dr, xoa clang 1c9 thuerng tra, huang che dO tit tuat/ h6 trg chi
phi mai tang/ Wang mai tang phi";
16.
Thong tu 01/2011/TT-BNV ngay 19 thang 01 nam 2011 dm BO NOi
vv ye Huang dan the that \fa ky thulat trinh bay van ban hanh chinh;
17.
Nghi dinh s6 112/2011/ND-CP ngdy 05 thang 12 nam 2011 dm Chinh
phu ye c8ng chat xa, phuang, thi trAn;
18.
Thong tu s6 06/2012/TT-BNV ngay 30 thang 10 nam 2012 cna 130 NOi
vv huemg an ye chac danh, tieu chuan cv the, nhiem vv va tuyen dvng cong
chirc xa, phuorng thi tran.
2
Plan B. Tai lieu On tab
Thi sinh an tap theo nOi dung tai lieu sau day:
I. TItU CHUAN, NHItM
VU
1. Chat trach, tieu chtan
1.1. Clinic trach
Theo Dieu
1, Thong tu s6 06/2012/TT-BNV ngay 30/10/2012 BNV tea BO
NOi vu huong clan ye chirc trach, lieu chuan cu the, nhiem vu va tuy'en dung ding
chirc xA, plural
-
1g, thi tran: Cong chirc xa, phuang, thi tran (xa, phtrang, thi tran
sau day goi
,
chung la cap )(a) lam tong tac chuyen mon thuOc bien che cOa Uy ban
nhan clan cap xa, c6 trach nhiem tham mini, OCT Uy ban than dan cap xa thtrc
hien chirc nang quail 13'T nha ntrac ye Firth we cang the duce phan ding va thy°
hien the nhiem vu khat do Chia tich Uy ban than dan cap xa giao.
1.2. Tien chan chung
Theo Dieu 3, Nghj dinh s6 112/2011/ ND-CP ngay 05 thang 12 nam 20111
eOa Chinh phU ve
s
ding chile xa. phuang, thi tram, c6ng chat Tu phap- HQ tich
cap xa c6 tieu chuan chung nhu cat tong chi:re chuyen m6n khac do la:
,
a) Hieu biet ve 13"
,
luan chinh tri, nAm yang quan diem, chi' trucmg, clueing
16i dm Dang, chinh sach va phap 1114 cUa Nha nuot;
b)
CO nang lac t6 chirc van dOng nhan dan a dia phuang thirc hien co hieu
qua chit trucmg, dtremg lai cOa Dang, chinh sach \fa phap luat cOa Nha nuot;
c)
Co trinh d'a van Ma va trinh dO chuyen mon, nghiep try pith hop yeu cau
nhiem vu, vi tri viec lam, cO du nang lye va sire !ch
.
& de hoan thanh nhiem vu duct
giao;
d)
Am hieu va ton tr9ng phong t9c, tap quan cUa cOng &mg dan cu tren dia
ban tong the.
1.3. Tien chtan en the
Cong chfre cdp xa phai co dO cat tieu chuan chung quy dinh tai Dieu 3
Nghi dinh sa 112/2011/ND-CP ngay 05 thang 12 nam 2011 elm Chinh phO ye
cong chirc xa, phuong, thi trân (sau day g9i chung la Nghi dinh so 112/2011/ND-
CP) Ira cat lieu chuan cu the sau:
a)
DO their: DO 18 tuai tra len;
b)
Trinh dO van h6a: Tot nghiep trung h9c ph6 thong;
c)
Trinh dO chuyen mon: Tat nghiep trung cap chuyen nghiep trey len dm
nganh dao tao phe hop vai you cau nhiem vu elm chirc danh tong chirc dugc dam
nhiem;
d)
Trinh dO tin h9c: Co chi:mg chi tin h9c van phông trinh dO
A
ter len;
3

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tư pháp hộ tịch

Nội dung ôn tập thi công chức cấp xã năm 2019 môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh tư pháp hộ tịch. Đây là tài liệu ôn tập thi công chức chuyên ngành hộ tịch mới nhất năm 2019 do sở nội vụ Hà Nội ban hành.

Nội dung ôn tập thi công chức ngành hộ tịch

PHẦN A. Văn bản tham khảo

1. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

2. Luật căn cước công dân năm 2014

3. Luật hộ tịch năm 2014

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Nghị định 28/2013/ND-CP

6. Nghị định số 23/2015/ND-CP

.......

Phần B. Tài liệu ôn tập

Mời các bạn sử dụng file tải về để thuận cho việc nghiên cứu và ôn tập.

Đánh giá bài viết
1 10
Thi công chức - viên chức Xem thêm